Delgivning av beslut

Landskapsregeringen har en allmän skyldighet att delge de beslut som har fattats och de ska utan dröjsmål delges en part och andra kända som har rätt att söka rättelse i det eller att överklaga det genom besvär. Myndigheter ska även delge sådana beslut som inte får överklagas. Delgivningen kan verkställas på olika sätt men främst som vanlig eller bevislig delgivning. Om inte dessa sätt är möjliga kan delgivningen verkställas såsom offentlig delgivning.

Vanlig delgivning sker per post genom brev till mottagaren. En delgivning ska verkställas per post mot mottagningsbevis, om den gäller ett förpliktande beslut och tiden för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från det att beslutet delgavs. Mottagningsbevis får användas också i de fall där det av andra skäl är nödvändigt för att trygga en parts rättigheter.