EU:s statsstödsregler

EU:s regler om statsstöd gäller åtgärder som innebär att den offentliga sektorn beviljar företag stöd eller andra fördelar. Formen av stöd saknar betydelse. I allmänhet handlar det om direkta bidrag till stödmottagaren men som stöd betraktas också t.ex. hyra för fastighet som understiger marknadspriset. Som företag betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett deras juridiska form.

Statsstöden är i princip förbjudna. Medlemsstaterna själva kan inte bedöma huruvida stödet kan godkännas, så i fråga om statsstöd tillämpas ett förfarande med förhandsanmälan. Det betyder att ett förhandsgodkännande från kommissionen måste erhållas innan stödet införs. Stöd som beviljas utan förhandsgodkännande strider mot lagen. I ett sådant fall kan det beslutas att stödet återkrävs från företaget.

Från denna huvudregel finns dock undantag. Om stödet kan godkännas på basis av den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas ett förenklat anmälningsförfarande och om det är ett stöd av mindre betydelse (ett s.k. de minimis stöd) krävs ingen anmälan. 

De minimis-förordningen

Enligt de minimis-förordningen är det möjligt att bevilja ett företag högst 300 000 euro i stöd under en period av tre år. I beloppet ska beaktas all finansiering som alla myndigheter i den berörda medlemsstaten sammanlagt har beviljat i de minimis-stöd under tidsperioden i fråga. I princip kan stödet vara avsett för vilka som helst av företagets kostnader, så länge det sammanlagda beloppet av det de minimis-stöd som företaget fått från olika stödgivare inte överstiger maximibeloppet.

Förordningen tillämpas på stöd som beviljas företag inom samtliga sektorer med undantag av primärproduktion inom jordbruket samt fiske och vattenbruk, för vilka det finns egna de minimis-bestämmelser. Förordningen tillämpas i begränsad omfattning på företag inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter samt av fiskeri- och vattenbruksprodukter. De minimis-förordningen berättigar inte till betalning av exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade varor. 

De minimis-stödet behöver inte på något sätt anmälas eller rapporteras till kommissionen. Innan stödmyndigheten beviljar de minimis-stöd ska den utreda de övriga de minimis-stöd som företaget fått under en period av tre år. Treårsperioden ska utvärderas fortlöpande. Stödbeslutet ska innehålla de uppgifter som anges i de minimis-förordningen. Uppgifterna om beviljande av stöd ska bevaras i 10 år.

Gruppundantagsförordningen

Den allmänna gruppundantagsförordningen möjliggör beviljande av stöd som uppfyller förutsättningarna i förordningen utan förhandsanmälan till kommissionen.  Kommissionen övervakar iakttagandet av villkoren i förordningen i efterhand. Sammanfattande information om en stödordning eller ett stöd för särskilda ändamål som omfattas av förordningen ska sändas till kommissionen i efterhand inom 20 arbetsdagar efter att stödåtgärden har trätt i kraft.

Gruppundantagsförordningen omfattar olika stödformer inom följande områden:

 • regionalstöd
 • stöd till små och medelstora företag
 • stöd för europeiskt territoriellt samarbete 
 • stöd till forskning, utveckling och innovation
 • stöd till utbildning
 • stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder
 • stöd till miljöskydd 
 • stöd för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer  
 • socialt stöd för transport för personer bosatta i avlägsna områden
 • stöd till bredbandsinfrastruktur
 • stöd till kultur och bevarande av kulturarvet
 • stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur
 • stöd till lokal infrastruktur
 • stöd till regionala flygplatser
 • stöd till hamnar
 • stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEu-fonden

 

Gruppundantagsförordningen kan också tillämpas på åtgärder som delvis finansieras av EU via de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

Läs om EU:s regler om statligt stöd på Arbets- och näringsministeriets webbplats