Ekologisk Lagstiftning

På Åland tillämpas EU:s regelverk om ekologisk produktion. Det baserar sig huvudsakligen på förordningen EU 2018/848 och ett antal tilläggsförordningar. Dessa började tillämpas från och med 1.1.2022. Livsmedelsverket har lagt upp en sida där de listat de största förändringarna som skett i och med uppdateringen av regelverket.

Läs Livsmedelsverkets sammanfattning om ändringar i ekoproduktionsreglerna 2022 för producenter

Läs Livsmedelsverkets sammanfattning om ändringar i ekoproduktionsreglerna 2022 för livsmedelsproducenter

Syftet med ett av landskapsregeringen lagstadgat kontrollsystem är att fastställa principer och regler som säkerställer konkurrens på lika villkor för dem som framställer och marknadsför ekologiska produkter. 

Endast produkter som omfattas av kontrollsystemets register över ekologiska aktörer får marknadsföras som ekologiskt framställda. Sedan år 2023 finns också ett regelverk för ekologiskt sällskapsdjursfoder, som du kan läsa om på fodersidan.

Nedan finns länkar till gällande EU:s förordningar, hämtade från webbplatsen EUR-LEX, om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Dessa förordningar gäller som sådana, kompletterade med LL om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (1995:52) och LL om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (2012:29).

Landskapslag (1995:52) om ekologisk produktion

Landskapslag (2023/67) om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

Landskapslag (2023/31) om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion

EU:s förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

EU:s förordning 2020/427 om ändring i bilaga II i EU:s förordning 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter

Om ändring och rättelse av genomförandeordning EU 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar av dessa

EU:s förordning 2020/464 om vissa tillämpningsföreskrifter vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande för omställning, produktion av ekologiska produkter och information som skall tillställas medlemsstaterna

EU:s förordning 2020/1794 om ändring av del I till bilaga II i EU;s förordning 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtmaterial

EU:s förordning 2020/2146 om komplettering av förordning 2018/848 vad gäller produktionsregler vid exceptionella omständigheter

EU:s förordning 2021/642 om ändring av bilaga III till EU:s förordning 2018/848 vissa uppgifter som skall anges på märkningen av ekologiska produkter

EU:s förordning 2021/716 om ändring av bilaga II till EU:s förordning vad gäller produktionsreglerna för ekologiska groddar och endiver och för foder för vissa vattenbruksdjur samt parasitbehandlingar för vattenbruksdjur

EU:s förordning 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa

EU:s förordning 2021/1189 om komplettering av EU:s förordning 2018/848 vad gäller produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material av särskilda släkten eller arter

EU:s förordning 2021/1691 om ändring av bilaga II i EU:s förordning vad gäller kraven på bevarande av dokumentation för aktörer inom ekologisk produktion