Landskapslag (1993:71) om planering av socialvården (2017/121)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  (2017/121)  Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på planering av socialvården om det föreskrivs i någon annan landskapslag (speciallag).

Med landskapsandel avses i denna lag landskapsandel för socialvård och för samordnad socialtjänst enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna (landskapsandelslagen).

2 §.  (2017/121)  Socialvårdens resurser

Varje kommun ska anvisa resurser för den socialvård som enligt landskapsandelslagen hör till landskapsandelsuppgifterna.

3 §.  Verksamhetsmöjligheter

Kommun skall, om inte annat är stadgat i speciallag, ordna de uppgifter som hör till socialvården

1) genom att själv ombesörja verksamheten,

2) genom att med stöd av avtal tillsammans med en annan kommun el-ler andra kommuner ombesörja verksamheten,

3) (2016/16) genom att låta kommunalförbund där kommunen är medlem ombesörja verksamheten,

4) (2016/16) genom att köpa tjänster av landskapet, av annan kommun, av kommunalförbund eller av annan som tillhandahåller socialvårdstjänster eller

5) (2016/16) genom att en serviceanvändare ges en servicesedel, med vilken kommunen förbinder sig att, upp till det värde som fastställts för sedeln enligt kommunens beslut, betala de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som kommunen godkänt.

Vad som i 1 mom. 4 punkten är stadgat om kommuns möjligheter att köpa tjänster gäller även kommunalförbund som handhar uppgifter inom socialvården.

Om en kommun eller ett kommunalförbund väljer ett privat alternativ för ombesörjandet av de uppgifter som hör till socialvården skall kommunen eller kommunalförbundet försäkra sig om att den privata socialvårdstjänsten motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Kommuner och kommunalförbund är skyldiga att betala ersättning endast för de privat tillhandahållna socialvårdstjänster för vilka kommunen eller kommunalförbundet beslutat att ersättning skall utgå.

2 kap. Planering

4 §.  Socialvårdsplanen

Landskapsregeringen skall årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en plan för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande kalenderåren (socialvårdsplanen).

5 §.  Socialvårdsplanens innehåll

Socialvårdsplanen ska innehålla: (2017/121)

1) målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården,

2) de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag,

3) (2020/75) de landskapsandelar som ska erläggas för socialvården och för den samordnade socialtjänsten, basbelopp enligt åldersgrupp per invånare samt en uppskattning av det sammanlagda beloppet av driftskostnaderna för den socialvård som kommunerna ordnar,

4) antalet anställda inom den socialvård som ligger till grund för fastställande av landskapsandelen samt

5) (2017/121) en förteckning över anläggningsprojekt, de högsta kostnaderna för de projekt som berättigar till stöd och projektens inledningsår.

Dessutom ska planen innehålla beloppet av minimikostnaderna för att ett projekt ska betraktas som ett anläggningsprojekt samt en uppskattning av det stöd som betalas för anläggningsprojekt. (2017/121)

6 §.  Förslag över anläggningsprojekt

Kommun skall årligen senast vid den tidpunkt som landskapsregeringen bestämt tillställa landskapsregeringen ett förslag över de anläggningsprojekt som det är meningen att förverkliga inom kommunen under de fem följande åren.

Vad i 1 mom. är föreskrivet om kommun gäller även kommunalförbund som ombesörjer i denna lag avsedd verksamhet.

Kapitelrubrik upphävd (2017/121)

7 - 14a §§.

Upphävda (2017/121).

14b - 14i §§.

Upphävda (2020/75).

Kapitelrubrik upphävd (2017/121)

15 - 21 §§.

Upphävda (2017/121).

22 §.

Upphävd (2007/69).

23 - 25 §§.

Upphävda (2017/121).

5 kap. Sökande av ändring

26 §.

Upphävd (2017/121).

27 §.  (2017/121)  Överklagande

Landskapsregeringens beslut som avses i 29 § 3 mom. får i fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

Kapitelrubrik upphävd (2017/121)

28 §.

Upphävd (2017/121).

