Skattesystemet

Vilken beskattningsbehörighet har landskapet?

Landskapets beskattningsbehörighet

Beskattningen är ett sådant lagstiftningsområde där landskapets lagting och rikets riksdag delar på lagstiftningsmakten. Enligt 18 § punkt 5 i självstyrelselagen har lagtinget lagstiftningsbehörighet för;

  1. till landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt,
  2. till landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter,
  3. grunderna för avgifter till landskapet och
  4. till kommunerna tillkommande skatter.

Beskattning genom tilläggsskatt eller tillfällig extra inkomstskatt innebär i praktiken att en högre skattesats kan tas ut i landskapet än i riket på olika former av inkomstskatt både för privatpersoner och för samfund. Det finns ingen sådan skattelagstiftning i kraft, men det finns en landskapsskattelag (1993:58) som lagtinget skulle kunna sätta i kraft. LL om medieavgift är en tilläggsskatt, landskapsskatt.

Närings- och nöjesskatter är sådana skatter som är svåra att definiera i modern tid eftersom skattesystemet har ändrats mycket sedan behörigheten infördes i självstyrelselagen. Genom detta har det uppstått flera situationer då det har varit svårt att säga om det är riksdagen eller lagtinget som har behörighet över vissa typer av skatter. Idag tas näringsskatt ut i landskapet åtminstone genom landskapslag (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland.

Avgifter tas ut för landskapsförvaltningens tjänster genom landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och som skogsvårdsavgift genom landskapslag (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening.

Behörigheten att lagstifta om skatter som tillkommer kommunerna har varit den mest betydelsefulla beskattningsbehörigheten för landskapet. Genom den kan landskapet både höja och sänka den totala inkomstbeskattningen för privatpersoner och samfund i landskapet. Mer information om kommunalbeskattningen finns på sidan om kommunalbeskattningen på Åland.

Skatteförvaltningens webbplats

Rikets beskattningsbehörighet

Riksdagen har behörighet, enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen, för alla andra skatter och avgifter som tas ut i landskapet än de som nämns ovan.

Skatteförvaltningens webbplats

Finlex, den offentliga portalen för rättsinformation

EU och skattelagstiftning

Även EU har ett mycket stort inflytande inom beskattningen, genom att EU-rätten måste beaktas generellt när lagtinget och riksdagen utövar sina beskattningsbehörigheter.

EU har exklusiv lagstiftningsbehörighet för de indirekta skatterna i medlemsstaterna.

Läs mer på sidan om indirekt beskattning.

Publikationer om till den åländska beskattningsbehörigheten

Som bilagor finns följande publikationer om den åländska beskattningsbehörigheten:

  • Ålandskommitténs sakkunnigsektions slutrapport november 2014
  • Landskapsregeringens skattemeddelande (meddelande 2/2009-2010)
  • Skattegruppens slutrapport 2006

Läs Den åländska beskattningen, Ekonomiska effekter av olika framtidsscenarier 2010-2020 som pdf på ÅSUB:s webbplats