Språkrådet

Språkrådet fungerar som landskapsregeringens referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådet leds av lantrådet och medlemmar är representanter från landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet, vårdsektorn och utbildningssektorn.

Landskapsregeringen beslöt den 16 februari 2021 att tillsätta ett språkråd för landskapsregeringens mandatperiod.

(Ändringar i reglementet enligt protokoll för enskild föredragning 21.03.2024.)

Språkrådets ordförande och medlemmar

Lantråd Katrin Sjögren, ordförande
Vicelantråd Annika Hambrudd
Rättschef Michaela Slotte
Avdelningschef Niklas Stenbäck
Kommundirektör Mattias Jansryd
Stadsdirektör Arne Selander
VD Susanne Olofsson
Landshövding Marine Holm-Johansson
Förvaltningsöverläkare Per-Anton Westerberg
Förhandlingschef Maria Hagman
Jurist Sara Karlman
Språkrådet väljer inom sig en vice ordförande.

Till sekreterare utses specialsakkunnig i integration Dan Sundqvist, för år 2024.

Reglemente för språkrådet

Reglementet för språkrådet är antaget av landskapsregeringen den 16 februari 2021 och ersätter det tidigare reglementet.

1 § Allmänt

Språkrådet är ett rådgivande organ som Ålands landskapsregering tillsätter.

Språkrådet består av representanter för olika delar av samhället och utgör en plattform för dialog i språkfrågor. Följande organisationer bereds rätt till medlemskap i forumet:

Ålands landskapsregering (utser 4 ordinarie medlemmar, varav lantrådet är en)
Ålands kommunförbund k.f. (utser 1 ordinarie medlem)
Mariehamns stad (utser 1 ordinarie medlem)
Ålands näringsliv r.f. (utser 1 ordinarie medlem)
Statens ämbetsverk på Åland (utser 1 ordinarie medlem)
Ålands hälso-och sjukvård (utser 1 ordinarie medlem)
De åländska fackföreningarna (utser 1 ordinarie medlem)
Tredje sektorn representeras av en person som utses av PAF:s fördelningsråd (utser 1 ordinarie medlem)

Lantrådet är ordförande i språkrådet. Språkrådet utser inom sig en vice ordförande. Landskapsregeringen utser utöver sina representanter som anges ovan därtill en tjänsteman att vara sekreterare i språkrådet. Sekreteraren är även medlem av språkrådet. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) kan vid behov höras som sakkunnig i arbetet.

2 § Uppgifter för språkrådet

Språkrådet ska fungera som Ålands landskapsregerings referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland.

Språkrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för diskussion av olika språkpolitiska frågor.

Språkrådet kan därtill:

  • Ge utlåtanden i sådana ärenden som Ålands landskapsregering anhängiggör.
  • Ta initiativ i språkpolitiska frågor och lägga fram förslag till Ålands landskapsregering.

Språkrådet ska särskilt beakta Ålands enspråkiga ställning och att de språkliga bestämmelser som anknyter till denna status förverkligas enligt lagstiftningens innehåll och avsikt.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Språkrådet leds av lantrådet och vid dennes förfall av språkrådets vice ordförande. Medlemmar är representanter från landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet, vård- och utbildningssektorn, fackföreningsrörelsen samt tredje sektorn.

Språkrådet är beslutfört när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller viceordföranden.

Ordförande för språkrådet kallar till möten i språkrådet. Vid dennes förfall kallar vice ordförande till möten. Vid konstituerande möte kallar sekreteraren till möte. Språkrådet kan hålla sina möten helt eller delvis digitalt.

4 § Beslutsförfarande

Språkrådet är i huvudsak ett forum för språkpolitisk diskussion.

Vid språkrådets sammanträden avgörs ärenden på föredragning och på förslag till ställningstagande av sekreteraren.

På språkrådets arbete tillämpas landskapets kommittéreglemente och i tillämpliga delar förvaltningslagen för landskapet Åland. Om handlingarnas offentlighet bestäms i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

Vid sammanträden förs protokoll av sekreteraren.

Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och sekreteraren. Protokollet justeras på sätt som språkrådet bestämmer. Sammanträdets ordförande och sekreteraren undertecknar expeditioner med anledning av ställningstaganden som fattats av språkrådet.

5 § Övrigt

Språkrådet kan kalla sakkunniga och berörda för att höras vid behandling av enskilt ärende.

Språkrådet kan beställa utredningar, särskilt gällande svenska språkets utveckling och ställning i landskapet, inom ramen för av lagtinget antagen budget.

Kostnader för verksamheten, såsom arvoden och övriga kostnader belastar budgetmoment 26000.

Språkrådet kan vid behov anta en arbetsordning.

Språkrådets mandatperiod följer landskapsregeringens mandatperiod.