Sport- och fritidsfiske

Åland har egen fiskerilagstiftning. Rätten och möjligheten att fiska på Åland avviker i viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland. Den största skillnaden är att handredskapsfisket inte är fritt, inte heller mete är fritt tillåtet. Inom landskapet uppbärs heller inte någon statlig fiskvårdsavgift. Huvudregeln är att man alltid för alla former av fiske samt oberoende av tid och plats skall ha vattenägarens tillstånd.

Fiskevattnen på Åland är indelade i:

 • privata vatten; enskilda personer, sammanslutningar, företag
 • samfällda vatten; gemensamma för byn eller oskiftade med flera delägare, förvaltas i regel av fiskelag
 • allmänna landskapsvatten; utanför byarågång till 12 sjömil
 • landskapets enskilda fastigheter, vilka förvaltas av Landskapets fastighetsverk

Allmänna regler

 • på allmänt vatten har alla i Norden bosatta rätt att fiska för husbehov 
 • mete är fritt i den kommun där man är mantalsskriven
 • på privata och samfällda vatten krävs vattenägarens tillstånd, delvis ordnad genom försäljning av fiskekort 
 • spinnfiske och annat fiske med drag är förbjudet från land från och med den 15.4 till och med den 15.6. För information om undantag kontakta Visit Åland
 • man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap
 • fångst av undermålig fisk är förbjudet. Undermålig fisk är individer som är mindre än de lagstadgade minimimåtten. Se tabellen nedan. Rekommenderade mått är en överenskommelse mellan landskapsregeringen, Landskapets fastighetsverk och Visit Åland om vilka minimi- och maximimått som skall gälla för de av fastighetsverket förvaltade vattenområdena vid fiske med handredskap. För övriga vattenområden gäller de som rekommendationer
Lagstadgade minimimått och rekommenderade mått
Art Lagstadgade minimimått, cm Rekommenderade mått, cm
Braxen 42  
Gädda 55 55 - 80
Gös 37 40 - 60
Havsöring 50  
Lax 60  
Sik 35  
Kräfta 10  
Abborre   20
 • fisket av gös är, med stöd av landskapsregeringens beslut, förbjudet från och med den 1 juni till och med den 30 juni.
 • enskilda vattenägare kan, förutsatt att det inte strider mot lagen, besluta om särskilda fredningstider, minimimått, redskap etc.
 • kräftan är totalfredad under tiden 1 september - 20 juli kl. 20.00. Fiske av kräfta är inte tillåtet under andra tider av året, inte heller för vattenägarnas/fiskerättsinnehavarens egna "provfisken"
 • det är förbjudet att fånga kräfta som är mindre än 10 cm från panntaggens spets till bakre kanten av den utslagna stjärtens mellersta flik
 • det är förbjudet att flytta samt hålla signalkräfta i förvar, i odling, i dammar och i vattendrag inom landskapet Åland för att förebygga spridning av kräftsjukdomen kräftpest

Information om sportfiske se Visit Ålands webbplats

Försäljning av fiskekort på Visit Ålands webbplats

Landskapets vattenområden

Landskapets vattenområden förvaltas av Landskapets fastighetsverk.

Fastighetsverkets webbplats

Catch and release

Catch and release-fisket (fånga och släppa) fungerar så att man fångar fisken som släpps fri efter fångsten. Detta fiske poängterar upplevelsen av fångsten före att ta vara på bytet. Man kan anse att denna form av fiske inte utövar ett fisketryck. Nackdelen är att fisken utsätts för stress. Metoden har också kritiserats för att fångsten görs för nöjes skull. På Åland praktiseras catch and release-fiske främst på gädda, men globalt förekommer fiskeformen allmänt.

Märkningsundersökningar på gädda har gjorts för att se hur gäddan klarar catch and release-fisket. Resultaten visade att gäddan klarar av det bra, men man bör följa vissa rekommendationer för att inte orsaka onödigt lidande, se bilagorna Catch and release och Behandla gäddan rätt vid CR.