Allmänna byrån

Till infrastrukturavdelningens allmänna byrå hör idag tjänstemän som handlägger ansökningsärenden och sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor inom ansvarsområdet. På byrån finns bland annat avdelningens administrativa och juridiska stöd samt sekretariatet för nämnden för enskilda vägar.

Till oss på infrastrukturavdelningens allmänna byrå kan du vända dig om du har frågor om trafiktillstånd för lastbil, buss eller personbil, bilskolor och annat som rör trafiklagstiftningen, bostadsstödsfrågor, bostads-, plan- och byggfrågor, frågor om el och energi.