Landskapslag (1993:19) om besiktning och registrering av fordon

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av fordon som avses i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

Det som i denna lag är stadgat om fordonsägare gäller även fordonets innehavare om fordonet av ägaren har överlåtits i innehavarens varaktiga besittning. (1998/23)

Besiktning och registrering utförs av motorfordonsbyrån. (2018/3)

1 § ändras genom (2023/113) som träder i kraft den 1 april 2024. Därefter får den följande lydelse:

1 §.  (2023/113)  Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av fordon som avses i vägtrafiklagen (2023:108) för Åland.

Det som i denna lag sägs om fordonsägare gäller även fordonets innehavare.

Fordonsmyndigheten sköter besiktning och registrering av fordon på Åland.

Kapitelrubrik upphävd (2018/3)

2 §.

Upphävd (2018/3).

3 - 5 §§.

Upphävda (1998/23).

3 kap. Registreringsbesiktning

6 §.  Registreringsbesiktning

Vid registreringsbesiktningen kontrolleras att fordonets konstruktion, utrustning, mått och vikt överensstämmer med gällande bestämmelser. Vidare kontrolleras de uppgifter om fordonet som skall antecknas i fordonsregistret. På ett begagnat fordon granskas även skicket på de delar som skall granskas vid kontrollbesiktningen. Fordon som överensstämmer med gällande bestämmelser skall efter ansökan från ägaren antecknas i fordonsregistret och godkännas för användning i trafik. (1998/23)

Vid registreringsbesiktningen behöver fordonets skick inte granskas om fordonet har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under tid då fordonet var registrerat där och den intervall för kontrollbesiktning som anges i 10 § inte överskridits. Fordonets skick behöver inte heller granskas, om fordonet är så nytt att tiden för den första kontrollbesiktningen inte infallit ännu. (2018/3)

3 mom. upphävt (2018/3).

Tidigare 2 mom. har blivit 3 mom. genom (2009/23).

7 §.  (2018/3)  Krav på registreringsbesiktning

Innan ett begagnat fordon som importerats till Åland anmäls för registrering ska det ha godkänts vid en registreringsbesiktning. Registreringsbesiktning krävs inte för nya fordon som är typgodkända eller har ett enskilt godkännande. Registreringsbesiktning krävs inte heller för fordon som har registreringsbesiktigats i riket.

8 §.  (2018/3)  Handlingar vid registreringsbesiktning

Vid registreringsbesiktningen ska uppvisas

a) ett typgodkännandeintyg, någon annan utredning över typkod, ett intyg om överensstämmelse eller den utredning som den som begärt besiktningen önskar åberopa över att fordonet till sin konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse,

b) fordonets registreringsbevis,

c) eventuellt intyg över trafiksäkerhetsprovning enligt 6 § 2 mom. som fordonsägaren vill åberopa samt

d) övriga handlingar som motorfordonsbyrån föreskriver och i tillämpliga delar de uppgifter som anges i 21 och 22 §.

4 kap. Kontrollbesiktning

9 §.  (2018/3)  Innehållet i kontrollbesiktningen

Kontrollbesiktning görs för kontroll av fordonets trafikduglighet.

Vid besiktningen kontrolleras att

a) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt,

b) de uppgifter om fordonet som ska finnas i registret är korrekta samt

c) fordonet har en giltig och betald trafikförsäkring.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder.

10 §.  (2018/3)  Frekvens för kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning ska ske av fordon enligt följande:

a) Personbil (M1) och paketbil (N1): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, därefter senast två år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes och från och med det kalenderår som infaller sexton år efter det år fordonet tillverkades senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

b) Buss (M2 och M3), lastbil (N2 och N3), släpvagn med en totalvikt över 3 500 kg (O3 och O4), ambulans och fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran: första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter senast ett år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes.

