Kosmetika

Lagstiftning om kosmetika

Åland har så kallad blankettlagstiftning inom kosmetikaområdet. Detta betyder att vi har en åländsk lag som stadgar att man följer vissa rikslagar och riksförfattningar gällande kosmetiska produkter.

Den åländska lagen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Rikslagen, som den åländska lagen hänvisar till, hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

Läs den finska kosmetikalagen på webbplatsen finlex

De viktigaste reglerna i korthet

Kosmetiska produkter genomgår ingen godkännandeprocess utan det är alltid den som tillhandahåller produkten på marknaden som har ansvaret för att produkten följer reglerna. Tillhandahållaren kan vara en tillverkare, importör eller distributör och dessa har olika ansvar och skyldigheter. Det är därför viktigt att den som tillhandahåller kosmetiska produkter på marknaden känner till sin egen roll och sitt ansvar.

Ett grundkrav för kosmetiska produkter som säljs på EU-marknaden är att de ska vara säkra för människors hälsa. En säkerhetsrapport som omfattar en säkerhetsbedömning utförd av en kvalificerad person ska visa att produkten är säker.

Ansvarig person för en kosmetisk produkt, och därmed den som ansvarar för produktens säkerhet, är oftast en tillverkare eller importör. En distributör som distribuerar en befintlig produkt under eget namn eller eget varumärke eller som förändrar produkten fungerar också som ansvarig person. Den som är ansvarig person för en kosmetisk produkt eller den distributör som översätter märkning på en kosmetisk produkt ska anmäla produkten till EU:s kosmetikaregister CPNP.

EU:s kosmetikaregister på CPNP:s hemsida

Kosmetikatillverkningen ska oavsett tillverkningens omfattning och storlek följa så kallad god tillverkningssed (GMP). Sedan 2013 råder totalt förbud mot djurförsök vid framtagande av kosmetiska produkter. De centrala delarna av märkningen på en kosmetisk produkt som säljs på Åland ska vara skrivna på svenska. Marknadsföringen av kosmetika får inte vara felaktig eller vilseledande och inte heller innehålla påståenden som gör att produkten faller utanför definitionen för en kosmetisk produkt.

Reglerna kring kosmetiska produkter är omfattande och du som tillverkar, importerar eller distribuerar kosmetika måste sätta dig in i den lagstiftning som du är skyldig att följa.

Mer information om kosmetika

Kosmetikalagstiftningen är hårt EU-reglerad, vilket innebär att skillnaderna i regelverket gällande kosmetiska produkter inom EU är små. De behöriga myndigheterna i riket och i Sverige har mycket matnyttig information om kosmetika på sina hemsidor.

Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats om kosmetiska produkter 

Läkemedelsverkets (Sverige) webbplats om kosmetika