OVK obligatorisk ventilationskontroll

Sedan den 1.1.2018 ska byggnaders ägare se till att kontroll av byggnaders ventilationssystem görs och för de flesta byggnader ska det göras regelbundet. Kontrollen ska göras av sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften. Kontrollen görs för att bibehålla ett bra inomhusklimat och visa att ventilationssystemet fungerar.

Ett register över certifierade kontrollanter hittas bland bilagorna.

Kontrollen görs vid besiktning

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och upprepas regelbundet för de flesta byggnader. Se tabellen nedan med intervaller för olika kategorier av byggnader. Vid besiktning skriver kontrollanten ett protokoll som visar resultatet av kontrollen och anger datum för nästa besiktning. Kontrollanten ger också förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen utan att inomhusmiljön blir sämre.

Intervall för OVK
Byggnader och typ av ventilation Intervall
Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vid varje OVK kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att ventilationssystemet fungerar som det ska och uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag. De vanligaste felen som upptäcks vid OVK är att luftflödena är mindre än de flöden som beräknades när huset byggdes och att det finns smuts i fläktar och kanaler.

Besiktningsprotokollet och åtgärder

De byggnader som kontrolleras regelbundet ska ha senaste protokollet uppsatt på synlig plats. Byggnadens ägare ska åtgärda eventuella brister som upptäcks vid OVK så fort som möjligt. Kommunerna ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen.

Lagstiftning

Landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland (pdf)