c) Traktorer som främst används på allmän väg för tillståndspliktiga godstransporter med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h (Tb): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, därefter senast två år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes och från och med det kalenderår som infaller sexton år efter det år fordonet tillverkades senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

d) Släpvagn utrustad med broms med en totalvikt högre än 750 kg och högst 3 500 kg (O2): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter vart fjärde år.

e) Utryckningsfordon som används av räddningstjänsten och polisen: första gången senast två år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter vartannat år.

f) Fordon som registrerats som veteranfordon: första gången fyra år efter det år fordonet blev registrerat som veteranfordon och därefter vart fjärde år. Veteranfordon behöver dock inte kontrollbesiktigas efter det kalenderår som infaller femtio år efter det år fordonet tillverkades.

g) upphävd (2021:32).

11 §.  (2018/3)  Inställelsetid för besiktningen

Kontrollbesiktning kan ske under fordonets inställelsetid som börjar tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktigas.

Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 10 §, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning.

Om ett fordon varit registrerat i riket eller i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkändes vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU ska trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 10 § jämställas med en kontrollbesiktning som har utförts på Åland.

12 §.  (2018/3)  Besiktningsprotokoll

Vid en besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia av besiktningsprotokollet ska överlämnas till fordonets förare efter avslutad besiktning. I protokollet ska resultatet av besiktningen, tidpunkten för nästa besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 13a § för reparation av fordonet framgå. Vid beslut om körförbud eller andra beslut som får överklagas enligt 49 § ska en underrättelse om hur man överklagar beslutet bifogas protokollet och överlämnas till fordonets förare.

Besiktningsprotokoll som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släp med en totalvikt över 3500 kg eller en traktor (Tb). Protokollet ska på begäran visas upp för en besiktningsinspektör eller polis.

13 §.  (2018/3)  Bedömning av brister

Brister som upptäckts vid kontrollbesiktningen ska kategoriseras i en av följande grupper:

a) mindre brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön och andra mindre avvikelser från kraven,

b) större brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter utsätts för risker samt andra mer betydande avvikelser från kraven och

c) farliga brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön.

Om fler än tre mindre brister upptäcks på ett fordon ska fordonet klassificeras i bristgrupp b.

Besiktningsresultatet förs in i fordonsregistret.

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare föreskrifter om kategorisering av brister.

13a §.  (2018/3)  Uppföljning av brister

Om endast mindre brister har konstaterats och bristerna inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen, ska fordonet godkännas. Bristerna ska åtgärdas men fordonet ska inte genomgå en ny besiktning.

Vid större brister ska fordonet underkännas. Motorfordonsbyrån ska förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom en månad, om inte särskilda skäl talar för en längre tid, föra fordonet till ny besiktning. Förs inte fordonet till ny besiktning inom den avsatta tiden inträder körförbud för det.

Vid farliga brister ska fordonet underkännas och beläggas med körförbud. Körförbudet gäller till dess fordonet godkänts vid en ny besiktning.

Trots att körförbud meddelats får fordonet provköras i samband med reparationen och köras kortast lämpliga väg till platsen där besiktningen utförs.

13b §.  (2018/3)  Körförbudsmärket

Ett fordon som belagts med körförbud förses med ett klistermärke som den som besiktigat fordonet fäster på vindrutan eller om det inte är möjligt, på annan lämplig plats på fordonet på ett sådant sätt att märket inte kan avlägsnas utan att det förstörs. Körförbudsmärket får endast tas bort på motorfordonsbyrån då fordonets brister har åtgärdats och efterföljande kontroll visar att fordonet är i trafikdugligt skick.

Motorfordonsbyrån får meddela föreskrifter om körförbudsmärkets utseende och vilken information som ska finnas på märket.

5 kap. Kopplingsbesiktning

14 §.  (2018/3)  Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon.

Vid kopplingsbesiktning följs i tillämpliga delar bestämmelserna om registreringsbesiktning.

15 §.

Upphävd (1995/81).

