Landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

1 §.  Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om det förfarande som skall iakttas när rådgivande kommunala folkomröstningar enligt 34 och 35 §§ kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland ordnas.

2 §.  (2019/47)  Tidpunkt och plats för folkomröstning

En folkomröstning ordnas den söndag som kommunfullmäktige bestämmer. En folkomröstning får dock inte ordnas samma dag som ett val eller en statlig folkomröstning förrättas.

Om indelningen i röstningsområden bestäms i 4 § vallagen (2019:45) för Åland. Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden ska ha ett gemensamt röstningsställe.

3 §.  Beslut om att ordna folkomröstning

Beslut om att ordna folkomröstning skall fattas minst 60 dagar före den dag omröstningen skall ske.

Av kommunfullmäktiges beslut skall framgå tidpunkten för omröstningen, den fråga omröstningen avser samt de alternativ som föreläggs väljarna. I beslutet skall röstsedlarnas innehåll och utseende fastställas.

De alternativ som föreläggs väljarna anges på samma röstsedel. Den röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte stöder något av alternativen.

4 §.  (2019/47)  Initiativ till folkomröstning

Ett initiativ till folkomröstning enligt 35 § kommunallagen ska individualisera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna ska i initiativet försäkra att de är bosatta i kommunen och har fyllt 15 år.

Under personernas egenhändiga underskrifter ska deras namn, titel, yrke eller syssla och adress antecknas tydligt.

Ett initiativ kan också undertecknas på ett tillförlitligt elektroniskt sätt.

5 §.  (2019/47)  Röstningsmyndigheter

Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralvalnämnden, om vilken det finns bestämmelser i 9 § vallagen för Åland, samt röstningsnämnden. Kommunstyrelsen ska i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses ska i tillämpliga delar 10 § vallagen för Åland om tillsättande av valnämnder iakttas.

6 §.  (2019/47)  Kommunala centralvalnämndens sammanträden

Kommunala centralvalnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden för att handlägga i denna lag föreskrivna uppgifter senast en månad före röstningsdagen, fredagen före röstningsdagen, röstningsdagen och dagen efter röstningsdagen samt i övrigt vid behov.

7 §.  Meddelande om folkomröstning

Kommunala centralnämnden skall i god tid före omröstningen tillkännage den fråga folkomröstningen avser och tiden för folkomröstningen, röstningsområdenas röstningsställen, förfarandet vid folkomröstningen samt de alternativ som folkomröstningen gäller på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen samt genom annonsering på det sätt som centralnämnden beslutar.

Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta landskapsregeringen om att en folkomröstning kommer att ordnas.

8 §.  (2019/47)  Rösträttsregister

För folkomröstningen låter den kommunala centralvalnämnden upprätta ett rösträttsregister över de röstberättigade. Om rösträttsregistret gäller i tillämpliga delar 17 § vallagen för Åland. Röstkort uppgörs inte.

Kommunstyrelsen ska senast den 55 dagen före röstningsdagen meddela den valregistermyndighet som avses i 16 § vallagen för Åland att den önskar få de uppgifter som tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar det som bestäms om vallängder i 30 § vallagen för Åland.

Valregistermyndigheten ska senast den 30 dagen före röstningsdagen tillställa den kommunala centralnämnden de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret.

9 §.  Brevröstningshandlingar

Brevröstningshandlingar skall finnas tillgängliga hos kommunala centralnämnden eller på ett annat ställe som denna har angett senast från och med den 20 dagen före röstningsdagen. Med brevröstningshandlingar avses fastställda röstsedlar samt valkuvert, följebrev, ytterkuvert samt röstningsanvisningar som centralnämnden har utarbetat. Kommunala centralnämnden skall sända brevröstningshandlingar till en röstberättigad som begär det.

Kommunala centralnämnden skall tillkännage möjligheten att få brevröstningshandlingar och förfarandet för att få dem enligt bestämmelserna i 7 §.

10 §.  (2019/47)  Brevröstning

Vid brevröstning ska brevröstningshandlingarna användas.

Efter att den röstberättigade gjort sin röstningsanteckning ska röstsedeln eller, om flera röstsedlar står till buds, varje röstsedel som valts inneslutas i ett valkuvert. Därefter ska den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralvalnämnden har angett så att det kommer fram senast klockan 19 fredagen före röstningsdagen.

11 §.  (2019/47)  Räkning av brevröster

Kommunala centralvalnämndens sammanträde där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas ska påbörjas röstningsdagen, dock tidigast klockan 15.

Vid sammanträdet ska de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln. Om högst 25 personer har brevröstat i kommunen, ska kommunala centralvalnämnden besluta att rösterna ska granskas och räknas av kommunala centralvalnämnden tillsammans med röstsedlarna från ett av kommunens röstningsområden. Den berörda röstningsnämnden ska omedelbart informeras om beslutet.

11a §.

Upphävd (2022:86).

12 §.  Röstsedels ogiltighet

En röstsedel är ogiltig

1) om valkuvertet innehåller flera än en röstsedel,

2) (2019/47) om valkuvertet upptar en obehörig anteckning om den röstande eller något annat obehörigt,

3) om på röstsedeln gjorts anteckningar vid flera än ett av alternativen så att det inte fullt tydligt framgår vilket av alternativen som avses,

4) om röstsedeln försetts med särskilt kännetecken eller om däri gjorts annan obehörig anteckning,

5) om såsom röstsedel har använts något annat än en röstsedel som erhållits av kommunen samt

6) om den inte är stämplad.

Såsom obehörig anses inte sådan anteckning på röstsedel, som endast förtydligar vad den röstande har avsett.

Om ett valkuvert är öppet ska den kommunala centralvalnämnden med bevarande av valhemligheten tillsluta det. (2019/47)

13 §.  Fastställande av resultatet

Kommunala centralnämnden fastställer resultatet av folkomröstningen. I beslutet om fastställande av resultatet får ändring inte sökas genom besvär.

14 §.  Tillkännagivande av resultat

Kommunala centralnämnden skall tillkännage resultatet av folkomröstningen på det sätt kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

15 §.  Förvaring av röstsedlarna

Kommunala centralnämnden skall spara röstsedlarna i fem år efter att resultatet av folkomröstningen har fastställts.

16 §.  (2019/47)  Tryckning av röstsedlar och brevröstningshandlingar

Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av röstsedeln ska framgå hur den ska vikas ihop och den ska vara sådan att rösthemligheten tryggas. Röstsedeln ska tryckas på gult papper.

17 §.  (2019/47)  Kostnader för folkomröstning

Kommunen står för kostnaderna för en kommunal folkomröstning.

18 §.  (2019/47)  Övriga bestämmelser

Vid folkomröstningar ska utöver denna lag i tillämpliga delar iakttas 4 §, 9 §, 17 §, 30–31 §§, 53 §, 56 §, 63 §, 65 §, 70 §, 88–90 §§, 92 §, 94 §, 96 §, 100 § 5 mom., 105 §, 118 §, 119 § och 120 § 2 mom. vallagen för Åland. Bestämmelserna i 120 § 2 mom. vallagen för Åland gäller dock inte tiden för returnering av brevröstningshandlingar enligt 10 § 2 mom.

19 §.

Upphävd (2019/47).

20 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 mars 1998.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1998:20

  • Fr. 1/1997-98
  • Lu bet. 11/1997-98

1999/8

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

  • Fr. 28/1997-98
  • Lu bet. 4/1998-99

2019/47

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

  • LF 3/2018-2019
  • LKU bet. 9/2018-2019

2022:86

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

  • LF 23/2021-2022
  • LKU bet. 15/2021-2022