Policy för utlämnande av personuppgifter

Nedanstående Policy för utlämnande av av personuppgifter för allmänna förvaltningen antogs den 5.2.2019.

Behandling av personuppgifter

Ålands landskapsregering behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, vid myndighetsutövning och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Landskapsregeringen samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.

De personuppgifter landskapsregeringen samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter och att dina uppgifter rättas. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du i vissa fall rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att landskapsregeringen inte omedelbart får radera dina personuppgifter. I vissa fall har du också rätt motsätta dig att landskapsregeringen behandlar dina personuppgifter. 

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

Eftersom landskapsregeringen är en myndighet tillämpas offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänna handlingar lämnas ut till journalister och enskilda om de begär det.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra myndigheter om de behöver dem i sin myndighetsutövning.

Personuppgifter lämnas också till avtalspartners och it-leverantörer. Landskapsregeringen använder i sin verksamhet ett antal olika IT-system, delvis system specifika för landskapsregeringen, delvis system som delas med övriga myndigheter på Åland. I vissa fall, exempelvis jordbruks- och fiskeristöd används också rikets system.

Den tekniska driften av landskapsregeringens egna system samt de system som är gemensamma med övriga offentliga Åland handhas av Åda Ab, undantaget ekonomisystemet vars drift handhas av Ålands hälso- och sjukvård. I vissa fall köper Åda driftstjänster av underleverantörer.

Att begära information

Om du vill få tillgång till dina uppgifter eller utöva övriga rättigheter när det gäller uppgiftsskydd, kontakta vårt registratorskontor, telefon +358 18 25000, eller sänd din förfrågan per e-post till registrator@regeringen.ax

Om du vill kan du också begära information genom att personligen besöka landskapsregeringens registratorskontor på Strandgatan 37, Mariehamn.

Beakta även att landskapsregeringen måste kunna bekräfta din identitet för att garantera uppgifternas konfidentialitet.

Datainspektionen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas på Åland. Mer information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionens webbplats

Personuppgiftsansvarig

Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22 111 Mariehamn, Åland, Finland

Registratorskontor:

E-post: registrator@regeringen.ax

Telefon +358 18 25000

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataskyddsombudet kan du kontakta om dina personuppgifter hanteras av landskapsregeringen och du har några frågor om det.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Telefon: +358 18 25199

E-post: dataskyddsombud@regeringen.ax