Översvämningar och klimatanpassning

Klimatförändringarna, även kallat växthuseffekten, är ett globalt skeende som påverkar, och kommer att påverka alla samhällen. Orsaken till klimatförändringarna är med stor sannolikhet stigande halter av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid. Förändringar i form av högre temperaturer och ökad nederbörd kan redan påvisas på samtliga världens kontinenter och förändringar kan även ses på Åland. Mer information om landskapsregeringens klimatpolitik och arbete med att minska växtgasutsläppen hittar du här.

Gällande klimatförändringarna finns i huvudsak två åtgärder att fokusera på: reducerad påverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser, samt anpassning av samhället efter de förändringar som ändå förväntas ske. Hur väl vi än lyckas reducera vår klimatpåverkan de närmsta åren måste vi ta hänsyn till att viss klimatförändring ändå är att vänta under de närmsta 100 åren.

Landskapsregeringen vill med dokumentet Klimatförändringar på Åland, se bilagan Klimat PM från 2014 här intill, föreslå strategier och åtgärder för att mildra eller hindra de negativa effekterna av klimatförändringen samt ta tillvara de möjligheter som klimatförändringen ger. I dokumentet ingår också en första bedömning av översvämningsrisker.

Som bilagor finns kartbilder över låglänta områden. De mörkröda markeringarna motsvarar en höjd om 0-2 meter över havet, de ljusröda områdena motsvarar en höjd om 2-5 meter över havet.

En studie av effekterna av översvämningar som kan inträffa med en sannolikhet på 1:100 och 1:1000 har gjorts för att bestämma områden med betydande översvämningsrisk på Åland. En översvämning med en sannolikhet på 1:1000 betyder en havsvattennivåhöjning på knappt 2 meter.

Trots att enskilda fastigheter med åretruntboende drabbas är det inga större sammanhängande fast bebodda områden som drabbas på Åland.

En analys av konsekvenserna för Ålands Vattens vattentäkter och Mariehamns flygplats rekommenderas.

Inga områden bedöms i det här skedet vara områden med betydande översvämningsrisk enligt översvämningsdirektivet.