Trafikreglering i samband med evenemang

Trafikreglering

I samband med att ett evenemang hålls nära väg kan det finnas skäl till en trafikreglering i form av t.ex. tillfällig sänkning av tillåten högsta hastighet, tillfällig enkelriktning eller tillfälligt parkeringsförbud inom landskapets vägområde.

Det är inte möjligt att anhålla om trafikreglering, men det är möjligt att lämna in ett påpekande och påtala behovet av trafikreglering i samband med evenemang invid väg. Efter att väghållaren mottagit ert påpekande utvärderas behovet och eventuella beslut om trafikreglering tas om skäl konstateras föreligga.

Lämna in ditt påpekande i god tid innan tidpunkten för evenemanget. Utvärdering av behovet och utformning av trafikregleringen tar minst fyra veckor. Tiden för ärendets behandling beror på evenemangets omfattning, planering och arbetsbelastning i övrigt.

Evenemang på landskapsväg som orsakar avvikelse från normal trafik eller evenemang inom landskapets vägområde kräver alltid samtycke för markanvändning, även om evenemanget inte kräver trafikreglering.

Trafikanordningsplan

Trafikregleringen beskrivs i en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen ska ta hänsyn till såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister. I en trafikanordningsplan redogörs för vilka varnings- och anvisningsskyltar som kommer användas och deras placering. Trafikregleringen bör planeras så att trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas så lite som möjligt. 

Avstängning av väg

För avstängning av väg krävs tillstånd. Anhållan om avstängning av väg för evenemang som t.ex. idrottstävling, nöjestillställning eller utställning riktas till polisen. Anhållan om avstängning av väg för arbeten på eller längs med väg, som t.ex. grävning, riktas till väghållaren. Oftast krävs att minst ett körfält alltid hålls öppet.

Övriga lagstadgade tillstånd som krävs vid offentlig tillställning

Offentlig tillställning innebär evenemang som äger rum inom ett avgränsat område inomhus eller utomhus till vilket allmänheten har tillträde oberoende av om inträdesavgift uppbärs eller inte.

Den som ordnar en offentlig tillställning skl av platsens ägare eller innehavare inhämta samtycke till att platsen används för tillställningen.

Senast fem dygn innan en offentlig tillställning inleds ska arrangören lämna en skriftlig anmälan om tillställningen till polisen.

En vecka innan en offentlig tillställning anordnas ska arrangören föra en skriftlig anmälan om detta till kommunens räddningsmyndighet.

Laghänvisning

Vägtrafiklag (2023:108) för landskapet Åland
Landskapslagen (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland
Lag om sammankomster (FFS 1999/530)
Räddningsförordning (2006:111) för landskapet Åland