Räddningsväsendet

Landskapsregeringen bereder lagstiftning om räddningsväsendet på Åland. Utöver detta har landskapsregeringen i enlighet med räddningslagen (2008:106) för landskapet Åland till uppgift att: 

  1. ha det övergripande ansvaret för att räddningsverksamheten på Åland bedrivs effektivt och organiseras i enlighet med bestämmelserna i räddningslagen, 

  2. leda och utöva tillsyn över räddningsverksamheten samt 

  3. tillsätta en särskild räddningsdelegation. 

Kommunerna har enligt räddningslagen en skyldighet att inom sitt område ansvara för att: 

  1. det upprätthålls en beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet i kommunen, 

  2. den förebyggande räddningsverksamheten bedrivs effektivt och vid samhällsplaneringen beakta olika säkerhetsaspekter för att därigenom minimera risken för att olyckor inträffar och situationer som kan orsaka fara uppstår samt 

  3. ge råd och information om hur olyckor skall kunna förebyggas och bekämpas.

Kommunerna har samordnat sina myndighetsuppgifter rörande räddningsväsendet till Ålands Räddningsmyndighet.

Lagstiftning om räddningsväsendet

Beslut och anvisningar

Nedan listas beslut och anvisningar som landskapsregeringen utfärdat rörande räddningsväsendet på Åland. 

Sidan är under uppbyggnad.