Kemikalier

Lagstiftning om kemikalier

Åland har så kallad blankettlagstiftning inom kemikalieområdet. Detta betyder att vi har en åländsk lag som stadgar att man följer vissa rikslagar och riksförfattningar gällande kemikalier.

Den åländska lagen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Rikslagen, som den åländska lagen hänvisar till, hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 

Läs den finska kemikalielagen på webbplatsen finlex

Annan lagstiftning inom kemikalieområdet finns i Landskapsförordning (2012:44) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier.

Lagstiftning om farliga ämnen i elektronisk utrustning

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:84

Läs den finska lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning på webbplatsen finlex

Landskapsförordning om tillämpning på Åland av förordningen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ÅFS 2013:85

Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning på webbplatsen finlex

Mer information om kemikalier

Kemikalielagstiftningen är hårt EU-reglerad, vilket innebär att skillnaderna i regelverket gällande kemikalier inom EU är små.

Läs mer på rikets kemikaliemyndighet Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats

Läs mer på Sveriges kemikaliemyndighet Kemikalieinspektionens webbplats

Kemikalietillsyn

Ålands landskapsregering ansvarar på Åland för tillsynen enligt kemikalielagen. Vid tillsyn enligt miljöskyddslagen över verksamheter som medför risk för förorening av miljön övervakar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samtidigt delar av kemikalielagstiftningen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet sköter även en del av tillsynen gällande farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

ÅMHM:s webbplats