Landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

1 §.  Allmänt

Barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (FFS 796/1992) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen skall tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar av den i 1 § avsedda lagen gäller i landskapet från och med det att de trätt i kraft i riket.

Hänvisningar i barnbidragslagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun med undantag för hänvisningen i 11 § 2 mom. och 12 § som ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. (2023/24)

Hänvisningen i 11 § 2 mom. till familjevårdslagen (FFS 263/2015) ska avse landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen. (2023/24)

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifer som enligt den lag som avses i 1 § ankommer på folkpensionsanstalten sköts i landskapet Åland av landskapsregeringen.

3 §.  Finansiering

För barn som är bosatta i landskapet betalas barnbidrag av landskapets medel.

Landskapet betalar ersättning till folkpensionsanstalten för barnbidraget i enlighet med vad landskapsregeringen och folkpensionsanstalten närmare avtalar.

4 §.  (2008/8)  Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 110 euro per kalendermånad för ett barn.

Om en person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn är barnbidraget för det första barnet 110 euro, för det andra 143 euro, för det tredje 185 euro, för det fjärde 214 euro samt för det femte och varje följande barn 259 euro per kalendermånad.

För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 80 euro per barn och kalendermånad. (2022/68)

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1994:48

 • Fr. 25/1993-94
 • Smu bet. 6/1993-94

1995/105

Denna lag träder omedelbart i kraft. (utgiven från tryckeriet 29.12.1995)

Landskapsstyrelsen har rätt att i landskapsförordning som avses i 4 § besluta att till bidragstagarna i landskapet retroaktivt betala ut skillnaden mellan barnbidragsbeloppen sådana de fastställts i lagen om ändring av barnbidragslagen (FFS 666/95) och de barnbidragsbelopp som fastställts i landskapsförordningen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen trätt i kraft.

 • Fr. 38/1994-95
 • Smu bet. 15/1994-95

2008/8

Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Genom lagens ikraftträdande upphävs landskapsförordningen (1995:106) om barnbidrag.

 • Fr. 2/2007-2008
 • Smu bet. 3/2007-2008

2019/55

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

 • LF 24/2018-2019
 • FNU bet. 22/2018-2019

2022/68

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.

 • LF 25/2021-2022
 • FNU bet. 20/2021-2022

2023/24

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

 • LF 12/2022-2023
 • SMU bet. 4/2022-2023