Styrdokument

Läroplan

Landskapslagen om barnomsorg och grundskola trädde i kraft den 1 januari 2021. I enlighet med lagens syfte, att uppnå en för Åland enhetlig barnomsorg och förundervisning, ger Ålands landskapsregering ut en läroplan för barnomsorgen. Läroplanen trädde i kraft 1.8.2022. Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet.

Syftet med lagen och läroplanen är att se barnets och elevens utveckling som en helhet och stärka samsynen i barnomsorgen och grundskolan vad gäller omsorg, fostran och utbildning. Alla barn oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar ska få tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning, och verksamheterna ska främja livslångt lärande för alla.

Läroplanen för barnomsorgen beskriver mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande.

Läroplanen har utarbetats utifrån barnomsorgens målsättning om att verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med hemmet, utgå från barnets ålder och individuella behov och främja en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling. Barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan ska tillgodoses i all barnomsorg.

Kommunens styrdokument

Barnomsorgens verksamhet styrs av landskapslagen om barnomsorg och grundskola och av läroplanen som kompletterar och konkretiserar den övergripande målsättning som lagen anger för barnomsorgen. Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet. Utbildningsstadgan innehåller de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet i kommunen.

Utifrån målsättningar och riktlinjer som slagits fast i lagen, förordningen och läroplanen gör varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem upp en arbetsplan som beskriver hur verksamheten ska genomföras. Daghemsföreståndaren ansvarar över att arbetsplanen sammanställs i samråd med personalen, godkänns av kommunen och sänds till landskapsregeringen för kännedom. Vårdnadshavarna ska informeras om innehållet i arbetsplanen.

Arbetsplanen ska inkludera en beskrivning av hur enheten ska förverkliga följande:

  1. barnomsorgens målsättning
  2. den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanen
  3. de anvisningar som landskapsregeringen utfärdat
  4. samverkan mellan vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran.

Arbetsplanen ska fungera som ett komplement till läroplanen för att tydliggöra och konkretisera hur enheten arbetar och vilka rutiner som finns gällande de övergripande områdena.

Länk till läroplan för barnomsorgen på Åland