6 kap. Ändringsbesiktning

16 §.  (2018/3)  Ändringsbesiktning

Om ett fordon har ändrats så att det inte längre stämmer överens med uppgifterna i fordonsregistret ska ägaren låta fordonet genomgå en ändringsbesiktning innan det används i trafik. Vid ändringsbesiktning följs i tillämpliga delar bestämmelserna om registreringsbesiktning. Den som ställer in fordonet till besiktning ska uppge vilka ändringar som har gjorts.

Med ändring enligt första momentet avses inte en sådan ändring som endast innebär att

a) ett fordon som använts i tillståndspliktig trafik eller vid förarutbildning tas i privat bruk,

b) lastutrymmet i en paket- eller lastbil utrustas med för godstransport behövlig skyddsfodring, värmeisolering eller nödvändiga hyllor eller

c) däckdimensionen på en bil eller en motorcykel ändras så att fälgens diameter avviker från originalet med högst 26 mm eller bredden med högst 30 mm.

17 §.

Upphävd (2021:32).

Kapitelrubrik upphävd (2018/3)

18 §.

Upphävd (2018/3).

19 §.  (1998/23)  Trafikövervakning

En besiktningsman eller en polisman kan vid trafikövervakning kontrollera ett fordons funktionsduglighet och trafiksäkerhet samt provköra fordonet.

Visar det sig vid inspektionen att ett fordon har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. Är bristerna av mindre allvarlig art förelägger besiktningsman eller polisman fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid föra fordonet till motorfordonsbyrån för besiktning.

2 mom. ändras genom (2023/113) som träder i kraft den 1 april 2024. Därefter får det följande lydelse:

Visar det sig vid inspektionen att ett fordon har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten eller har fordonet inte vederbörligen besiktigats eller registrerats ska körförbud meddelas för fordonet. Polisen kan då för att förhindra fordonets fortsatta användning avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta registreringsbeviset eller vidta andra lämpliga åtgärder. Är bristerna av mindre allvarlig art förelägger besiktningsman eller polisman fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom en viss tid föra fordonet till besiktning. (2023/113)

8 kap. Det elektroniska fordonsregistret (2018/3)

20 §.  (2018/3)  Registrering

Följande fordon ska vara registrerade i det elektroniska fordonsregistret för att få brukas på allmän väg:

a) bilar, motorcyklar, mopeder och traktorer samt

b) släpvagnar som dras av bilar och släpvagnar till traktorer som används för tillståndspliktiga varutransporter.

Undantagna från registreringsskyldigheten är

a) terrängfordon,

b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor eller motorredskap eller

d) efterfordon, släpanordningar och slädar.

2 mom. ändras genom (2023/113) som träder i kraft den 1 april 2024. Därefter får det följande lydelse:

Undantagna från registreringsskyldigheten är

a) terrängfordon

b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor, motorredskap eller terrängfordon

d) släpanordningar som ska kopplas till traktor, motorredskap eller terrängfordon

e) slädar

f) efterfordon

g) motoriserade cyklar i kategori L1e-A och lätta elfordon. (2023/113)

21 §.  Uppgifter som ska antecknas

I fordonsregistret ska för varje fordon antecknas

a) det datum fordonet första gången togs i bruk samt registrerings- och avregistreringsdag samt dessutom vid behov uppgift om orsak till avregistrering,

b) ägarens och innehavarens namn, adress, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum samt innehavarens besittningsrätt till fordonet,

c) (2018/3) datum och resultat av den senast utförda registrerings-, ändrings-, kopplings- och kontrollbesiktningen,

d) (2018/3) fordonets registreringsnummer och tillverkningsnummer samt övriga tekniska data om fordonet,

e) om fordonet skall försäkras, uppgift om försäkringen enligt försäkringsbolagets intyg,

f) uppgift om bilinteckning,

g) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

h) upphävd (1998/23),

i) det tidigare registreringsnumret om fordonet varit registrerat tidigare samt

j) i besiktningsinstrument eller typintyg antecknade uppgifter.

Anmäls minderårig som ägare till registreringspliktigt fordon skall den som faktiskt innehar fordonet samtidigt anmälas.

