Avlopp

Åland utgörs av ett känsligt skärgårdslandskap mitt i Östersjön, med många öar varför det ibland kan vara svårt av logistiska skäl att ansluta sig till kommunala reningsverk. Det finns även känsliga vattenområden på Åland, som t.ex. dricksvattentäkterna. I dylika fall kan det behövas enskilda avloppslösningar som har en hög skyddsnivå avseende miljö och hälsa för vatten.

Under rubriken "Bilagor" här intill finns ”Förslag till checklista för att kontrollera ifall ett avlopp uppfyller reningskrav” (Avloppsguiden) samt ”Vägledning för små avloppsanläggningar vid känsliga områden på Åland”. Avloppsguidens checklista kan användas som mall av kommuner när de vill kontrollera enskilda avlopps funktion och trafikljuskartan anger vad som kan anses vara ett fungerande avlopp. Landskapsregeringens vägledning för små avloppsanläggningar syftar till att vägleda kommuner i deras tillstånds- och tillsynsarbete. Olika skyddsnivåer beskrivs i dokumentet samt vad man bör tänka på när det gäller små enskilda avlopp. Vägledningen kan även användas för ”normala” avlopp på Åland.

Slamtömning och slamtransport

Entreprenörer som utför slamtömning och -transport ska ha miljögranskningsbeslut från ÅMHM. Transport av slam ska redogöras i ett transportdokument för varje transport likt mallen som finns under bilagor. Transportdokumentet ska sparas i minst 3 år. Entreprenörer ska rapportera utförda slamtömningar till kommunen till exempel med den mall som finns under rubriken "Bilagor" här intill.