Övervakningskommitté för Ålands strukturfondsprogram och Ålands interventioner i Finlands CAP-strategiplan

För att följa arbetet med Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 och Ålands interventioner i Finlands CAP-strategiplan 2023 – 2027 har landskapsregeringen tillsatt en gemensam övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet/interventionerna nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Den gemensamma kommittén ansvarar samtidigt för att avslutande av Ålands EU-program för landsbygdsutveckling 2014 - 2022 och strukturfonderna 2014 - 2020.

Kommittén kontrollerar hur långt arbetet med programmet/interventionerna kommit. Den granskar omfattning och resultat för åtgärderna och jämför med målen. Läs mer om övervakningskommitténs uppgifter i beslutet om tillsättande.

Omfattning och resultat mäts med så kallade indikatorer. Indikatorerna är olika för olika slags åtgärder. Exempel på indikatorer är hur mycket areal som omfattas av ett visst stöd eller hur många som sökt stöd.

Kommittén granskar och godkänner också de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Om det behövs, föreslår kommittén förändringar i programmet/interventionerna för att bättre nå målen eller för att arbetet med programmet ska bli effektivare. I början av programperioden beslutar övervakningskommittén om de kriterier för urval av de insatser som finansieras.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom protokollen.

Vilka är med i övervakningskommittén?

Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda av programmen. Där ska finnas företrädare för myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det civila samhället.

Det kan till exempel vara miljöorganisationer. Myndigheter och organisationer som arbetar för integration och jämlikhet ska också ha en representant med. 

Följande medlemmar och ersättare ingår i den gemensamma övervakningskommittén.

Näringsavdelningen, Linnea Johansson, ordförande, ersättare Jenny Eklund-Melander

Näringsavdelningens allmänna byrå, Christel Lindholm, sekreterare

Ålands Hushållningssällskap, Jenny Enbär, ersättare Carin Holmqvist

Ålands Producentförbund r.f., Sue Holmström, ersättare Birgitta Eriksson-Paulson

Ålands Näringsliv r.f., Dan Andersson, ersättare Susanne Olofsson

Ålands Natur och Miljö r.f., Soile Wartiainen, ersättare Josefine Egenfelt

Ålands ombudsmannamyndighet, Johanna Fogelström-Duns

Ålands handikappförbund r.f., Henrik Lagerberg, ersättare Sanna Söderlund

Ålands kommunförbund, Tomas Urvas, ersättare Minna Hellström

FFC:s lokalorganisation på Åland, Niklas Gyllenskepp, ersättare Christina Henriksson

Högskolan på Åland, Johanna Mattila, ersättare Kairi Jõesalu

Utbildnings- och kulturavdelningen, Niklas Stenbäck. ersättare Jonna Grunér

Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån, Susanne Vävare, ersättare Ted Waleij-Slight

Finansavdelningen, Björn Snis, ersättare Conny Nyholm

Regeringskansliet, enheten för rättsliga och internationella frågor, Michaela Slotte, ersättare Anna-Leena Sjöberg

Social- och miljöavdelningen, socialvårdsbyrån, Cindi Portin, ersättare Fredrik Rönnlund

Näringsavdelningen upprätthåller sekretariatet för övervakningskommittén. Europeiska kommissionens tjänstemän skall på eget initiativ delta i kommitténs arbete som rådgivare.