22 §.  Uppgifter som kan antecknas

I fordonsregistret kan för varje fordon antecknas uppgifter som ligger till grund för bilskattefrihet och andra uppgifter som motorfordonsbyrån anser nödvändiga för främjande av trafiksäkerheten och skötseln av de uppgifter som hör till motorfordonsbyråns verksamhetsområde.

23 §.  Ändring av registrerade uppgifter

Om uppgift som avses i 21 och 22 §§ ändras skall detta antecknas i fordonsregistret. Sådan anteckning behöver dock inte göras när det är fråga om en sådan ändring av fordons konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid ändringsbesiktning.

23a §.  (2006/31)  Utlämnande av uppgifter

Uppgifter ur fordonsregistret får lämnas till en myndighet som behöver uppgifterna vid skötseln av ärenden som enligt lag ankommer på myndigheten.

Personuppgifter om fordonets ägare eller innehavare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt dataskyddslagstiftningen behandla dessa uppgifter. (2019/13)

Kapitelrubrik upphävd (2018/3)

24 §.  (2018/3)  Registreringsansökan

En ansökan om registrering av nya fordon som har förts in till Åland av registrerade importörer får överföras elektroniskt på det sätt motorfordonsbyrån föreskriver. Den ska innehålla

a) uppgifter om ägarens identitet,

b) de uppgifter om fordonet som behövs för att detta säkert ska kunna identifieras samt

c) övriga handlingar som motorfordonsbyrån föreskriver och i tillämpliga delar de uppgifter som anges i 21 och 22 §§.

Anmälan för registrering av andra fordon än sådana som anges i 1 mom. sker sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Ett fordon kan dock förhandsregistreras innan det besiktigats eller meddelats ett enskilt godkännande och blir då automatiskt avställt. Avställningen gäller till dess fordonet registrerats och godkänts för trafik.

Mopeder som inte tidigare varit registrerade får föras in i fordonsregistret om

a) fordonet kan identifieras,

b) fordonet uppfyller de krav som gällde när det tillverkades och

c) den som uppger sig vara ägare till fordonet på ett tillförlitligt sätt kan visa att han eller hon äger fordonet.

Ett fordon ska registreras på Åland om dess ägare eller innehavare bor på Åland eller om fordonet huvudsakligen används på Åland.

Vid registrering av ett fordon som tidigare varit registrerat i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska det gamla registreringsbeviset krävas in och myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat det indragna registreringsbeviset underrättas.

Ett fordon som blev registrerat första gången före den 1 juli 2002 kan registreras på nytt i fordonsregistret om det har avregistrerats före den 1 januari 2007 eller om det har varit registrerat utanför Åland.

24a §.  (2018/3)  Förutsättningar för registrering

När motorfordonsbyrån fått de uppgifter som krävs för registrering ska fordonet registreras.

Andra än i 24 § 1 mom. angivna nya EU-fordon och nya släpvagnar till sådana fordon får endast registreras om de omfattas av ett giltigt typgodkännande eller ett enskilt godkännande.

Ett fordon som har avregistrerats enligt 30 § får inte registreras på nytt.

25 §.  (2018/3)  Följderna av registreringen

I samband med registreringen ska motorfordonsbyrån tilldela fordonet ett registreringsnummer och utfärda ett registreringsbevis. Registreringsbeviset ska bestå av två delar och vara utformat enligt bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon i dess senaste lydelse och innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i bilagorna.

I samband med registreringen ställs fordonet av om fordonet inte är godkänt för trafik.

Om fordonets godkännande grundar sig på ett beslut av landskapsregeringen eller på villkor som motorfordonsbyrån angett ska beslutets nummer eller villkoret antecknas i registreringsbeviset och beslutet medföras vid färd.

Ett nytt registreringsbevis ska utfärdas när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan om ägarbyte eller efter ansökan av fordonets ägare. När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det ett tidigare utfärdat registreringsbevis.

Kapitelrubrik upphävd (2018/3)

26 §.  (2018/3)  Anmälan vid byte av ägare eller innehavare

Om ett fordon bytt ägare ska den nya ägaren inom sju dagar från ägarbytet anmäla detta till motorfordonsbyrån. Anmälan ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver och ska innehålla identitetsuppgifter för den som ska registreras som ägare och uppgift om dag för ägarbytet. Den nya ägaren ska registreras från och med den dag som står angiven på anmälan.

Om ett fordon bytt innehavare ska fordonets ägare eller den nya innehavaren anmäla detta till motorfordonsbyrån. Anmälan görs på registreringsbeviset i original. Anmälan ska även göras av ett fordon som övergått i ett dödsbos ägande på det sätt som motorfordonsbyrån närmare föreskriver.

27 §.

Upphävd (2018/3).

28 §.  (2018/3)  Förvaring av registreringsbeviset

Registeringsbevisets del 2 är en värdehandling och ska förvaras säkert. Registreringsbevisets del 1 ska finnas i fordonet under färd och på begäran kunna visas upp för besiktningsinspektör eller polis.

29 §.  (2018/3)  Ansökan om nytt registreringsbevis

Om motorfordonsbyrån i samband med registreringen utfärdat ett tillfälligt registreringsbevis ska ett nytt bevis skickas till fordonets ägare innan giltighetstiden för det tillfälliga registreringsbeviset gått ut.

Om fordonets ägare inte fått registreringsbeviset eller om det har förstörts eller försvunnit ska ägaren ansöka om ett nytt bevis hos motorfordonsbyrån.

30 §.  (2005/19)  Avregistrering

Med avregistrering avses att ett fordon varaktigt avförs ur fordonsregistret. Ett fordon som är intecknat eller för vilken ansökan om inteckning lämnats till landskapsregeringen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavare.

Ett registreringspliktigt fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg som avses i landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos Fordonsmyndigheten. (2018/85)

Ett fordon avregistreras från den dag anmälan görs och registreringsskyltarna lämnats tillbaka till motorfordonsbyrån. (2018/3)

30a §.  (2018/3)  Avställning

Den som tillfälligt vill ta sitt fordon ur bruk kan göra en anmälan om avställning hos motorfordonsbyrån. Avställningen görs skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver.

Avställningen träder i kraft dagen efter den dag anmälan görs. Ett avställt fordon får inte brukas på väg annat än i den omfattning som får ske i fråga om ett fordon som försetts med provnummerskyltar.

30b §.  (2018/3)  Påställning

Ett avställt fordon får ställas på efter en anmälan av fordonets registrerade ägare eller innehavare. Påställningen görs skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver. För att en anmälan om påställning ska vara fullständig fordras att fordonet har en gällande trafikförsäkring samt att fordonet inte är belastat med obetald fordonsskatt. Tiden för påställningen räknas från och med dagen för motorfordonsbyråns beslut.

11 kap. Registreringsskyltar

31 §.  (2018/3)  Registreringsskyltar

När ett fordon har registrerats ska motorfordonsbyrån överlämna två registreringsskyltar till bilar och en registreringsskylt till övriga registreringspliktiga fordon.

Ett registrerat fordon får användas endast om det är försett med registreringsskyltar.

I 12 kap. finns bestämmelser om förutsättningarna för färd med ännu inte registrerade eller avställda fordon.

Tillverkning av registreringsskyltarna ombesörjs av landskapsregeringen som också beslutar om deras mått och utseende.

31a§.  (2018/3)  Personliga registreringsskyltar

Med personliga registreringsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination på mellan två och sju tecken.

Ansökan om personliga registreringsskyltar görs på motorfordonsbyrån.

Personliga registreringsskyltar får efter anmälan till motorfordonsbyrån flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver motorfordonsbyrån hur de får användas.

Rätten att använda skylten gäller i 15 år med möjlighet till förlängning. Priserna för personliga registreringsskyltar bestäms av landskapsregeringen.

32 §.  (2018/3)  Registreringsskyltarnas placering och skadade eller förlorade skyltar

Registreringsskyltarna ska fästas på lämplig plats på fordonet,

a) på bil framtill och baktill,

b) på motorcykel och moped baktill,

c) på traktor och motorredskap framtill eller baktill och

d) på släpvagn baktill.

Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas.

Om den bakre registreringsskylten helt eller delvis täcks av last eller liknande ska en extra skylt monteras bak på lasten eller på en särskild anordning så att registreringsskylten lätt kan avläsas. En extra registreringsskylt beställs hos motorfordonsbyrån och en notering görs i fordonsregistret.

Om en registreringsskylt skadats eller förlorats ska fordonets ägare beställa en ny registreringsskylt hos motorfordonsbyrån. Om den gamla registreringsskylten finns kvar ska den återlämnas till motorfordonsbyrån. Avgiften för registreringsskylten tas ut vid beställningen varefter en notering görs i fordonsregistret vilken ger fordonsägaren rätt att använda en egentillverkad skylt i väntan på den nya registreringsskylten.

33 §.

Upphävd (2018/3).

12 kap. Provnummerskyltar

34 §.  Provnummerskyltar

Ett företag som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon kan av motorfordonsbyrån få tillstånd att använda provnummerskyltar, varvid ett fordon som inte är registrerat i landskapet eller som är avställt får användas tillfälligt i trafik förutsatt att det är behörigen försäkrat och att intyg från tillståndsgivande myndighet över rätten att använda provnummerskyltar medförs. Skyltarna ska fästas på fordonet på sätt som föreskrivs för registreringsskyltar. (2017/21)

Provnummerskyltar får endast användas för ändamål som direkt ansluter till företagets affärsverksamhet som

a) vid provkörning av fordon och körning till besiktningsman,

b) vid förevisning av fordon i reklam- och försäljningssyfte och

c) vid annan förflyttning som står i omedelbart samband med tillverkning eller iståndsättande av fordon eller handel med fordon.

35 §.  (1995/81)  Tidsbegränsat tillstånd att använda provnummerskyltar

Motorfordonsbyrån kan bevilja tillstånd att för viss tid använda provnummerskyltar när ett fordon skall föras till besiktningsman eller när det i annat fall bedöms vara nödvändigt. Tillståndet skall härvid ges för så kort tid som möjligt och inte utan särskilda skäl för längre tid än tio dagar.

36 §.  Återlämnande och återkallande av provnummerskyltar

Provnummerskyltarna skall återlämnas till den tillståndsgivande myndigheten när tiden för deras användande utgått.

Missbrukas provnummerskyltarna kan den tillståndsgivande myndigheten återkalla rätten att använda dem.

37 §.  Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser angående provnummerskyltars utformning och användning meddelas av landskapsregeringen.

13 kap. Fordon registrerade utanför landskapet

38 §.  Användning av fordon registrerat i riket

I riket godkänt och registrerat fordon som är försett med registreringsskyltar får under en tillfällig vistelse i landskapet användas i trafik varvid registerutdrag eller annan handling som berättigar till bruk av bilen skall medföras fordonet och vid anfordan visas för besiktningsman eller polisman.

39 §.  Tillfälligt införande i landskapet av i utlandet registrerat fordon

Om person som är stadigvarande bosatt utomlands i en stat som anslutit sig till vägtrafikavtalet i Genève av år 1949 eller avtalet i Wien av år 1968 för sitt personliga bruk inför registreringspliktigt fordon får fordonet, med beaktande av de villkor och begränsningar avtalen anger, utan att besiktigas eller registreras, användas i landskapet under högst ett år räknat från införandet förutsatt att

a) fordonet är registrerat i ett fördragsslutande land,

b) fordonet är försett med i avtalen förutsatta registreringsskyltar, handlingar och nationalitetsmärke,

c) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de i landskapet tillåtna,

d) för fordonet finns en i landskapet gällande trafikförsäkring och att

e) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet om det inte är registrerat i en medföljande persons namn.

40 §.  Tillfälligt införande i landskapet av annat än i 39 § avsett registreringspliktigt fordon

I landskapet registreringspliktigt fordon som är registrerat i annan utländsk stat än som avses i 39 § får för ägarens tillfälliga bruk med motorfordonsbyråns tillstånd användas i trafik i landskapet.

Förutsättningarna för att tillstånd skall beviljas är att

a) sökanden företer ett av finsk konsul, polismyndighet i hemlandet eller detta lands konsul här i landet skrivet intyg att fordonet i hemlandet är godkänt för regelbundet bruk och behörigen registrerat,

b) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

c) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som är tillåtna i landskapet,

d) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet om det inte är registrerat i en medföljande persons namn,

e) sökanden företer en utredning om att för fordonet tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet och att

f) fordonet tullbehandlats.

Tillfälligt användningstillstånd enligt denna paragraf beviljas för högst ett år. För fordonet ges särskilda registreringsskyltar (tullskyltar) angående vilka i tillämpliga delar gäller bestämmelserna om registreringsskyltar.

41 §.  Tillfälligt införande i landskapet av i utlandet registrerad släpvagn

Släpvagn som är registrerad i utlandet får användas kopplad till ett i landskapet registrerat dragfordon om släpvagnens totalvikt överstiger 3,5 ton och användandet sker i omedelbar anslutning till internationell speditionsverksamhet.

För turism eller demonstration avsedd släpvagn som är registrerad i utlandet får användas kopplad till ett i landskapet registrerat dragfordon.

Förutsättningar för användning av släpvagn som avses i 1 mom. är att

a) den är försedd med registreringsstatens registreringsskylt och nationalitetsbeteckning,

b) den lämpar sig för korskoppling,

c) dragfordonets förare medför släpvagnens registerutdrag eller en högst sex månader tidigare intygad kopia därav samt att

d) fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som i landskapet är tillåtna på väg eller godkänns vid koppling.

Om släpvagn tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras får den användas i landskapet förutsatt att vad som i 1 och 2 mom. nämns i tillämpliga delar iakttas. Dragfordonets förare skall medföra av släpvagnens ägare eller av myndighet givet intyg över vikter som tillåts för släpvagnen och ett intyg över besiktning eller teknisk inspektion som förrättats högst ett år tidigare. Släpvagnen skall vara försedd med av dess ägare eller av myndighet given nummerbeteckning.

42 §.  Tillfällig koppling av släpvagn till i utlandet registrerad bil

Till bil vars totalvikt är högst 3,5 ton och som är registrerad i utlandet får kopplas en i landskapet registrerad släpvagn som godkänts för korskoppling om bilen är lämplig för korskoppling och fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som i landskapet är tillåtna på väg eller godkänns vid koppling.

43 §.  (2015/91)  Tillfälligt införande i landskapet av moped

Om en person som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort utanför landskapet till landskapet inför en moped är han berättigad att använda mopeden i landskapet under högst ett år förutsatt att för mopeden tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet och att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling. Med permanent bosättningsort avses i denna lag detsamma som i 2 § körkortslagen (2015:88) för Åland.

44 §.  (1998/23)  Registrering och besiktning av ett fordon som för eget bruk införts till landskapet

Ett utomlands eller i riket registrerat fordon som för eget bruk införs till landskapet för att varaktigt användas här skall av ägaren inom 30 dagar efter införseln anmälas för registrering och besiktning i landskapet.

Om fordonet används i landskapet före registreringen skall det i tilllämpliga delar uppfylla villkoren i 39 eller 40 §§.

14 kap. Särskilda bestämmelser

45 §.  Internationell vägtrafik

Vid internationell vägtrafik skall på bil finnas i internationella vägtrafikkonventionen förutsatt nationalitetsskylt.

46 §.

Upphävd (2018/3).

47 §.  (2007/8)  Straff

Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad därom är föreskrivet i trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

Angående åklagares rätt att avstå från att väcka åtal, domstols rätt att avstå från att ådöma straff samt polismans rätt att tilldela anmärkning finns bestämmelser i trafikbrottslagen för landskapet Åland.

47 § ändras genom (2023/113) som träder i kraft den 1 april 2024. Därefter får den följande lydelse:

47 §.  (2023/113)  Straff och avgift för trafikförseelse

Bestämmelser om påföljder för brott eller förseelser mot denna lag finns i trafikbrottslagen (2023:109) för Åland.

48 §.  Avgift och ersättning

Landskapsregeringen beslutar om avgifter och ersättningar i samband med besiktning och registrering samt om beloppens storlek.

Avgift eller ersättning som enligt denna lag skall erläggas till landskapet får utmätas utan dom eller utslag.

49 §.  (2007/8)  Ändringssökande

Ett beslut som på grund av denna lag fattats av polismyndigheten eller motorfordonsbyrån kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

50 §.  Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna landskapslag meddelas vid behov av landskapsregeringen.

51 §.  Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

Genom denna lag upphävs

1) 4, 5 och 13 kap. landskapslagen (1958:25) den 4 december 1958 om fordon i landskapet Åland och

2) 3 och 9 kap. motorfordonsförordningen (1960:27) den 10 november 1960 för landskapet Åland.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:19

 • Fr. 29/1991-92
 • Lu bet. 2/1992-93

1995/81

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995. Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Registreringsplikten för mopeder gäller från och med den 1 april 1996.

 • Fr. 25/1994-95
 • Lu bet. 13/1994-95
 • Stu bet. 5/1994-95

1998/23

Denna lag träder omedelbart i kraft. Utgiven från tryckeriet den 25 mars 1998

 • Fr. 28/1996-97
 • Lu bet. 1/1997-98

2000/48

Denna lag träder omedelbart i kraft. Utgiven från tryckeriet den 30 augusti 2000.

 • Fr. 15/1999-2000
 • Lu bet. 10/1999-2000

2001/41

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

 • Fr. 7/2000-2001
 • Lu bet. 8/2000-2001

2004/7

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

 • Fr. 22/2002-2003
 • Lu bet. 18/2002-2003

2005/19

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Fordon, vilka i fordonsregistret vid lagens ikraftträdande tillfälligt inte används och därför är antecknade såsom avregistrerade, skall anses vara avställda i enlighet med 30a §.

 • Fr. 14/2004-2005
 • Smu bet. 1/2004-2005
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG

2006/31

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

 • Fr. 8/2004-2005
 • Lu bet. 1/2005-2006

2007/8

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

 • Fr. 7/2005-2006
 • Lu bet. 16/2005-2006
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG

2009/23

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

 • Fr. 8/2008-2009
 • Lu bet. 8/2008-2009

2015/91

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

 • LF 5/2014-2015
 • LKU bet. 10 och 10a/2014-2015

2017/21

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

 • LF 10/2016-2017
 • LKU bet. 8/2016-2017

2018/3

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

Vad som i denna lag föreskrivs om registreringsbevis gäller de registerutdrag som har utfärdats före denna lags ikraftträdande.

Bestämmelserna i 10 § tillämpas första gången efter den inställelse till periodisk kontrollbesiktning som sker efter att denna lag trätt i kraft.

 • LF 36/2016-2017
 • LKU bet. 1/2017-2018
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, EUT nr L 127, 29.4.2014, s. 51
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, EUT nr L 127, 29.4.2014, s. 129
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, EUT nr L 127, 29.4.2014, s. 134

2018/85

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 • LF 7/2017-2018
 • SMU bet. 3/2017-2018

2019/13

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

 • LF 14/2017-2018
 • LKU bet. 2/2018-2019

2019/94

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 23/2018-2019
 • LKU bet. 17/2018-2019

2021:32

2 §. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 9/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2023/113

Denna lag träder i kraft den 1 april 2024.

 • LF 15/2022-2023
 • LKU bet. 9/2022-2023