Besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan är en så kallad tredje part, som är sakkunnig inom sitt område och funktionellt och ekonomiskt oberoende av besiktningsobjektet. Besiktningsorganens verksamhet baserar sig på nationell lagstiftning för enskilda branscher. Besiktningsorganens uppgifter innefattar dels bedömningar som rör ibruktagning av utrustning och anläggningar samt verksamhet under drifttiden, dels bedömningar som rör personers och organisationers behörighet.

Godkännande av besiktningsorgan

Besiktningsorganet ansöker hos landskapsregeringen om godkännande av verksamheten enligt den lagstiftning som gäller branschen i fråga. Efter godkännandet får besiktningsorganet utföra besiktningar och bedömningar inom det verksamhetsområde som specificerats i beslutet om godkännande.

Besiktningsorganet lämnar en årsrapport över sin verksamhet till landskapsregeringen. Till landskapsregeringen ska också lämnas en ändringsanmälan om alla förändringar som är väsentliga med tanke på verksamheten.

Besiktningsorganet kan anlita underleverantörer för utförande av besiktningsuppgifter. I fråga om dessa uppgifter skall underleverantörerna uppfylla samma krav som själva besiktningsorganet.

Besiktningsverksamhet

Genom besiktningsverksamheten uppfylls den övervakning av säkerhet och kvalitetsnivå som samhället förutsätter. Därtill eftersträvar besiktningsorganet ekonomiskt resultat genom sin verksamhet eller en sådan ställning eller image som har betydelse för dess övriga affärsverksamhet.

Principerna för besiktningsorganets verksamhet bedöms i samband med godkännandet och därtill skall besiktningsorganet utföra sina besiktningsuppgifter med sakkunskap, teknisk kompetens och opartiskhet.

Kunden är en verksamhetsutövare eller privatperson som anlitar besiktningsorganets tjänster. Av besiktningsorganet beställer och får kunden sakkunniga och korrekta samt opartiska besiktningstjänster.

Kunden kan ha en sådan anställd driftsledare som förutsätts i lagstiftningen och som fungerar som ansvarsperson i fråga om det aktuella ärendet. Kunden frågar vid behov landskapsregeringen om råd. Kunden har också möjlighet att klaga över besiktningsorganets verksamhet hos landskapsregeringen.

Landskapsregeringen övervakar nivån på besiktningsorganens verksamhet med hjälp av periodiska bedömningar, på basis av anmälningar från kunder och konkurrenter, genom att följa med det praktiska besiktningsarbetet i samband med kundövervakningsbesök samt genom att följa med besiktningsorganets besiktningsprotokoll.