Styrdokument

Läroplan

Åland har en egen läroplan för grundskolan. Den grundar sig på landskapslagen och förordningen om barnomsorg och grundskola. Landskapslagen trädde i kraft i januari 2021 och parallellt med utarbetandet av den nya lagen utarbetades en ny läroplan fram. Den nya läroplanen för grundskolan på Åland trädde i kraft i augusti 2021.

Grundskolan på Åland är en helhet som omfattar undervisning och fostran. Målen för de olika områdena hör ihop och ska bilda en enhetlig grund för alla skolor på Åland. Därför innehåller läroplanen mer än bara ämnesmässiga mål och bedömningskriterier, den innehåller även riktlinjer för värdegrund och syn på lärande samt hänvisningar till den lagstiftning eller forskning som texten baserar sig på.

Läroplanen är indelad i två delar, den allmänna delen och ämnesdelen. I den allmänna delen redogörs för de riktlinjer grundskolorna ska arbeta enligt. Värdegrund, samarbete, pedagogiska riktningar och bedömning är områden som tas upp. I ämnesdelen finns alla grundskolans läroämnen presenterade med innehåll, mål och kunskapskriterier för alla årskurser. I ämnesdelarna hänvisas även till riktlinjer som beskrivs i den allmänna delen. För att kunna arbeta enligt den nya läroplanen krävs att läraren sätter sig in i båda delarna av läroplanen. 

Länk till läroplanens alla delar

Arbetsplan

Alla grundskolor på Åland ska inför varje läsår göra upp en arbetsplan. I arbetsplanen ska innehållet för skolans undervisning och fostran preciseras och tydliggöras samt de metoder skolan använder för att uppfylla målsättningar och riktlinjer som slagits fast i lagen, förordningen och läroplanen beskrivas. Arbetsplanen sammanställs av rektorn eller föreståndaren i samråd med lärarna och den ska godkännas av den ansvariga nämnden i kommunen och tillställas landskapsregeringen för kännedom.  Elevrådet ska få ta del av arbetsplanen och övriga planer och dokument innan de godkänns och få möjlighet att påverka de delar som direkt berör deras vardag.

I arbetsplanen ska följande ingå:

 • Beskrivning av skolans verksamhetsidé och värderingar
 • Målsättningar för läsåret
 • Trivselstadga (ordningsregler och kriterier för ansvar och samarbete)
 • Förtydligande av skolspecifika undervisningsarrangemang under det kommande läsåret
 • Beskrivning över hur helhetsskapande undervisning kommer att genomföras
 • Beskrivning av distansundervisning
 • Beskrivning av elevrådsarbete och elevers delaktighet
 • Skolans timfördelning (enligt LR:s mall)
 • Språkprogram
 • Kursplaner för tillvalsämnen (enligt LR:s mall)
 • Kontaktuppgifter och läraruppgifter

Länk till anvisning för uppgörandet av arbetsplan

Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Eleven i grundskolan har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. För att trygga arbetsron och ta itu med olämpligt uppförande har skolan också rätt att använda fostrande samtal och olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder föreskrivs i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Varje grundskola ska göra upp en handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Av planen ska framgå i vilka fall fostrande samtal används och hur samtalen genomförs i praktiken, en beskrivning på vilka lagstadgade förfaringssätt som används vid förseelser, fusk och störande beteende, ansvars- och arbetsfördelning samt metoder för samråd och dokumentering och hur man vid användningen av disciplinära åtgärder garanterar att allmänna rättsskydds principer iakttas. Planen ska även innehålla en beskrivning av hur man ser till att personalen instrueras och har den kompetens som behövs för att utöva disciplinära befogenheter samt hur olika parter informeras om planen, trivselstadgan och de lagstadgade disciplinära åtgärderna. Skolan ska även planera metoderna för hur planen följs upp och ur åtgärderna kartläggs och effekten av dem utvärderas.

Länk till anvisning för uppgörandet av plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Jämställdhet

Jämlikhet och alla människors lika värde är ett centralt mål i läroplanen för grundskolan. Läroplanens värdegrund grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som finns för att garantera barns rättigheter och möjligheter att få säga sin åsikt. Konventionen ger en juridisk grund för grundskolans verksamhet. Läroplanen följer även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som finns för att skapa delaktighet och tillgänglighet till utbildning utgående från den funktionsvarierades individuella villkor. Skolan ska arbeta normmedvetet för jämlikhet, likabehandling, rättvisa och jämställdhet.

Grundskolan har som uppdrag att förebygga ojämlikhet och att främja jämställdhet. Varje elev ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter och forma sin utbildning utan att styras av traditionella könsmönster. För att främja likabehandling ska varje skola upprätta en jämställdhetsplan.

Länk till Barnkonventionen

Länk till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning