Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden tillåts endast ett operativt program per medlemsland. Således gäller Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2014-2020 även på Åland. Programmet godkändes av Europeiska kommissionen under våren 2015. Landskapsregeringen har även slagit fast närmare bestämmelser om programmets genomförande på Åland.

Prioriteringar

Inom programmet finns sex olika prioriteringar inom vilka stöd kan beviljas:

  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektiv, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektiv, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk
  • Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (datainsamling och kontroll)
  • Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen (Leader)
  • Främja saluföring och beredning
  • Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande

En beskrivning av de olika stödåtgärderna och vem som kan ansöka om stöd kan ses på sidorna 39-58 i dokumentet "Ålands genomförande av programmet" i bilaga.

Programmets finansieringsram

Programmet omfattar sammanlagt 10 365 000 euro varav 4 280 000 euro kommer från EU och 6 085 000 euro är landskapets medfinansiering.

Ansökan

Ansökan om stöd görs på för ändamålet avsedd blankett till höger.

Bestämmelser om ansökningsförfarandet finns i landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd som medfinansieras genom Europeiska havs- och fiskerifonden se blanketter till höger.

Tag gärna kontakt med finansieringshandläggaren för att diskutera ditt projekt eller få svar på frågor rörande din ansökan.

Villkor

Närmare förutsättningar för en sökande att beviljas stöd finns i landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd som medfinansieras genom Europeiska havs- och fiskerifonden se till höger .

Vilka kostnader som kan stödas inom ramen för ett projekt framgår av landskapsregeringens beslut om stödberättigande kostnader. Av beslutet framkommer även vilka förenklade kostnadsmodeller som kan tillämpas.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. En logotyp ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.