Registrering och övervakning

Registreringsskyldighet

Som foderföretagare måste du i regel vara registrerad hos Ålands landskapsregering. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien måste hela foderkedjan registrera sig som foderföretagare. Detta för att garantera spårbarhet av foderkedjan.

De verksamheter som kräver registrering som primärproducent av foder är foderproduktion ex. odling av foderspannmål eller tillverkning av ensilage (inklusive ensilering av fiskrens) antingen för gårdens eget bruk eller till försäljning, tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk samt användning av hemmaproducerat och/eller köpt foder för utfodring av livsmedelsproducerande husdjur (inklusive fiskodling). 

Registreringsskyldigheten berör inte gårdar som endast utfordrar pälsdjur eller andra djur som står utanför livsmedelskedjan. Hästar räknas generellt som livsmedelsproducerande djur om de inte har en stämpel i deras pass som gör dem odugliga till livsmedel, har hästgården hästar som kan gå till livsmedel bör de vara med i primärfoderregistret. Inte heller behöver de vara registrerade vars foder endast används för utfodring av gårdens egna djur och då de livsmedel som fås av dessa djur uteslutande används på den egna gården samt de som odlar foder på högst 3 ha årligen och som levererar allt foder till en lokal gård för att användas där.

Om man blandar till, förpackar om eller tillverkar foder för försäljning ska man anmäla sig som företag som handlar med fodermedel. Lageranläggningar, transportföretag för foderhandlare, partihandlare och detaljhandlare är också företag inom foderbranschen och ska anmäla sig som företagare som handlar med fodermedel. Anläggningar som hanterar fiskrens eller som tillverkar livsmedel (till exempel filerar fisk), behöver också registrera sig som aktör inom fodersektorn (tillverkare av foderämne). Registreringskravet gäller dock inte foderföretagare som endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder inklusive fågelfrö, foder till sällskapsduvor eller sällskapkaniner.

Om en operatör som är registrerad som en primär foderproducent startar en annan foderverksamhet, till exempel tillverkning av foderblandning för försäljning, import, import av den inre marknaden, transport eller lagring, etc. måste hen registrera sig som foderföretag för den nya aktiviteten. Alla som importerar foder (även från EU:s inre marknad) behöver vara registrerade som foderföretagare.

En aktör som säljer eller överlåter livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel till livsmedelsproducerande djur eller pälsdjur måste registrera sig som foderföretagare. I de fall där överlåtelsen är av engångsnatur krävs ingen registrering, inte heller om det handlar om försäljning till sällskapsdjur. En affär som levererar livsmedel som inte längre är avsedda för att användas som livsmedel som foder behöver ha en egenkontrollplan för detta.

Användning av åtel, bete eller mäsk regleras inte av foderlagstiftningen. Jaktlag och fiskare behöver inte registrera sig som foderoperatörer. Däremot den som tillverkar fodret eller importerar fodret till viltet omfattas och behöver vara registrerad foderföretagare.

Blanketter

Blanketter för att anmäla sig som primärproducent av foder eller registrerat företag som handlar med fodermedel finns här intill.