Missnöjd med hälso- och sjukvård

Enligt lagen har klienten eller patienten rätt att göra anmärkning med anledning av hur hen bemötts eller behandlats i den hälso- och sjukvård hen fått. Lämpligt är, i de allra flesta fall, att du först uppmärksammar personal och/eller chefer vid den berörda vårdenheten på fel och brister. Därefter lönar det sig att vid behov göra en anmärkning till chefen för vårdinrättningen. I sista hand kan du utnyttja rätten till att lämna ett klagomål.

Hur går du tillväga?

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen bistår dig med råd och hjälper dig till att reda ut en oklar situation, orsaken till missnöjet med vårdenheten eller bistå patienten i att skriva en patientskadeanmälan, anmärkning eller klagan. Ombudsmannen har en oberoende, neutral position, och tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om fel eller försummelse förekommit i patientens vård. 

Läs mer om patientombudsmannen på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Samtal med personal

Ett samtal med berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller deras chef kan ofta klargöra eventuella missförstånd mellan patienten och vårdgivaren. Önskemål om förändringar eller kompletteringar av given vård hanteras snabbast och oftast bäst på detta sätt.

Anmärkning

Om en diskussion med berörd personal och/eller deras närmaste chef enligt "Samtal med personal" ovan inte ger tillfredställande resultat kan du eller din anhörig göra en anmärkning till chefen för vårdenheten. Svar ska fås inom skälig tid (4 veckor). Chefen för verksamhetsenheten kan göra förändringar i vården om anmärkningen ger anledning till det. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett som vårdenheten tagit fram. Kontakta vårdenheten för mer information. Anmärkningen sänds till chefen för vårdenheten, inte till landskapsregeringen.

Klagomål

Ifall du inte är nöjd med resultatet av anmärkning kan du göra ett klagomål. Klagomål som gäller hälso- och sjukvården kan göras fritt formulerad eller elektroniskt till Ålands landskapsregering, (elektronisk blankett hittar du under Blanketter i rutan här intill) eller till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Om en anmärkning inte har gjorts i ett ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som en anmärkning, får myndigheten överföra ärendet till den verksamhetsenhet som klagomålet gäller. Överföringen görs i sådant fall omedelbart efter bedömningen. I sådant fall kommer du att underrättas om överföringen av klagomålet.

Klagomålet kan gälla all slags verksamhet, såsom vårdens innehåll, bemötande eller administrativa beslut. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än fem år sedan.

Huruvida landskapsregeringen eller ÅMHM är behörig myndighet beror på vilken vårdenhet klagomålet är riktat mot samt vad klagomålet handlar om. Som grundregel handlägger landskapsregeringen klagomål som gäller specifika hälso- och sjukvårdsutbildad personers yrkesutövning samt alla klagomål riktade mot privata vårdenheter. ÅMHM hanterar klagomål mot den offentliga vården (Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS) i de fall det inte gäller specifika hälso- och sjukvårdsutbildade personers yrkesutövning.

Mer information om klagomål som ska skickas till ÅMHM hittar du på ÅMHM:s webbplats.Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats

Landskapsregeringen kan, om så befinns motiverat, utdela en skriftlig anmärkning eller göra ett skriftligt påpekande till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Den givna vården eller ett fattat beslut i ett enskilt anmärkningsärende kan inte förändras eller upphävas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan inte besluta att ersättningar ska utbetalas. Landskapsregeringen kan inte heller besluta om påföljder som innebär begränsningar i den hälso- och sjukvårdsutbildade personens yrkesutövning, förbud för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen, eller indragen rätt för en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket. Sådana påföljder för felaktigt förfarande av en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården kan endast beslutas om av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).  

Om ärendet tillhör till en annan tillsynsmyndighet (ÅHS, ÅMHM, eller Valvira) överför landskapsregeringen ärendet till rätt myndighet. Om inte en anmärkning först gjorts direkt till vårdenheten överför landskapsregeringen eller ÅMHM i de flesta fall klagomålet till den berörda vårdenheten. Den som gjort klagomålet blir informerad om överföringen.

Du kan således göra ett klagomål också i de fall där anmärkning redan gjorts till vårdenheten. Du kan också lämna in ett klagomål efter att en ansökan om ersättning lämnats till Patientförsäkringscentralen på grund av misstanke om patientskada. I dessa fall bedömer landskapsregeringen i regel klagomålet först efter att anmärkningen mot vårdenheten eller ansökan om ersättning till Patientförsäkringscentralen bedömts. Detta beror på att flera myndigheter inte samtidigt bör behandla samma klagomål. På samma grund startar inte landskapsregeringen samtidigt en utredning på samma ärende om ditt ärende redan behandlas av JO, JK, polis eller domstol.

Ett klagomål till justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som misstänks ha agerat lagstridigt i sin verksamhet. JO och JK undersöker inte samma ärende. Ett klagomål behandlas endast av EN av ovan nämnda instanser i taget.Blanketter och mer information finns på JO:s och JK:s webbplatser.Justitieombudsmannens (JO:s) webbplats 

Justitiekanslerns (JK:s) webbplats

Patientskadeanmälan

Skadeanmälan gör du till Patientförsäkringscentralen som är avsedd för patientskador som patienten fått i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Med personskada avses sjukdom, handikapp eller annan tillfällig eller bestående nedsättning i hälsotillståndet eller död.

Ersättning skall sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan eller borde ha känt till den. Blankett och mer information finns på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Patientförsäkringscentralens webbplats

Läkemedelsskadeanmälan

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämförbar allvarlig psykisk sjukdom, som efter utredning sannolikt anses ha förorsakats av läkemedel på den finländska marknaden som den skadelidande använt. Ersättning kan du söka inom ett (1) år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skadan, men senast 10 år efter det att skadan har uppstått. Blankett och mer information finns på Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats.

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats

Konsumentrådgivaren

Vissa privata hälsovårdstjänster, såsom en del estetiska behandlingar och tjänster räknas som konsumenttjänster, inte hälso- och sjukvårdstjänster. Sådana tjänster regleras av konsumentskyddslagen och klagomål kring dem är i första hand Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ansvarsområde. Kontakta vid behov konsumentrådgivaren vid Ålands ombudsmannamyndighet.

Ålands miljö- och hälsoskydds webbplats

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Rättelseyrkanden och rättelser

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats inom Ålands hälso- och sjukvård så kan du inom 21 dagar efter att beslutet fattats skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet.

Söka ändring av beslut

Ändring i ett beslut som fattats av Ålands hälso- och sjukvård (t.ex. vård oberoende av patientens vilja) söks hos Ålands förvaltningsdomstol, om inte annat bestäms i en annan lag.

Ålands förvaltningsdomstols webbplats

Lagstiftning