7 kap. Särskilda bestämmelser

29 §.  Servicesystemets ändamålsenlighet

Om kommunen inte har ordnat sådan service för sina invånare som avses i speciallagarna och den nödvändiga basservicen inte motsvarar allmänt godkänd nivå i landskapet, kan landskapsregeringen pröva ändamålsenligheten i kommunens servicesystem.

Om landskapsregeringen konstaterar att servicesystemet har allvarliga brister av orsaker som beror på kommunen, kan landskapsregeringen ge kommunen rekommendationer om hur och inom vilken tid bristerna i servicesystemet skall korrigeras.

Om kommunen inte har korrigerat bristerna i servicesystemet inom den tid som landskapsregeringen fastställt i sin rekommendation, kan landskapsregeringen helt eller delvis återkräva kommunens landskapsandel till landskapet för den tid och till den del servicesystemet har konstaterats vara bristfälligt på det sätt som landskapsregeringen avser.

Återkrav av en kommuns landskapsandel kan förnyas sedan landskapsregeringen på nytt har behandlat bristerna i servicesystemet på det sätt som stadgas i 1 och 2 mom. Återkravet av landskapsandel får härvid inte beröra en sådan tidsperiod för vilken landskapsandel redan tidigare har återkrävts.

30 §.  (2017/121)  Skyldighet att lämna upplysningar

Kommunerna eller kommunalförbunden ska ge landskapsregeringen de upplysningar som behövs för att pröva ändamålsenligheten i kommunens servicesystem.

31 §.

Upphävd (2017/121).

32 §.

Upphävd (2017/121).

33 §.  Formulär

Verksamhetsberättelse, projektplan samt projektredovisning skall uppgöras på formulär som fastställs av landskapsregeringen.

34 §.  Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

8 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

35 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas första gången redan år 1993 vid antagande av socialvårdsplanen för åren 1994-1998.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1983:63) den 22 november 1983 om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

36 §.  De kalkylerade markbeloppen det år då lagen träder i kraft

De kalkylerade markbeloppen per invånare som skall tillämpas det år då lagen träder i kraft godkänns i socialvårdsplanen.

37 §.  Tillämpning av tidigare gällande bestämmelser

Landskapsstöd för kostnader som uppkommit före lagens ikraftträdelsedag betalas enligt de tidigare gällande bestämmelserna, såvida inte något annat stadgas i denna paragraf.

På anläggnings- och driftskostnadsprojekt som har påbörjats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till den del projektets genomförande fortsätter medan denna lag gäller. På alla egendomsöverlåtelser och ändringar av användningssyften som har skett efter ikraftträdandet tillämpas 25 §.

Ett ärende som är anhängigt vid [landskapsstyrelsen] när denna lag träder i kraft skall slutbehandlas enligt de bestämmelser som har gällt tidigare, om det inte är fråga om överlåtelser och ändringar av användningsändamål som avses i 2 mom..

38 §.  Pensionsskyddet för personalen vid en privat verksamhetsenhet

Den som då denna lag träder i kraft är anställd hos en privat arbetsgivare som tillhandahåller kommun eller kommunalförbund tjänster som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten har, såvida landskapslagen (1971:51) om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel tillämpades på ifrågavarande verksamhet före den 1 januari 1984, rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension ur landskapets medel enligt de regler som gäller för personer som är anställda hos landskapet.

Sedan i 1 mom. avsedd person avlidit betalas familjepension efter honom enligt samma regler som efter person som varit anställd hos landskapet.

En arbetsgivare som avses i 1 mom. är skyldig att till landskapet Ålands pensionsfond för varje kvartal betala en andel av pensionskostnaderna för personer som avses i sagda moment. Andelen utgör 25 procent av ifrågavarande personers lön. Andelen för visst kvartal skall betalas under den första månaden i följande kvartal. Med avvikelse från vad som nu sagts är andelen av pensionskostnaderna under ikraftträdelseåret dock 15 procent samt under det andra giltighetsåret 17,5 procent, under det tredje 20 procent och under det fjärde 22,5 procent. (1995/73)

En pensionskostnadsandel enligt denna lag jämte en årlig ränta av 16 procent för den tid som betalningen har försenats får indrivas utan dom eller utslag på det sätt som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961).

