Statistik om vår hälsa

Folkhälsorapport

Enligt Landskapslagen om hälso- och sjukvård (2010:114) ska en rapport om befolkningens hälsa och välfärd, och de åtgärder som vidtagits, överlämnas till lagtinget en gång per lagtingsperiod. Syftet med publikationen är att utgående från tillgänglig data beskriva hälsotillståndet bland ålänningar och om det är möjligt även beskriva utvecklingstrender vad gäller hälsa och ohälsa. Folkhälsorapporten sammanställs vid Hälso- och sjukvårdsbyrån.

Hälsotillståndet hos en befolkning baseras på ett mångfacetterat samspel mellan individ, samhällsstrukturen och miljö.

Folkhälsorapporten bygger på statistiskt material från olika myndigheter och databaser som ÅSUB (Ålands statistik och undersökningsbyrå), FPA (Folkpensionsanstalten), THL (Institut för hälsa och välfärd), Cancer i siffror, Sotkanet (Social- och hälsovårdsministerets  databas) Nomesko (Kommittén för nordisk medicinalstatistik) mm. Även redovisning av resultat av vissa empiriska undersökningar, som t.ex. Hälsa i skola–rapporten, har använts. Vissa områden i rapporten bygger på utredningar från Sverige.

Se Folkhälsorapporten från 2019 i bilagerutan här intill.

Hälsa i skolan

Enkäten Hälsa i skola ger information om skolelevernas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsovanor, upplevd hälsa samt om elev-hälsovården. Enkäten har besvarats av eleverna i klass 8 och 9 i grundskolorna och av 1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna och vid yrkesläroanstalterna.

Skol- och kommunspecifika resultaten från enkäten skickas till de kommuner som har beställt resultaten och resultaten har presenterats både regionalt och nationellt i rapporter på skolhälsodagar på regionala seminarier samt på THL:s webbsidor

Rapporterna hittar du på sidan Hälsa i skolan

Nordisk statistik, NOMESKO

Helsestatistik for de Nordiske lande presenterar statistik över befolkningsutveckling, sjukhusvård, diagnoser och dödsorsaker. Rapporten beskriver även hälso- och sjukvårdstjänsternas struktur och resurser.

Nomesko-rapporten ger en överblick över hela hälso- och sjukvårdsområdet i de nordiska länderna. Specialsakkunniga vid Hälso- och sjukvårdsbyrån samlar in uppgifterna för Ålands del. Rapporten sammanställs av Nordisk Medicinalstatistisk kommitté varje år. Se bilagor i bilagerutan här intill.