färjfäste med två färjor

Grunda farleder

Ålands landskapsregering är Finlands näst största farledshållare efter Trafikverket och ansvarar för drift och underhåll av ca 480 km grunda farleder i den åländska skärgården. Till grunda farleder räknas de farleder som har ett farledsdjup grundare än 4,1 meter, farlederna nyttjas främst av mindre tonnage samt fritidsbåtar.

Drift och underhåll sköts av Meritaito Oy perioden 1.8.2015 - 31.7.2019 med option på perioden 1.8.2019 - 31.7.2020 med utgångspunkt i Långnäs. Under våren fram till 30/5 görs en sk. ”Vårgranskning” av sjösäkerhetsanordningarna. Då kontrolleras placeringen och skicket på alla prickar, linjetavlor och kummel. De prickarna som flyttat på sig eller försvunnit under vintern placeras ut på rätt plats och ersätts med nya.

För att kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland i både digitala- och papperssjökort har Landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och farledsplaneringsprojekt under perioden 1.11.2014 till 31.12.2018. I projektet har farledsområdena för samtliga grunda farleder sjömätts med multibeam-ekolod och ramats där behov funnits. Genom sjömätningarna har en ny digital modell för djupsäkrade områden skapats. Modellen ligger till grund för de elektroniska och tryckta sjökortsprodukter som kommer att publiceras. I farledsplanerna redovisas farledsområden med sjösäkerhetsanordningar och farledslinjerna i en heltäckande digital modell för respektive farled. Utmärkningen har uppdaterats kontinuerligt vart efter farledsplanerna fastställts. Under våren 2019 kommer de sista förändringarna av att göras i de grunda farlederna.

Med länken nedan kommer ni till en kartbild där de förändrade grunda farlederna finns redovisade som blåmarkerade farledsområden. Genom att klicka på något av farledsområdena öppnas ett nytt fönster med information om farleden och en länk som till aktuell sjökortsbild där förändringarna av farleden framgår i detalj.

Grunda farleder på Åland

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 11.4.2019