Trafiktillstånd för taxi

Taximarknaden på Åland är en reglerad marknad, vilket innebär att konkurrensen är begränsad. Landskapet Åland är indelat i stationsplatser och verksamhetsområden och inom varje stationsplats finns ett visst antal tillstånd. En stationsplats är en kommun medan stationen är den plats som verksamheten bedrivs ifrån. Stationen ska vara belägen inom stationsplatsen. Verksamhetsområdet är ett område som sträcker sig 2,5 km i radie runt stationen.

Som innehavare av ett trafiktillstånd har du både rätt att yrkesmässigt utföra trafik och en skyldighet att på begäran utföra sådan trafik, om inte oöverstigliga hinder eller andra giltiga skäl föreligger. Trafiktillstånden är också förenade med villkor om hur trafiken ska bedrivas och de kan inte överlåtas utan är strikt personliga.

Trafiktillståndet ska medföras i fordonet i original och ska på begäran uppvisas för polisen. Om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd ska polisen avbryta transporten, om inte godset tar skada av en sådan åtgärd eller andra särskilda skäl föreligger.

Lediga tillstånd och ansökan

Landskapsregeringen lediganslår lediga tillstånd genom kungörelse i de lokala tidningarna. De som är intresserade uppmanas då att lämna in en ansökan inom utsatt tid. Landskapsregeringens praxis är att trafiktillstånd för personbil beviljas enskilda näringsidkare och fysiska personer samt att det ska finnas en spridning mellan tillståndshavarna.

Enligt 7 § landskapslag (1977:33) om yrkesmässig trafik kan landskapsregeringen där så erfordras bevilja trafiktillstånd enbart för elevskjutsning, gällande endast viss skjutssträcka under visst eller vissa läsår.

Dessa skolskjutstillstånd beviljas för en viss period (vanligtvis under den period som skolskjutsen är upphandlad) för en viss rutt eller sträcka och kan fås på ansökan om sökande i övrigt uppfyller de krav som anges i landskapslagen om yrkesmässig trafik. Dessa tillstånd utannonseras inte av landskapsregeringen.

Ansökan ska göras skriftligen hos landskapsregeringen på en särskild blankett som du kan hämta i receptionen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Blanketten kan även fyllas i med hjälp av landskapsregeringens digitala formulär, se Blanketter i rutan här intill.

Till ansökan ska bifogas:

  • Utdrag / intyg ur befolkningsdatasystemet, om du inte har tillstånd sedan tidigare
  • Intyg över erfarenhet, som t.ex. arbetsintyg, kursintyg m.m.
  • Självrådighetsintyg (intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret), som fås från rättsregistercentralen
  • Utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden, som fås från statens ämbetsverk på Åland
  • Intyg ur utsökningsregistret, som fås från Utsökningsverket

Andra villkor

Eftersom konkurrensen är begränsad finns en taxitaxa fastställd för konsumenter. Tillståndshavare har möjlighet att ha ett lägre pris, men inte ett högre, än vad taxitaxan tillåter. Inom verksamhetsområdet är det tillåtet att ha igång taxametern hela tiden medan det utanför verksamhetsområdet endast är tillåtet att ha på taxametern enkel väg.

För att framföra en taxi krävs förutom ett giltigt körkort även ett yrkeskörtillstånd som beviljas av Ålands polismyndighet.