Avslutade projekt

Havsdataportalen - Östersjön.fi

Havsdataportalen går numera under namnet Östersjön.fi.

Du hittar webbsidan på följande länk :

Östersjön.fi

Östersjön.fi är ett treårigt projekt där man samlar all information och data om havet i Finland på en och samma webbsida. Eftersom det är många institutioner och instanser som samlar data om havet har data tidigare varit svårt att hitta. Målet med Östersjön.fi var att göra informationen om havet lättillgängligt för alla att ta del av.

Projektet är ett samarbete mellan Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Projektet är finansierat med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och projektet har samordnats av Finlands miljöcentral.

Östersjön.fi fokuserar på att vara visuellt tilltalande och lätt att använda samtidigt som den ska bidra med information och material för att stöda studier och miljöutbildning. Under de olika kategorierna kan man fördjupa sig i bland annat Östersjöns natur och dess förändringar, havsforskning, information i realtid såsom väder, vattennivå och algblomningar samt samhälleliga kopplingar med mera. En annan del av Östersjön.fi är Havsguiden.fi

Du hittar webbsidan på följande länk: 

Havsguiden.fi

Havsguiden.fi är en havsguide utvecklad för dem som rör sig till sjöss.  

Östersjön.fi har en egen AX-sida som gör det lätt att hitta information som gäller Ålands marina områden.

Projektet kommer att pågå till slutet av 2020 och under tiden kommer man att göra förbättringar och lägga till saker på webbsidan.

Läs mera om Östersjön.fi under rubriken ”Bilagor” här intill.

Besök webbsidan på länken

Östersjön.fi

Kontaktperson:

Vattenbiolog Mikael Wennström

Telefon: +358 18 25455

E-post: mikael.wennstrom@regeringen.ax

SEABASED

Målet med projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) var att utvärdera olika havsbaserade metoder i syfte att minska den interna närsaltsbelastningen i Östersjön och därmed förbättra vattenmiljön i våra kustområden. Inom ramen för projektet genomfördes flera pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet.

Ålands landskapsregering ledde ett arbetsmoment där vi tog fram ett koncept för närsaltskompensation i akvatiska kustmiljöer. Rapporten beskriver juridiska, ekologiska och administrativa/ekonomiska aspekter kring kompensation samt ger förslag på olika metoder för närsaltskompensation, inklusive resultat från SEABASED’s pilotaktiviteter.

I Ålands landskapsregerings pilotprojekt utvärderades användningen av brackvatten från övergödda vikar för bevattning av vall på närliggande åkrar, i syfte att minska närsaltsbelastningen på vikarna och samtidigt tillhandahålla vatten och näring för grödorna. Rapporten omfattar resultaten av försöket, slutsatser samt rekommendationer för fortsatt användning av brackvatten inom jordbruk. Inom pilotprojektet skrevs även en granskande rapport om risken för cyanotoxiners bioackumulation i grödor. 

Projektpartners: John Nurminens Stiftelse (lead partner), Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Egentliga Finlands NTM-central, Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic delfinansierade projektet som i sin helhet hade en budget om 2,8 miljoner euro och pågick under åren 2018–2021.

Du kan läsa rapporterna under rubriken Bilagor.

Läs mer om projektet på SEABASED's webbplats

Coast4us

Fakta

Målet med projektet Coast4us är att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen. De medverkande partnerna i Estland, Lettland, Sverige och på Åland kommer tillsammans skapa metoder och verktyg för att bättre visualisera och utvärdera olika värden och intressen. Projektet kommer att involvera den lokala nivån i planeringsprocessen samt intressenter från olika sektorer (t.ex. turism, jordbruk, naturvård och fiske). Utöver detta kommer även barn och ungdomar att involveras i projektet för att väcka deras intresse för frågor som rör Östersjön.

Projektet kommer att bidra till en samexistens mellan exploaterande aktiviteter och bevarandet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Inom projektet kommer dataunderlag m.m. tas fram för att underlätta planeringen av marin- och kustzoner i Östersjön. Vidare kommer metoder att utvecklas för att göra planeringsprocessen mer transparent, tillgänglig och inkluderande för den lokala nivån samt intressenter.

Under projektet togs en hel del underlagsmaterial på Åland fram, se rubriken Bilagor.Inom projektet har lösningar för en hållbar kustzonsförvaltning diskuterats och olika nya verktyg och metoder har testats för att nå inkluderande planeringsprocesser. Ett resultat är även åtta förslag till hållbara planer inom de olika kommunerna och dess pilotområden. I pilotområdena har olika metoder och verktyg testats för att 1) kartlägga sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska värden, 2) för att aktivera och mobilisera medborgare och öka lokalt deltagande i områden med motstående intressen. En mer inkluderande process tillsammans med ny kunskap och data har förbättrat planeringsprocesser till att bli mer transparanta, holistiska och proaktiva.

Resultat och information om projektet finns på Coast4us webbplats.

Läs mer på Coast4us webbplats

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope var ett projekt som förde tillsammans Östersjöländernas myndigheter, andra organisationer och lokala aktörer med målsättningen att skapa sammanhängande och gränsöverskridande marina områdesplaner (havsplaner) i Östersjön. Dessa marina områdesplaner ska stöda gränsöverskridande samarbete för att gynna en hållbar utveckling av den marina miljön.

Pan Baltic Scope var en fortsättning på projektet från Baltic SCOPE (http://www.balticscope.eu/) som pågick under åren 2015-2017. Pan Baltic Scope pågick från januari 2018 till december 2019 och under denna projekttid påbörjade Ålands landskapsregering även sitt samarbete med att ta fram en havsplan. Ålands landskapsregering ledde en av aktiviteterna i den delen av projektet som handlade om att gynna samarbete mellan Finland, Åland och Sverige och att tillsammans utveckla enhetliga planer för Blå-tillväxt och stöda den naturliga miljön i området.

Deltagare i projektet var: Havs- och vattenmyndigheten, Sverige (lead-partner); Federal Maritime and Hydrographic Agency, Tyskland; Danish Maritime Authority, Danmark; Maritime Office in Szczecin, Polen; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Ministry of Finance, Estland; State Regional Development Agency (VASAB Secretariat); Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission (HELCOM); Finlands miljöcentral (SYKE); Nordregio, Sverige; The Regional Council of Satakunta, Finland och Ålands landskapsregering, Åland.

Läs mer om projektet på Pan Baltic Scope's webbplats

Central Baltic-projekt kopplade till vattenmiljön

Åland deltar i mån av tid och resurser i olika internationella projekt. Åland har bland annat deltagit i nedanstående Central Baltic-projekt, som nu är avslutade.

NANNUT

Projektet lyfte upp vikten av att ta med värdefulla undervattenshabitat och växter vid regional planering.

Läs om NANNUT på Central Baltics webbplats

JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands landskapsregering. Arbetet var inriktat på erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på övergödningsproblematik och integrerad kustzonsförvaltning.

Läs om JOBWAB på Central Baltics webbplats

Läs om JOBWAB på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats