Gödselfabrikat

Vad är ett gödselfabrikat?

Definitionen för gödselfabrikat är gödselmedel, kalkningsämnen, jordförbättringsmedel, växtunderlag, mikrobpreparat samt biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana.

Gödselmedel avser oorganiska och organiska ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt eller att förbättra skördens kvalitet.

Kalkningsämnen är oorganiska och organiska ämnen eller preparat som i huvudsak innehåller kalcium eller magnesium eller bägge grundämnena och som vanligt förekommer i oxid-, hydroxid-, karbonat- eller silikatform och som i huvudsak är avsedda att eliminera jordens surhet.

Jordförbättringsmedel avser ämnen som tillsätts jorden eller växtunderlaget för att upprätthålla och förbättra dess fysikaliska egenskaper eller för att öka den biologiska aktiviteten i jorden. Effekten bygger i huvudsak på andra verkningar än växtnäringsämnen.

Växtunderlag är tekniskt bearbetade fasta eller flytande ämnen som är avsedda för odling av växter och till vilka andra gödselfabrikat är eller kan tillsättas.

Mikrobpreparat är produkter som innehåller en eller flera kända mikrobstammar som har konstaterats ha en förbättrande inverkan på växters tillväxt eller näringsupptag i fråga om en viss växtart eller växtkategori.

Biprodukt som används som gödselfabrikat som sådan avser produkter som uppstår i samband med verksamhet vid industri-, förbrännings- eller produktionsanläggningar, biogas- eller komposteringsanläggningar eller andra anläggningar samt avloppsreningsverk eller annan motsvarande verksamhet och som används som gödselfabrikat.

Gödselfabrikats typbeteckning

Endast sådana gödselfabrikat får importeras, släppas ut på marknaden eller tillverkas för utsläppande på marknaden vilkas typbeteckning ingår antingen i landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckning finns i bilagan eller i fråga om EG-gödselmedel sådana oorganiska gödselmedel som finns i förteckningen över gödselmedelstyper i förordning (EG) nr 2003/2003.

Under fliken gödsel kan du läsa om vilken nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som gäller för gödselfabrikat. Vi vill uppmärksamma er på att en ny EU-förordning börjar gälla fr.o.m. 16 juli 2022. Gödsel kan tillverkas enligt nuvarande lagstiftning under en övergångsperiod  fram till 31.12.2023