Bakgrund

Europeiska unionen har antagit det s.k. sambyggnadsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Det grundläggande syftet med sambyggnadsdirektivet är att stödja utbyggnaden av bredbandsnät. Regelverket främjar en gemensam användning av befintlig och ny fysisk infrastruktur, så att bredbandsnät ska kunna byggas ut till lägre kostnad. Ägare och innehavare av bredbands-, energi-, trafik- och vattennät (företag) ska tillgodose bredbandsföretags begäran om samnyttjande av befintlig och ny infrastruktur.

Bredbandsnät är höghastighetsnät för elektronisk kommunikation som kan leverera tjänster för bredbandstillgång i hastigheter på minst 30 megabits per sekund.

Energinät är gasnät, elnät, nät för värme och kyla samt liknande nät.

Trafiknät är gator, allmänna vägar, kommunalvägar, enskilda vägar, hamnområden och liknande områden.

Vattennät är hushållsvattennät, avloppsvattennät och avloppsnät för dagvatten.