Vy över Kobba klintar

Sluta tanka havet!

Visste du att för varje liter du tankar, så tankas också vattnet med upp till 3 deciliter oförbränd bensin?
Det får förödande konsekvenser för djur- och naturliv i våra vattendrag. Nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2007, men fortfarande är uppskattningsvis var fjärde båtmotor en tvåtaktsmotor med förgasare. Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land.

Sluta tanka havet

Svenska havs- och vattenmyndigheten bedömer att miljötillståndet i Nordsjön och Östersjön inte uppnår god miljöstatus för farliga ämnen och utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar. Ålands landskapsregering anser därför att behov finns av aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare. 

Uppgifter om avgasutsläpp från åländska fritidsbåtar saknas i dagsläget, men antas ligga på minst samma nivå som i Sverige per invånare.

Spelar det någon roll?

Bensin är giftigt och innehåller bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som är skadliga för levande organismer. Det kan leda till nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan.

Vid förbränning av bensin i tvåtaktsmotorer med förgasare bildas även andra miljöförstörande ämnen, till exempel kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och sotpartiklar.

Dessutom blandar man olja i bensinen för att smörja den här typen av motorer, vilket ytterligare spär på mängden farliga ämnen i utsläppen. För att dämpa ljudet från motorn går de farliga ämnena ut genom propellern. Vilket gör att de ännu lättare tas upp av livet i vattnet.

Att fritidsbåtar ofta rör sig i grunda vatten under den period när de flesta fiskarterna förökar sig gör inte saken bättre. Halterna av gift som en gammal tvåtaktare lämnar bakom sig är tillräckligt höga för att fiskägg ska dö och fiskyngel få missbildningar.

Vad kan du göra?

Har du en tvåtaktsutombordare med förgasarteknik, det vill säga en motor som inte har direktinsprutning? Och har du bestämt dig för att sluta släppa ut gifter i vattnet?

Lämna in din motor för skrotning

Lämna in din motor för skrotning. Motorer kan lämnas in kostnadsfritt hos Svinryggen eller Renhållningen förutsatt att de är tömda på bränsle och oljor.

Tanka grönare 

Tanka grönare med alkylatbensin i mån av möjlighet. Kontrollera med motortillverkaren att din båtmotor tål alkylatbensin. 

Byt ut motorn

Byt ut motorn mot en nyare och mer miljövänlig sort, exempelvis en elmotor, fyrtaktare eller en modern tvåtaktare. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare. Dessutom följer oljan inte med avgaserna ut i vattnet och luften.

För mer information om kampanjen i Sverige
https://www.slutatankahavet.se/