Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Marinarkeologi

Lämningar i vatten efter mänsklig verksamhet kallas maritimt kulturarv. Vrak och vrakdelar som påträffas i hav, sjöar och andra vattendrag efter farkoster som sjunkit för mer än hundra år sedan är fredade enligt LL (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet. Övriga varaktigt övergivna konstruktioner, vilka påträffats i vatten och kan antas vara äldre än 100 år, är också maritima fornlämningar.

Det maritima kulturarvet kan utgöras av:

  • Vrak efter fartyg, båtar och andra farkoster
  • Undervattenskonstruktioner, t ex hamn- och försvarsanläggningar, konstruktioner i anslutning till fiske, skeppsbyggeri och underhåll av fartyg och båtar
  • Lämningar vid historiska hamnplatser
  • Platser där skeppsbrott ägt rum, ibland återstår endast lösöre som hört till fartyg och last, ibland kan man påträffa lämningar efter fartyget vars vrak kanske finns i närheten
  • På platser där sjöstrider ägt rum kan det finnas vrak efter fartyg och föremål som hört till dem
  • Offerplatser i sjöar och vattendrag
  • Lösfynd

Föremål av organiskt material som trä, ben, tyg och läder som ligger i vatten är ofta mycket mer välbevarade än det som hittas på land. I Östersjön saknas träätande organismer, vilket ger mycket bra bevarandeförhållanden.

Kulturbyrån upprätthåller ett register över det maritima kulturarvet och svarar för skydd, forskning och vård av fornlämningar i vatten. Vi behandlar ansökningar om undersökningstillstånd av det maritima kulturarvet, ger utlåtanden om följderna av vattenbyggnadsprojekt för det samt ger tillstånd till dykning. Läs mer under dyktillstånd.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:28
Uppdaterad 14.9.2016 kl. 09:54