Arealstöd 2023-2027

EU medfinansieras

Under åren 2023 – 2027 kan landskapsregeringen bevilja följande arealbaserade ersättningar till jordbruk

  • miljöersättning
  • ersättning för ekologisk produktion
  • kompensationsersättning

Information om arealstöd finns på stöd.ax.

Inspelade informationstillfällen 

Informationstillfälle 2.5.2023

Frukostseminarium 5.5.2023

Informationstillfälle 9.5.2023

Ersättningarna baserar sig på åtgärder som ingår i Finlands plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 - 2027. Landskapsregeringen har utformat innehållet i sina åtgärder utgående från de villkor som ställs i EU:s författningar. 

Åtgärderna har tagits fram genom en process som baserar sig på en nulägesanalys och en behovsanalys. Åtgärderna baserar sig på de konstaterade behoven. Varje åtgärd ska bidra till något av följande mål som ställts upp på EU-nivå för de arealbaserade åtgärderna som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

  • Bidra till begränsning av och anpassning till klimatför-ändringar samt till hållbar energi.
  • Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft.
  • Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.
  • Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, matsvinn samt djurskydd.  

Åtgärderna finansieras till 43% av Europiska kommissionen genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och till 57% av landskapet Åland. I kompensationsersättningen ingår dessutom en helt nationellt finansierad del som finansieras av landskapet Åland.  

Ansökan görs elektroniskt

Från och med år 2023 är det inte längre möjligt att ansöka om EU-stöd på pappersblanketter. Gör din ansökan elektronisk i Livsmedelsverkets Viputjänst. Mera material om ansökningsförfarandet läggs ut på denna sida under våren 2023.   

Kraven i villkorligheten ska iakttas  Iakttagande av villkorligheten är ett krav för de flesta jordbrukarstöd. Villkorligheten omfattar en stor del av de krav som ingick i tvärvillkorskraven under åren 2015–2022. Mera material om villkorligheten läggs ut på denna sida under våren 2023. 

Satellituppföljning

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som ingår i stödansökningarna bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om uppgifterna i ansökan inte motsvarar de data som satelliten producerar kontaktas stödmottagaren av förvaltningen via Vipumobilen. Vipumobilen är ett nödvändigt verktyg för varje jordbrukare som från och med år 2023 ansöker om EU:s jordbruksstöd. Vipumobilen kan laddas ner via appbutikerna Google Play eller App Store utan avgift

Om uppgifterna i sökandens ansökan är motstridiga med de uppgifter som satelliten producerar kan sökanden korrigera sin ansökan så att den motsvarar den verkliga situationen. Korrigeringar kan göras ända in på hösten. Mera information om möjligheten att göra ändringar i ansökan läggs ut på denna sida under våren.

Information om en kompletterande ansökningsomgång för år 2023 

Livsmedelsverket har öppnat upp en kompletterande ansökningsomgång för år 2023 vilket innebär att ansökan ännu kan kompletteras med vissa åtgärder. Också Ålands landskapsregering har beslutat att det ska vara möjligt att komplettera ansökan med det frivilliga komplementet för främjande av cirkulär ekonomi. Har du haft som avsikt att ansöka om ersättning för främjande av cirkulär ekonomi men missat att kryssat i åtgärden i din ansökan om åkerstöd i fjol våras har du nu möjlighet att komplettera din ansökan. Lämna in blankett Å1a -K till Ålands landskapsregering senast 27 februari 2024. Ange i ansökan de skiftesspecifika uppgifter som behövs till Höstanmälan (del B i blanketten) enligt åtgärdsskiften. Bifoga nödvändiga bilagor. Se Anvisningarna för höstanmälan. Det är inte möjligt att komplettera ansökan elektroniskt via Vipu-tjänsten. En kompletterande ansökningsomgång är ett undantagsförfarande för ansökan om åkerstöd år 2023 då alla stöd och ansökningssystemet förnyades och det har kunnat finnas en risk för att jordbrukarna inte har kryssat för alla de åtgärder i miljöersättningen som de kunde ha haft möjlighet att erhålla ersättning för.