färjfäste med två färjor

Grunda farleder

Ålands landskapsregering är Finlands näst största farledshållare efter Trafikverket och ansvarar för drift och underhåll av ca 480 km grunda farleder i den åländska skärgården. Till grunda farleder räknas de farleder som har ett farledsdjup grundare än 4,1 meter, farlederna nyttjas främst av mindre tonnage samt fritidsbåtar.

Drift och underhåll sköts av Meritaito Oy perioden 1.8.2015 - 31.7.2019 med option på perioden 1.8.2019 - 31.7.2020 med utgångspunkt i Långnäs. Landskapsregeringen har även ramavtal med Civiltech Oy som utför elektronisk sjömätning och farledsplanering för de grunda farlederna under perioden 1.11.2014 till 31.10.2018. Sjömätningarna kommer att leda till uppdatering av såväl elektroniska som tryckta sjökortsprodukter.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 6.2.2017