Förebyggande verksamhet

Ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa social utslagning är förebyggande verksamhet. Skapandet av gynnsamma miljöer och förebyggande åtgärder är både på kort och lång sikt det mest ekonomiska alternativet när det gäller att bevara befolkningens sociala välbefinnande och hälsa.

Genom att satsa tillräckligt med resurser på planeringen och den förebyggande verksamheten kan man minska behovet av social- och hälsovårdstjänster och därmed undvika onödiga kostnader.

Det förebyggande arbetet berör många olika områden som till exempel ekonomiska levnadsvillkor, riskbruk och missbruk, hälsa, barnskydd, våld i nära relationer och inom familjen, social trygghet, marginalisering, med mera.

Övergripande planering och ledning

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av socialvården sker på socialvårdsbyrån på landskapsregeringens social- och miljöavdelning. Den allmänna styrningen och övervakningen av hälso- och sjukvården på Åland sker på hälso- och sjukvårdbyrån på landskapsregeringens social- och miljöavdelning.

Den övergripande målsättningar för socialvården för åren 2021–2025 är att förebygga och förhindra social utslagning och utanförskap, främja delaktighet, främja kvinnors och mäns tillgång till likvärdig och trygg socialvård samt att trygga socialvårdsverksamheten.

Socialvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem och hälso- och sjukvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Mer information

För mer information kontakta:

Kommunernas förebyggande arbete

Enligt landskapslag (2020:12) om socialvård skall kommunerna sköta planeringen och verkställande av socialvården på Åland.

Det förebyggande arbetet i kommunerna bör ha sin grund i en helhetssyn på kommunens olika sektorers stödmöjligheter och organiseras tvärsektoriellt. Målet är att kommunerna har tydliga mål för den sociala verksamheten i allmänhet och för den förebyggande verksamheten. Socialt välbefinnande och ett förebyggande tänkande skall genomsyra all samhällsplanering.

Socialarbetet arbetar för och upprätthåller invånarnas och närmiljöns välbefinnande och sociala trygghet. Målet är att stödja individernas, familjernas och närmiljöernas självständiga verksamhet. Utgångspunkten är att förebygga sociala problem och bistå personer som är i behov av stöd.

Kommunernas förebyggande arbete kan till exempel bestå av främjande av nykterhet, förebyggande utkomststöd, förebyggande av missbruk, förebyggande barnskydd, förebygga och undanröja olägenheter och hinder som begränsar personer med funktionsnedsättning, stöd och aktiviteter så äldres funktions- och initiativförmåga främjas, vägled­ning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder m.m.

Förebyggande hälso- och sjukvård

Enligt Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård tillhandahålls den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Åland av Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Lagen betonar vikten av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Ålands hälso- och sjukvård ska ge handledning och hälsorådgivning som bidrar till att främja hälsan och välfärden och förebygga sjukdomar hos befolkningen i landskapet. Landskapsregeringen och kommunerna ska i samband med beslutsfattandet bedöma och beakta konsekvenserna för hälsan och väldfärden av de beslut man fattar.

Läs om Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) verksamhet på deras egen webbplats

Lagstiftning

 • Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Lag om missbrukarvård (41/1986) (enligt lydelse den 1.1.1993, självstyrelselagen)
 • Lag om nykterhetsarbete (828/1982)
 • Landskapslag (2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
 • Lag om utkomststöd (1412/1997)
 • Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 • Barnskyddslagen (417/2007)
 • Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 • Lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987)
 • Landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • Förordning om service och stöd på grund av handikapp (759/1987)
 • Landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och stöd på grund av handikapp
 • Alkohollag (1143/1994)
 • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen (2013/58)
 • Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland
 • Landskapslagen om främjande av integration (2012:74)
 • Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård