Missnöjd med hälso- och sjukvård

Enligt lagen har klienten eller patienten rätt att göra anmärkning med anledning av hur hen bemötts eller behandlats i den hälso- och sjukvård hen fått. Lämpligt är, i de allra flesta fall, att du först uppmärksammar personal och/eller chefer vid den berörda vårdenheten på fel och brister. Därefter lönar det sig att vid behov göra en anmärkning till chefen för vårdinrättningen. I sista hand kan du utnyttja rätten till att lämna ett klagomål.

Hur går du tillväga?

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen bistår dig med råd och hjälper dig till att reda ut en oklar situation, orsaken till missnöjet med vårdenheten eller bistå patienten i att skriva en patientskadeanmälan, anmärkning eller klagan. Ombudsmannen har en oberoende, neutral position, och tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Läs mer om patientombudsmannen på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats.

Samtal med personal

Ett samtal med berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller deras chef kan ofta klargöra eventuella missförstånd mellan patienten och vårdgivaren. Önskemål om förändringar eller kompletteringar av given vård hanteras snabbast och oftast bäst på detta sätt.

Anmärkning

Om en diskussion med berörd personal och/eller deras närmaste chef enligt "Samtal med personal" ovan inte ger tillfredställande resultat kan du eller din anhörig göra en anmärkning till chefen för vårdenheten. Svar ska fås inom skälig tid (4 veckor).

Anmärkningen ska i första hand avse den givna vården. Chefen för verksamhetsenheten kan göra förändringar i vården om anmärkningen ger anledning till det. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett, se Blanketter i rutan här intill. Anmärkningen sänds till chefen för vårdenheten.

Klagomål

Ifall du inte är nöjd med resultatet av anmärkning kan du göra ett klagomål. Klagomål som gäller hälso- och sjukvården kan göras fritt formulerad eller elektroniskt till Ålands landskapsregering, se Blanketter i rutan här intill. 

Klagomålet kan gälla all slags verksamhet, såsom vårdens innehåll, bemötande eller administrativa beslut. Landskapsregeringen kan, om så befinns motiverat, utdela en skriftlig anmärkning eller göra ett skriftligt påpekande till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Den givna vården eller ett fattat beslut i ett enskilt klagomålsärende kan inte förändras eller upphävas av Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen kan inte heller besluta att ersättningar ska utbetalas.

Om ärendet tillhör till en annan tillsynsmyndighet (ÅMHM, Valvira) överför landskapsregeringen ärendet till rätt tillsynsmyndighet. Den som gjort klagomålet blir informerad om överföringen. Du kan göra ett klagomål också i de fall där anmärkning redan gjorts till vårdplatsen eller ansökan om ersättning lämnats till Patientförsäkringscentralen på grund av misstanke om patientskada. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än fem år sedan.

Om ditt ärende redan behandlas av någon annan myndighet (JO / JK / polis / domstol) startar inte landskapsregeringen samtidigt en utredning på samma ärende.

Ett klagomål till justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som misstänks ha agerat lagstridigt i sin verksamhet.

JO och JK undersöker inte samma ärende. Ett klagomål behandlas endast av EN av ovan nämnda instanser i taget.

Blanketter och mer information finns på JO:s och JK:s webbplatser:

Justitieombudsmannens (JO:s) webbplats 
Justitiekanslerns (JK:s) webbplats

Patientskadeanmälan

Skadeanmälan gör du till Patientförsäkringscentralen som är avsedd för patientskador som patienten fått i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Med personskada avses sjukdom, handikapp eller annan tillfällig eller bestående nedsättning i hälsotillståndet eller död.

Ersättning skall sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan eller borde ha känt till den. Blankett och mer information finns på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Patientförsäkringscentralens webbplats

Läkemedelsskadeanmälan

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämförbar allvarlig psykisk sjukdom, som efter utredning sannolikt anses ha förorsakats av läkemedel på den finländska marknaden som den skadelidande använt. Ersättning kan du söka inom ett (1) år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skadan, men senast 10 år efter det att skadan har uppstått. Blankett och mer information finns på Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats.

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats

Konsumentrådgivaren

Vissa privata hälsovårdstjänster, såsom en del estetiska behandlingar och tjänster räknas som konsumenttjänster, inte hälso- och sjukvårdstjänster. Sådana tjänster regleras av konsumentskyddslagen och klagomål kring dem är i första hand Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ansvarsområde. Kontakta vid behov konsumentrådgivaren vid Ålands ombudsmannamyndighet.

ÅMHM:s webbplats
Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Rättelseyrkanden och rättelser

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats inom Ålands hälso- och sjukvård så kan du inom 21 dagar efter att beslutet fattats skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet.

Söka ändring av beslut

Ändring i ett beslut som fattats av Ålands hälso- och sjukvård (t.ex. vård oberoende av patientens vilja) söks hos Ålands förvaltningsdomstol, om inte annat bestäms i en annan lag.

Ålands förvaltningsdomstols webbplats

Lagstiftning