Sport- och fritidsfiske

Åland har egen fiskerilagstiftning. Rätten och möjligheten att fiska på Åland avviker i viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland. Den största skillnaden är att handredskapsfisket inte är fritt, inte heller mete är fritt tillåtet. Inom landskapet uppbärs heller inte någon statlig fiskvårdsavgift. Huvudregeln är att man alltid för alla former av fiske samt oberoende av tid och plats skall ha vattenägarens tillstånd.

Fiskevattnen på Åland är indelade i:

 • privata vatten; enskilda personer, sammanslutningar, företag
 • samfällda vatten; gemensamma för byn eller oskiftade med flera delägare, förvaltas i regel av fiskelag
 • allmänna landskapsvatten; utanför byarågång till 12 sjömil
 • landskapets enskilda fastigheter

Allmänna regler

Se även bilagan Riktlinjer för fiske på LR-vatten.

 • på allmänt vatten har alla i Norden bosatta rätt att fiska för husbehov 
 • mete är fritt i den kommun där man är mantalsskriven
 • på privata och samfällda vatten krävs vattenägarens tillstånd, delvis ordnad genom försäljning av fiskekort 

Se försäljning av fiskekort på Visit Ålands webbplats

 • spinnfiske och annat fiske med drag är förbjudet från land från och med den 15.4 till och med den 15.6.
 • man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap
 • fångst av undermålig fisk är förbjudet. Undermålig fisk är individer av nedanstående arter som är mindre än följande:
Art Minimimått, cm
Braxen 42
Gädda 55
Gös 37
Havsöring 50
Lax 60
Sik 35
Kräfta 10
 • fisket av gös är, med stöd av landskapsregeringens beslut, förbjudet från och med den 1 juni till och med den 25 juni.
 • enskilda vattenägare kan, förutsatt att det inte strider mot lagen, besluta om särskilda fredningstider, minimimått, redskap etc.
 • kräftan är totalfredad under tiden 1 september - 20 juli kl. 20.00. Fiske av kräfta är inte tillåtet under andra tider av året, inte heller för vattenägarnas/fiskerättsinnehavarens egna "provfisken"
 • det är förbjudet att fånga kräfta som är mindre än 10 cm från panntaggens spets till bakre kanten av den utslagna stjärtens mellersta flik
 • det är förbjudet att flytta samt hålla signalkräfta i förvar, i odling, i dammar och i vattendrag inom landskapet Åland för att förebygga spridning av kräftsjukdomen kräftpest

Läs om sportfiske på Visit Ålands webbplats

Landskapets vattenområden

Sport- och fritidsfiske på landskapets enskilda vatten får fiske bedrivas mot lösande av fiskekort. Landskapets fiskekortsområden är naturskyddsområden, för vilka det finns fastställt speciella fisketider för respektive område. Närmare uppgifter och karta erhålls vid lösande av fiskekort, se också bilagan Fiskekortsområden.

Villkor för att lösa fiskekort är följande:

 • personer bosatta på Åland kan lösa nätfiskekort (högst 60 m nät), vilket även inkluderar rätt till handredskapsfiske.
 • för enbart handredskapsfiske kan fast bosatt lösa årskort medan icke fast bosatta kan lösa kort för en, två eller sju dagar
 • handredskap inkluderar inte trollingfiske 
 • fiskekortet berättigar till fiske på samtliga landskapets kortområden. Fiskekort kan lösas via Visit Åland 
 • Årskort för fast bosatta löses i landskaps-regeringens reception.

Försäljning av fiskekort på Visit Ålands webbplats

Priser:

Kortform Pris, €
Årskort, nät för bosatta på Åland 40
Årskort, handredskap för på Åland bosatta 20
1-dagskort 5
2-dagarskort 10
7-dagarskort 20

Catch and release

Catch and release-fisket (fånga och släppa) fungerar så att man fångar fisken som släpps fri efter fångsten. Detta fiske poängterar upplevelsen av fångsten före att ta vara på bytet. Man kan anse att denna form av fiske inte utövar ett fisketryck. Nackdelen är att fisken utsätts för stress. Metoden har också kritiserats för att fångsten görs för nöjes skull. På Åland praktiseras catch and release-fiske främst på gädda, men globalt förekommer fiskeformen allmänt.

Märkningsundersökningar på gädda har gjorts för att se hur gäddan klarar catch and release-fisket. Resultaten visade att gäddan klarar av det bra, men man bör följa vissa rekommendationer för att inte orsaka onödigt lidande, se bilagorna Catch and release och Behandla gäddan rätt vid CR.

Har du fångat en märkt gädda?

Fiskeribyrån behöver få kännedom om alla fångster av märkta gäddor. Instruktioner för hur du skall göra om du fångar en märkt gädda finns här i bilagan Märkning av gädda.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 27.1.2016