Internationell inkomstbeskattning

Internationell dubbelbeskattning

Det finns egentligen inte någon gräns för en stats eller en regions beskattningsmakt, vilket leder till att staters beskattningsrätt överlappar varandra. Med detta avses att exempelvis landskapet, liksom andra lagstiftare med beskattningsmakt, kan beskatta inkomster som uppstår i regionen även för företag eller personer som inte är bosatta här. På motsvarande sätt beskattar landskapet inkomster som uppstått utomlands om den skattskyldiga har sin hemort i landskapet. Detta kan leda till att två stater eller regioner har rätt att beskatta samma inkomst, viket leder till dubbelbeskattning.

För att undanröja dubbelbeskattning sluter stater dubbelbeskattningsavtal. Genom avtalen kommer stater överens om beskattningsrätten alternativt hur dubbelbeskattningen ska undanröjas för den skattskyldiga. Undanröjande av dubbelbeskattning genom skatteavtal eller nationell lagstiftning innebär att oftast hemviststaten beaktar att samma intäkt har beskattats i den andra avtalsstaten och det är således oftast hemviststaten som undanröjer dubbelbeskattningen.

Inom landskapets beskattningsbehörighet kan dubbelbeskattningssituationer uppstå. De dubbelbeskattningsavtal som riket slutit gäller då även beskattningen inom landskapets beskattningsbehörighet.

Bestämmelser om internationell beskattning finns bl.a. i inkomstskattelagen, näringsskattelagen, bassamfundslagen, källskattelagen, lagen om beskattningsförfarande samt källskattelagen för nyckelpersoner. Vad gäller bassamfund och källbeskattning finns både landskapslagstiftning avseende kommunalskatten och rikslag avseende statsbeskattningen.

Befrielse från nationell dubbelbeskattning

Nationell dubbelbeskattning kan uppstå inom kommunalbeskattningen för samfund som har verksamhet både i landskapet och i riket.

För att undvika dubbelbeskattningen befriar landskapsregeringen de samfund och samfällda förmåner med hemort i landskapet från kommunalskatt i landskapet på inkomster som förvärvats i riket enligt 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande (ÅFS 38/97).

Skatteförvaltningen befriar på motsvarande sätt samfund och samfällda förmåner med hemort i riket från kommunalskatt i riket på inkomst som är hänförlig till verksamhet i landskapet.

Skatteförvaltningens webbplats

Finlex, Den offentliga portalen för rättsinformation