Missnöjd med socialvården

Besvärsrätt

En klient har alltid rätt att få ett skriftligt beslut från sociala myndigheter, då han/hon söker om socialvårdstjänster eller andra förmåner. Till beslutet ska fogas uppgifter om hur ändring söks.

I motiveringarna ska uppges vilka lagrum som ligger till grund för beslutet. Om socialnämnden har meddelat särskilda anvisningar i ärendet, ska också dessa anvisningar uppges i beslutet.

En ansökan kan inte förkastas enbart på anvisningar som nämnden fastställt. Klientens individuella förhållanden ska undersökas och utredas och först därefter kan själva ärendet avgöras. Att enbart hänvisa till bristen på anslag är inte en godtagbar grund att neka en tjänst eller förmån.

Samtal med personal

Ett samtal med socialvårdspersonalen eller deras chef, kan eventuellt reda ut det missnöje som finns vid socialvårdsenheten.

Klientombudsmannen

Med klientens samtycke kontaktar ombudsmannen personalen. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheters beslut. Ombudsmannen ger råd och bistår klienten vid framställning av anmärkning.

Läs mer om klientombudsmannen på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats.

Anmärkning

Klienten kan framställa en anmärkning med anledning av hur han/hon bemötts eller med anledning av den socialvård klienten fått. Anmärkningen ska sändas till verksamhetsenhetens chef. Svar ska fås inom skälig tid (4 veckor). Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett se Blanketter i rutan här intill.

Förvaltningsklagan

En förvaltningsklagan kan göras till Ålands landskapsregering om det gäller underlydande myndigheters verksamhet och landskapsregeringen har tillsynsbefogenheter. Det kan gälla ett förfarande eller en verksamhet, som anses vara lagstridigt, felaktigt eller inkorrekt. Det finns ingen blankett för förvaltningsklagan. Den enskilde har i normalfallet inte besvärsrätt gällande en förvaltningsklagan.

Klagomål

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet handlägger klagomålsärenden beträffande den offentliga och privata socialvården.

Ett klagomål till justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som agerat lagstridigt i sin verksamhet. Däremot övervakar JO och JK inte enskilda yrkesutövare t.ex. privat socialvård.

Om klagomålet gäller ett mera än två år gammalt ärende, undersöks det inte utan särskilda skäl.

JO och JK undersöker inte samma ärende.

Blanketter och mer information finns på JO:s och JK:s webbplatser:

Lagstiftning