Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Språkrådet

Språkrådet fungerar som landskapsregeringens referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådet leds av lantrådet och medlemmar är representanter från landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet, vårdsektorn och utbildningssektorn.

Landskapsregeringen beslöt 2 februari 2016 att tillsätta ett språkråd för landskapsregeringens mandatperiod.

Språkrådets ordförande och medlemmar

Katrin Sjögren lantråd, språkrådets ordförande

Erik Brunström förbundsdirektör

Anders Ekström vd

Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare

Rainer Juslin avdelningschef

Peter Lindbäck landshövding

Michaela Slotte rättschef

Sekreterare och beredande tjänsteman för språkrådet är Niclas Slotte.

Reglemente för språkrådet

Reglementet för språkrådet antogs av landskapsregeringen 21 december 2012. En justering gjordes 2 februari 2016 vad gäller budgetmoment som belastas för kostnader för verksamheten, såsom arvoden och övriga kostnader, i enlighet med ändrad budgetstruktur.

1 § Allmänt

Språkrådet är ett rådgivande organ som Ålands landskapsregering tillsätter.

Språkrådet ska fungera som Ålands landskapsregerings referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland.

2 § Språkrådets uppgifter

Språkrådet ska:

  • Ge utlåtanden i sådana ärenden som Ålands landskapsregering anhängiggör.
  • Ta initiativ i språkpolitiska frågor och lägga fram förslag till Ålands landskapsregering.

Vid språkrådets arbete ska särskilt beaktas Ålands enspråkiga ställning och att de språkliga bestämmelser som anknyter till denna status förverkligas enligt lagstiftningens innehåll och avsikt.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Språkrådet leds av lantrådet och medlemmar är representanter från landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet samt vård- och utbildningssektorn.

Språkrådet består av en ordförande och en viceordförande samt minst tre och högst fem övriga medlemmar.

Språkrådet är beslutfört när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller viceordföranden.

4 § Beslutsförfarande

Vid språkrådets sammanträden avgörs ärendena på föredragning och på förslag till beslut av sekreteraren.

På språkrådets arbete tillämpas landskapets kommittéreglemente och i tillämpliga delar förvaltningslag för landskapet Åland. Om handlingarnas offentlighet bestäms i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

Vid språkrådets sammanträden förs protokoll av sekreteraren.

Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och sekreteraren. Protokollet justeras på sätt som rådet bestämmer. Sammanträdets ordförande och sekreteraren undertecknar expeditioner med anledning av beslut som fattats av rådet.

5 § Övrigt

Språkrådet kan kalla sakkunniga och berörda för att höras vid behandling av enskilt ärende.

Språkrådet kan göra utredningar, särskilt gällande svenska språkets utveckling och ställning i landskapet.

Kostnader för verksamheten, såsom arvoden och övriga kostnader belastar budgetmoment 26000.

Språkrådet kan vid behov genom en arbetsordning närmare reglera om övriga angelägenheter som hör samman med språkrådets uppgifter.

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:23
Uppdaterad 14.2.2020 kl. 09:35