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en sammanslutning för vars förpliktelser en delägare eller en bolagsman svarar såsom för egen skuld, kan en pensionskostnadsandel enligt denna lag jämte dröjsmålsränta sökas ut hos delägaren eller bolagsmannen enligt 4 mom.

Sedan denna lag trätt i kraft gäller om pensionsskyddet för dem som anställs av en privat arbetsgivare som avses i 1 mom. bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/1961).

L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961) har ersatts av L om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007).

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:71

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93

1994/23

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 • Ls framst. nr 6/1993-94
 • Fu bet. 1/1993-94

1995/10

Denna lag träder omedelbart i kraft och gäller till och med den 31 december 1995.(Utgiven den 21.2.1995)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 • Ls framst. nr 2/1994-95
 • Fu bet. 2/1994-95

1995/30

Denna lag träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 31.3.1995)

 • Ls framst. nr 7/1994-95
 • Fu bet. 5/1994-95

1995/73

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

 • Ls framst. nr 26/1994-95
 • Fu bet. 11/1994-95

1997/26

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

Den i denna lag angivna kompletteringsgränsen om 25 procent skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna för år 1997 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

 • Ls framst. nr 6/1996-97
 • Fu bet. 3/1996-97

1998/26

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

Denna lag skall beaktas när basbeloppen per kommuninvånare för år 1998 fastställs i socialvårdsplanen.

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 1998 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 2 mom. skall de landskapsandelar som har betalts till kommunerna under år 1998 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 1998 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 1998. Det resterande beloppet skall fördelas i lika stora poster under de återstående månaderna av år 1998.

 • Ls framst. nr 10/1997-98
 • Fu bet. 3/1997-98

1999/28

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

 • Ls framst. nr 8/1998-99
 • Fu bet. nr 6/1999-2000

2003/48

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Denna lag skall beaktas när basbeloppen per kommuninvånare fastställs för år 2003.

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

Med avvikelse från bestämmelserna i 12 § 2 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 • Ls framst. nr 10/2002-2003
 • Fu bet. 3/2002-2003
 • Stu bet. nr 2/2012-2013

2003/49

Denna lag träder i kraft den 1augusti 2003 och tillämpas vid fastställande av basbeloppen per kommuninvånare för år 2003

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

Med avvikelse från bestämmelserna i 12 § 2 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 • LS framst. nr 10/2002-2003
 • Fu bet. 3/2002-2003
 • Stu bet. nr 2/2012-2013

2007/69

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 med undantag av lagens 15 § som träder i kraft den 1 januari 2008.

Till de delar lagen träder i kraft den 1 oktober 2007 tillämpas den första gången på landskapsandelar som beviljas för verksamhetsåret 2008, förutom när det gäller lagens 8 § som tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppen för år 2009.

Till den del lagen träder i kraft den 1 januari 2008 skall lagen i dess tidigare lydelse tillämpas på anläggningsprojekt för vilka beslut om fastställande eller om förhandsbesked har fattats före detta datum.

 • Lr framst. nr 18/2006-2007
 • Fu bet. 7/2006-2007

2007/70

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 och tillämpas vid fastställande av basbeloppen för verksamhetsåret 2008.

 • Lr framst. nr 18/2006-2007
 • Fu bet. 7/2006-2007

2008/148

Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

Denna lag träder ikraft den 1 januari 2009.

 • Lr framst. nr 7/2008-2009
 • Fu bet. 3/2008-2009

2012/85

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

 • Lr LF 6/2012-2013
 • FNU bet. 3/2012-2013

2015/123

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

 • LF nr 2/2015-2016
 • FNU bet. nr 2/2015-2016

2016/16

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

 • LF nr 23/2014-2015
 • SMU bet. nr 13/2014-2015

2017/121

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Lagen ska dock tillämpas i sin tidigare lydelse när det gäller anläggningsprojekt för vilka beslut om fastställelse eller om förhandsbesked har fattats före detta datum.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2020/74

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Övergångsreglerna i 1-5 mom. har upphävts (2020/75).

 • LF 25/2014-2015
 • SMU bet. 14/2014-2015

2020/75

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

 • LF 9/2019-2020
 • FNU bet. 8/2019-2020