Tvistlösning

För att inte obefogat fördröja projekt finns ett tvistlösningsorgan till vilket en part efter viss tid kan vända sig till. Tvistlösningsorganet är ett oberoende förvaltningsorgan vars huvudsakliga uppgift är att medla. Strävan är att fastställa rättvisa och rimliga villkor i tvister. Tvistlösningsorganet ska ge beslut, normalt inom två till fyra månader efter att ett ärende inkommit. Tvistlösningsorganet har behörighet att ålägga parterna en lösning samt att fastställa realistiska villkor och priser för tillträde och samnyttjande.  

I bedömningen av ärendet utgår tvistlösningsorganet från villkoren att sambruka och samnyttjande av infrastruktur på rimliga villkor. I fall där parterna hävdar att tidsgränserna inte respekterats undersöker tvistlösningsorganet de olika tidpunkterna för anmälan av nytt projekt, intresseanmälan att delta och ytterligare korrespondens mellan parterna. Det ligger således i aktörernas intresse att dokumentera den kommunikation som sker mellan parterna.

Det bör understrykas att tvistlösningsorganet inte är en domstol och parterna har möjligheten att vända sig till sådan, där ett avgörande dock kan ta väsentligt längre tid.

Vid tvistsituation ska parterna skriftligen skicka anmälan till Ålands energimyndighet, vilken är landskapets tvistlösningsorgan.

Anmälan kan göras med e-post till

registrator@regeringen.ax  och  info@aem.ax

eller med post till

Ålands landskapsregering

Registrator

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

ÅLAND, Finland