Gödselprodukter

Tillverkning och marknadsföring av gödselprodukter

Produktionsfunktionskategorier

I förordningen är gödselprodukterna indelade i produktfunktionskategorier. För varje produktfunktionskategori ställs olika krav på produktens avsedda användning och egenskaper. Dessutom fastställs gränsvärden för den maximala mängden skadliga metaller och patogener för de olika produktfunktionskategorierna. Det finns totalt sju produktfunktionskategorier. Kategorierna är gödselmedel, kalkningsämnen, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare, växtbiostimulanter samt mekaniskt blandade gödselprodukter.

Komponentmaterialkategorier

Komponentmaterialkategorierna anger vilka råvaror som är tillåtna i de olika produktionsfunktionskategorierna. För råvaror som kräver bearbetning anges vilka krav som ställs på bearbetningsmetoderna. Det finns totalt 15 komponentmaterialkategorier (CMC).

CE-märkning

En CE-märkning får användas på en produkt som är tillverkad i enlighet med kraven i EU:s förordning om gödselprodukter, och måste då uppfylla kraven. Tillverkaren bär själv ansvaret för att produkten överensstämmer med kraven. En importör eller distributör som släpper ut gödselprodukterna på marknaden under sitt eget namn eller varumärke tar över ansvaret för tillverkarens uppgifter.

En CE-märkt gödselprodukt får transporteras fritt inom EU. Gödselprodukter som enbart marknadsförs i Finland kan även i fortsättningen tillverkas i enlighet med kraven i den nationella lagstiftningen om gödselmedel. Ekonomiska aktörer kan själva avgöra om de vill tillverka nationella gödselprodukter eller CE-märkta gödselprodukter eller bådadera. 

Gödselfabrikat

EU:s förordning om gödselprodukter (2019/1009) trädde i kraft den 14 juli 2019 och bestämmelserna i den började tillämpas i tillverkningen och marknadsföringen av CE-märkta gödselprodukter den 16 juli 2022. När tillämpandet inleddes upphävde den nya förordningen förordning (EG) nr 2003/2003. Produkter som ingår i förteckningen över typbeteckningar eller i EG-förordningen i enlighet med den tidigare lagstiftningen får tillverkas som nationella produkter till och med den 31 december 2023 och släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2024.

Tilläggsinformation

Mer detaljerad information om gödselmedel hittar du på livsmedelsverkets webbplats om gödsel

Under vår egen webbplats under rubriken Gödsel kan du läsa om vilken nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som gäller för gödselprodukter.