Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ett testamente finns

Testamentet ska delges arvingarna. Om det inte finns några arvingar, ska landskapsregeringen delges testamentet. Om hela egendomen har testamenterats behöver inte landskapsregeringen kallas till bouppteckningen, delgivningen sker då efter bouppteckningen. Ett bouppteckningsinstrument är en förutsättning för att landskapsregeringen ska kunna godkänna testamentet. Om arvlåtaren endast testamenterat en del av sin egendom tillfaller resterande del landskapet.

Följande handlingar ska skickas till landskapsregeringen för delgivning:

  1. En kopia av testamentet
  2. En kopia av bouppteckningsinstrumentet
  3. En kopia av arvlåtarens sista ämbetsbetyg
  4. En kopia av testamentstagarens senaste ämbetsbetyg eller en kopia av ett registerutdrag om testamentstagaren är en förening eller stiftelse

Märk handlingarna ”Delgivning av testamente” och skicka via e-post till registrator@regeringen.ax eller via post till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, ÅLAND, Finland.

Publicerad 23.4.2021 kl. 11:43
Uppdaterad 23.4.2021 kl. 11:43