Ersättning för ursprungsraser

Ersättning för uppfödning av ursprungsraser kan beviljas en jordbrukare som ingår ett åtagande om att föda upp ett visst antal djur av en ursprungsras. Ersättning kan erhållas för uppfödning av ålandsfår och får av finsk lantras. Från och med år 2023 kan ersättning erhållas även för nötkreatur av västfinsk boskap, östfinsk boskap och nordfinsk boskap. Målsättningen med åtgärden är att försäkra ursprungsrasernas överlevnad och bevara dess ursprungliga genetiska egenskaper.

Vem kan erhålla ersättning?

Ersättning kan beviljas till en jordbrukare. Du ska ha i din besittning minst tre hektar åkermark eller utnyttja minst tre hektar naturbeten. Djuruppfödningen på din gård ska uppfylla kriterierna för jordbruksproduktion. Med detta avses att en gårdsbruksenhet med mjölkkor eller dikor levererar mjölk eller produkter som förädlats av mjölk för försäljning eller säljer nötkreaturen som livdjur eller till slakt, och att en gårdsbruksenhet med tackor säljer fåren som livdjur eller till slakt.

Ett ettårigt åtagande

När du ansöker om ersättning för uppfödning av ursprungsraser förbinder du dig att följa vissa villkor under hela åtagandeperioden som utgörs av ett kalenderår (1.1 – 31.12). Du ska uppfylla villkoren redan från och med den 1 januari och djuren ska vara i din besittning från och med denna dag. Ett åtagande ska omfatta minst en djurenhet. Koefficienterna som används för att räkna om djur till djurenheter visas i tabellen nedan.

Tabell. Koefficienter för omvandling av djur till djurenheter

Djurgrupper Koefficient
Nötkreatur  
- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, över 2 år      1,00
- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, 6 månader – 2 år      0,60
- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, under 6 månader      0,40
Får och getter  
- tackor, hongetter, baggar, bockar      0,20
- lamm och killingar minst 2 månader      0,06

Ersättningsberättigande djur

Ersättning kan beviljas för ett djur som från och med början av åtagandeperioden har identifierats och registrerats enligt gällande regler och som finns på den angivna hållandeplatsen.

Djuren ska vara renrasiga. För att kunna godkännas till åtagandet ska djuren ha ett härstamningsintyg från vilket djurets härstamning kan konstateras. Alla nötdjur ska ha ett individuellt härstamningsintyg. För fåren räcker det med en djurförteckning från vilken djurets härstamning framgår. Både nötdjurens härstamningsintyg och djurförteckningen för fåren ska bifogas till ansökan i Vipu-tjänsten.

De nötkreatur och får som kan godkännas till åtagandet ska ha producerat en renrasig avkomma minst en gång under de senaste två åren före åtagandet ingås. Som produktion av avkomma anses att djuret har fött en levande eller död avkomma.

Ersättning betalas för de djur som har varit i din besittning under hela åtagandeåret. Under året kan du ersätta ett utmönstrat djur med ett annat djur som uppfyller villkoren vid tidpunkten vid utmönstringen. Du kan också minska antalet djur men då betalas ingen ersättning för de djur som du tar bort från åtagandet. En anmälan om att djuret avförts från åtagandet och att ett djur har ersatts ska lämnas till Ålands landskapsregering inom 14 dagar från det att djuret avfördes. Du kan inte öka djurantalet i ditt åtagande under åtagandeperioden.

Avelsplan för får

För fåren ska du ha en avelsplan. Avelsplanen ska innehålla

1) målen för aveln av djurmaterialet på gården,

2) hur de renrasiga fåren som omfattas av åtagandet beaktas vid aveln,

3) en plan över de betäcknings- och insemineringsgrupper där en bagge av samma ras används,

4) beaktande av graden av släktskap hos den avkomma som föds.

Du kan göra avelsplanen själv eller använda en avelsplan som utarbetats av en sakkunnig. Avelsplanen ska bifogas till ansökan.

Nötkreaturens inavelsgrad

Från och med år 2025 beaktas nötkreaturens inavelsgrad. Inavelsgraden ska vara under 6,25 procent.

Nötkreaturens inavelsgrad

Från och med år 2025 beaktas nötkreaturens inavelsgrad. Inavelsgraden ska vara under 6,25 procent.

Ersättningsbelopp

Ersättning betalas per djurenhet för de djur som ingår i ditt åtagande och som du har haft på din gårdsbruksenhet under hela året. Har du utmönstrat ett djur under åtagandeperioden kan djuret beaktas om du har ersatt det med ett annat ersättningsberättigande djur. Om du inte ersätter djuret eller anmäler du det ersatt senare än 14 dagar efter att det ursprungliga djuret utmönstrades betalas ingen ersättning för djuret. Ersättningsbeloppen visas i tabellen nedan.

Tabell. Ersättningsbelopp

Djurart och -ras Euro per djurenhet
Ålandsfår           350
Får av finsk lantras           300
Nötkreatur av västfinsk boskap, östfinsk boskap och nordfinsk boskap           683

Information om ersättning för ursprungsraser finns på stöd.ax