Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bakgrund

Europeiska unionen har antagit det s.k. sambyggnadsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Det grundläggande syftet med sambyggnadsdirektivet är att stödja utbyggnaden av bredbandsnät. Regelverket främjar en gemensam användning av befintlig och ny fysisk infrastruktur, så att bredbandsnät ska kunna byggas ut till lägre kostnad. Ägare och innehavare av bredbands-, energi-, trafik- och vattennät (företag) ska tillgodose bredbandsföretags begäran om samnyttjande av befintlig och ny infrastruktur.

Bredbandsnät är höghastighetsnät för elektronisk kommunikation som kan leverera tjänster för bredbandstillgång i hastigheter på minst 30 megabits per sekund.
Energinät är gasnät, elnät, nät för värme och kyla samt liknande nät.
Trafiknät är gator, allmänna vägar, kommunalvägar, enskilda vägar, hamnområden och liknande områden.
Vattennät är hushållsvattennät, avloppsvattennät och avloppsnät för dagvatten.

Publicerad 12.12.2017 kl. 16:06
Uppdaterad 21.12.2017 kl. 15:05