Stöd för lärande och skolgång

För studerande inom Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium erbjuds olika typer av hjälp och stöd som knyter an till inlärning, hälsa eller trivsel. Oberoende om du är studerande eller vårdnadshavare ska du få hjälp med dina frågor och problem.  Ta kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal så hjälper de dig eller hänvisar till rätt hjälpinstans. Skolorna arbetar på olika sätt med förebyggande verksamhet när det gäller t.ex. mobbning, rusmedel, genusfrågor, hälsa och trivsel. Som bilaga hittar du broschyren Samverkansmodell för barnskyddsarbete.

Allmänpedagogiskt stöd

Till studerande som har tillfälliga, exempelvis på grund av sjukfrånvaro eller annars inte lyckas följa studietakten eller av olika orsaker blivit efter i sina studier erbjuds stödundervisning. Initiativet till stödundervisning tas av lärare eller av den studerande i samarbetet med vårdnadshavaren i de fall den studerande är minderårig.

Specialpedagogiskt stöd

Till studerande som på grund av inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller sjukdom eller av någon annan orsak behöver långvarigt eller regelbundet stöd i sitt lärande och sina studier har rätt tills specialundervisning och annat stöd för lärande enligt individuella behov. Specialundervisning sköts av respektive skola och dess personal.

Mångprofessionellt stöd

En studerande med stora inlärningssvårigheter eller en svår funktionsnedsättning eller sjukdom har rätt till mångprofessionellt stöd. Mångprofessionellt stöd innebär specialundervisning som ges till enskilda studerande i behov av omfattande stöd inom den grundläggande yrkesutbildningens utbildningsprogram eller organiseras i små grupper inom särskilda kompetensområden. Målet är att den studerande når en sådan yrkeskompetens att sysselsättning i arbetslivet lyckas.

Yrkesträningsundervisning

Yrkesträningsundervisningen är en form av mångprofessionellt stöd som förverkligas i form av en skild utbildning inom den grundläggande yrkesutbildningen. Den riktar sig till studerande med olika grader av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Målsättningen med yrkesträningsundervisningen är att den studerande utvecklar sådana grundläggande kunskaper som behövs för att kunna leva ett vuxenliv som innehåller meningsfullt boende och meningsfull fritid samt lämpligt arbete.

Läs yrkesträningsundervisningens läroplan på Ålands gymnasiums webbplats

Studerandehälsan

Vid ÅHS finns personal knutna till både Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Studerande kan vid behov få hjälp och stöd av t.ex. hälsovårdare, läkare, psykolog eller kurator. För kontakt och mera information om studerandehälsan, se Ålands gymnasiums webbplats.

Läs om studerandehälsan på Ålands gymnasiums webbplats