Landskapsförordning (1997:60) om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Inledande bestämmelse

I denna förordning finns närmare bestämmelser om skolskjuts, boende och andra studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå.

2 kap. Skolskjuts

2 §.  Skolskjuts mellan bostaden och skolan

Studerande kan beviljas ersättning för skjuts mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilometer.

Ersättningen ges i första hand i form av ett personligt busskort och i andra hand i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik för den aktuella färdvägen.

Ersättning för skolskjuts mellan bostaden och skolan beviljas inte studerande som har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen (2006:71) om studiestöd.(2016/40)

Skolan ska ersätta Kommunernas socialtjänst för den avgift som får tas ut enligt 26 § i landskapslagen (2022:91) om klientavgifter inom socialvården för färdtjänst mellan bostaden och skolan som beviljats enligt 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987), tillämplig på Åland genom landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om stöd och service på grund av handikapp. (2023/66)

3 §.  Skolskjuts till närmaste hållplats

Studerande, som är berättigad till ersättning för skolskjuts enligt 2 §, kan även beviljas ersättning för resekostnaderna mellan bostaden och närmaste hållplats under skolans arbetsdagar om färdvägen däremellan i ena riktningen är längre än fem kilometer.

Ersättningen ges i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik.

4 §.  Resa till praktikplats utanför skolan

Studerande kan beviljas ersättning för resekostnaderna till och från en praktikplats utanför skolan under förutsättning:

1) att praktiken hör till utbildningen,

2) att praktikplatsen är i landskapet,

3) att den studerande inte erhåller lön samt

4) att färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilometer.

Under den tid på dygnet då någon personbefordran i linjetrafik inte finns tillgänglig ersätts resorna till och från praktikplatsen i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik. Under annan tid utgår ersättning i enlighet med vad som föreskrivs i 2 och 3 §§.

Ersättning kan med avvikelse från 1 mom. 2 punkten av särskilda skäl beviljas även för den studerandes resekostnader till och från en praktikplats utanför landskapet till skäligt belopp.

Skolan ska ersätta Kommunernas socialtjänst för den avgift för färdtjänstresor mellan bostaden och praktikplatsen som får tas ut enligt de lagrum som framkommer av 2 § 4 mom. (2023/66)

5 §.  Ansökan om ersättning

Ansökan om i 2 - 4 §§ angiven förmån skall inlämnas till skolan senast vid den tidpunkt och på det sätt som skolan bestämmer.

3 kap. Upphävt (2016/40)

6 - 8 §§.

Upphävda (2016/40)

4 kap. Övriga studiesociala förmåner

9 §.  Läroböcker och andra hjälpmedel

Läroböcker, skrivmaterial och andra därmed jämförliga personliga hjälpmedel ska anskaffas av studerandena själva på egen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar skolans anskaffningskostnader. Skolan kan även tillhandahålla personliga hjälpmedel till ett subventionerat pris eller ersätta en del av kostnaden direkt till de studerande. (2021/59)

Sådana hjälpmedel som kan återanvändas kan inköpas av skolan och ges åt studerande till låns.

10 §.  Skydds- och arbetskläder

Skydds- och arbetskläder samt verktyg för den praktiska undervisningen skall kostnadsfritt ställas till den studerandes förfogande. Detsamma gäller arbetsmaterial som hör till undervisningen.

5 kap. Särskilda bestämmelser

11 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

1997:60

2000/62

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Studerande som under augusti och september 2000 fått ersättning med stöd av 7 § i dess tidigare lydelse har rätt att kompenseras i efterhand så att ersättningen för nämnda månader motsvarar den nivå som anges i denna förordning.

2001/66

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Med avvikelse från bestämmelserna i 7 § skall det belopp som utbetalas under januari 2002 vara högst 188,37 euro per månad.

2006/73

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

2007/36

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och skall tillämpas beträffande studier som sker efter den 31 juli 2007.

Beslut om utbetalning av studiesociala förmåner enligt denna förordning får tas före förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas före förordningen träder i kraft.

2008/68

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008 och ska tillämpas gällande studier som sker efter den 31 juli 2008.

Beslut om utbetalning av studiesociala förmåner enligt denna förordning får tas före förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas före förordningen träder i kraft.

2016/40

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

2021/59

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

2023/66

Denna landskapsförordning träder i kraft den 1 oktober 2023.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas retroaktivt från och med läsåret 2023/2024.