Naturinventering pågår

Landskapsregeringen gör varje sommar utredningar över hotade arter och livsmiljöer på Åland för att sedan kunna skydda dessa så att de inte försvinner från Åland. På detta sätt försöker vi att bevara den biologiska mångfalden på Åland. Under år 2016 utreds flora och fauna inom flera naturreservat och en våtmarksutredning påbörjas.