Indirekt beskattning

De indirekta skatterna omfattas fullt ut av rikets beskattningsbehörighet, vilket innebär att rikslagarna gäller i landskapet. EU har exklusiv behörighet för indirekta skatter i medlemsstaterna. Rådet har antagit bl.a. mervärdesskattedirektivet 2003/112/EG och punktskattedirektivet 2008/118/EG. Dessa direktiv har riksdagen implementerat i landet genom mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993) och punktskattelagen (FFS 182/2010).

Åland är med i EU, men med ett särskilt undantag enligt protokoll nr 2 om Åland som fogats till Finlands anslutningsavtal till EU. Undantaget innebär att EU:s harmoniseringsdirektiv inom direkt beskattning (mervärdeskatt och punktskatt) inte omfattar landskapet, och att Åland därför står utanför skatteunionen. EU har därför ingen behörighet vad gäller indirekt beskattning på Åland, och mervärdeskattedirektivet och punktskattedirektivet gäller inte i landskapet. Men eftersom rikets lagstiftning implementerar EU-direktiven och tillämpas även i landskapet, så är det långt samma materiella bestämmelser som EU-direktiven som gäller även på Åland.

Riket har dock möjlighet att införa regler inom punktbeskattningen och momsbeskattningen i landskapet som avviker från direktiven och därmed de regler som gäller i resten av landet. Detta gjorde riket senast i samband med en ändring av mervärdesskattelagstifningen (FFS 1092/2014), som innebar att försäljning av tidning eller tidsskrift är skattepliktig försäljning i riket trots att varan levererats från Åland till köparen i riket.

Skatteundantaget innebär att det uppstår en s.k. skattegräns runt Åland vid handel med det övriga Finland samt det övriga EU i fråga om mervärdesskatt och punktskatter. Åland är ett s.k. tredje land gentemot Finland och resten av EU i moms- och punktskattesammanhang. Med anledning av det finns även lag om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftning (FFS 1266/1996).

Undantaget innebär bl.a. att vid handel mellan Åland och det övriga Finland samt vid handel mellan Åland och det övriga EU ska varor exporteras mervärdesskattefritt och vid import ska mervärdeskatt uppbäras i enlighet med de särskilda förfaranden som framgår av bifogade länkar. Även i fråga om köp av tjänster finns i vissa fall särskilda förfaranden som även dessa framgår av bifogade länkar.

För närmare information om den indirekta beskattningen hänvisas till följande länkar:

Tullens webbplats

Svenska tullens webbplats

Skatteförvaltningens webbplats

Information om skattegränsen - punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats

Ålands näringslivs webbplats

Företagarna på Ålands webbplats