Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gödselfabrikat

Vad är ett gödselfabrikat?

Definitionen för gödselfabrikat är gödselmedel, kalkningsämnen, jordförbättringsmedel, växtunderlag, mikrobpreparat samt biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana.

Gödselmedel avser oorganiska och organiska ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt eller att förbättra skördens kvalitet.

Kalkningsämnen är oorganiska och organiska ämnen eller preparat som i huvudsak innehåller kalcium eller magnesium eller bägge grundämnena och som vanligt förekommer i oxid-, hydroxid-, karbonat- eller silikatform och som i huvudsak är avsedda att eliminera jordens surhet.

Jordförbättringsmedel avser ämnen som tillsätts jorden eller växtunderlaget för att upprätthålla och förbättra dess fysikaliska egenskaper eller för att öka den biologiska aktiviteten i jorden. Effekten bygger i huvudsak på andra verkningar än växtnäringsämnen.

Växtunderlag är tekniskt bearbetade fasta eller flytande ämnen som är avsedda för odling av växter och till vilka andra gödselfabrikat är eller kan tillsättas.

Mikrobpreparat är produkter som innehåller en eller flera kända mikrobstammar som har konstaterats ha en förbättrande inverkan på växters tillväxt eller näringsupptag i fråga om en viss växtart eller växtkategori.

Biprodukt som används som gödselfabrikat som sådan avser produkter som uppstår i samband med verksamhet vid industri-, förbrännings- eller produktionsanläggningar, biogas- eller komposteringsanläggningar eller andra anläggningar samt avloppsreningsverk eller annan motsvarande verksamhet och som används som gödselfabrikat.

Gödselfabrikats typbeteckning

Endast sådana gödselfabrikat får importeras, släppas ut på marknaden eller tillverkas för utsläppande på marknaden vilkas typbeteckning ingår antingen i landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckning (finns till höger under bilagor) eller i fråga om EG-gödselmedel sådana oorganiska gödselmedel som finns i förteckningen över gödselmedelstyper i förordning (EG) nr 2003/2003.

Anmälningsskyldighet

Innan tillverkningen eller marknadsföringen av ett gödselfabrikat inleds ska företagaren göra en anmälan till Ålands landskapsregering om att verksamheten inleds. Till anmälan fogas en beskrivning av hur verksamheten är organiserad, varudeklarationer för fabrikaten och en skriftlig egenkontrollplan.

Förändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten ska också anmälas skriftligen.

Anmälningsskyldigheten gäller inte dem som enbart har parti- eller detaljhandelsverksamhet eller endast lagrar, transporterar eller använder gödselfabrikat eller råvaror till sådana.

Bokföringsskyldighet

Den som tillverkar, marknadsför, säljer gödselfabrikat ska föra register så att produkterna säkert kan spåras. I registret ska föras in inköp av gödselfabrikat och råvaror till sådana, deras ursprung, hur mycket gödselfabrikat och råvaror som har bearbetats tekniskt och tillverkats, försäljningar och andra överlåtelser av gödselfabrikat och råvaror till sådana samt lagringsplatser. I registret ska dessutom antecknas mängderna importerade och exporterade gödselfabrikat och råvaror till sådana.

Verksamhetsutövaren ska en gång per år meddela de uppgifter som behövs om tillverkade eller marknadsförda gödselfabrikat till landskapsregeringen. Denna så kallade årsanmälan begärs i slutet av året.

Egenkontroll och godkännande av anläggning

Den som har verksamhet inom sektorn för gödselfabrikat ska ha ett egenkontrollsystem som säkerställer att gödselfabrikatet och hanteringen av det uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

Alla som tillverkar eller tekniskt bearbetar organiska gödselfabrikat eller råvaror till dessa ska vara godkända av landskapsregeringen. Godkännandet är specifikt för var och en produktionsanläggning.

En anläggning som tillverkar eller tekniskt bearbetar animaliska biprodukter skall godkännas av landskapsregeringens miljöbyrå. Anläggningar som tillverkar organiska gödselmedel som hör till typbeteckningsgrupp 1B2, 3A2, 3A5 eller 5A2 skall godkännas av landskapsregeringens jordbruksbyrå. För ansökan om godkännande ska blanketten som finns i rutan Blanketter här intill användas.

Varudeklarationer för gödselfabrikat

Köparen och användaren av ett gödselfabrikat ska alltid få varudeklaration i samband med försäljning eller överlåtelse. Varudeklarationen ska vara avfattad åtminstone på svenska.

Varudeklarationen för ett gödselfabrikat ska innehålla uppgifter om gödselfabrikatets typbeteckning och handelsnamn, egenskaper, sammansättning, användning, tillverkare och importör. Varudeklarationen ska tryckas eller fästas på gödselfabrikatets förpackning. När det gäller lösvara kan varudeklarationen finnas som bilagor till de handlingar som följer med gödselfabrikatet.

I och med egenkontrollskyldigheten har verksamhetsutövaren fått ett ökat ansvar för kvalitetskontrollen av produkterna och för produktsäkerheten samt för att de uppgifter som lämnats är korrekta.

Lagstiftning

På sidan Gödselfabrikat – Lagstiftning kan du läsa vilken nationell- och EU-lagstiftning som gäller gödselfabrikat.

Publicerad 13.5.2015 kl. 15:30
Uppdaterad 30.1.2019 kl. 16:56