Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmänna byrån

Till infrastrukturavdelningens allmänna byrå hör idag tjänstemän som handlägger ansökningsärenden och sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor inom ansvarsområdet. På byrån finns bland annat avdelningens administrativa och juridiska stöd samt sekretariatet för nämnden för enskilda vägar.

Till oss på infrastrukturavdelningens allmänna byrå kan du vända dig om du har frågor om trafiktillstånd för lastbil, buss eller personbil, bilskolor och annat som rör trafiklagstiftningen, bostadsstödsfrågor, bostads-, plan- och byggfrågor, frågor om el och energi.

Publicerad 13.5.2015 kl. 16:31
Uppdaterad 1.4.2022 kl. 15:08