Landskapslag (2013:39) om produktion av genetiskt modifierade växter

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att hindra spridning och inblandning av genetiskt modifierade grödor i andra grödor och biotoper samt att förebygga de ekonomiska skador som inblandningen kan orsaka.

Denna lag tillämpas avseende genetiskt modifierat växtmaterial på

1) odling,

2) hantering och lagring på en gårdsbruksenhet,

3) transporter på en gårdsbruksenhet och mellan gårdsbruksenheter,

4) ersättning till en odlare som bedriver ekologisk eller konventionell växtproduktion för skada som uppkommer som en följd av inblandning av genetiskt modifierade grödor,

5) ersättning till en biodlare för skada som uppkommer som en följd av att en odlare av genmodifierade grödor inte följer bestämmelserna i denna lag samt

6) tillsyn över verksamhet som avses i punkterna 1 – 3.

2 §.  Definitioner

I denna lag avses med

1) genetiskt modifierad växtsort en växtsort som har godkänts för odling genom ett förfarande enligt EG-förordningen (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder eller enligt gentekniklagen, (FFS 377/1995),

2) genetiskt modifierat växtmaterial genetiskt modifierade växtsorter eller sådant växtbestånd, utsäde eller sådana skördar av en gröda där genetiskt modifierade växtindivider av samma växtart eller genetiskt modifierade växtindivider av en annan växtart som är korsningsbara med den föregående eller dessa växtarters genetiskt modifierade material förekommer i sådana halter som överstiger tröskelvärdet för märkningen enligt artiklarna 12 och 24 i EG- förordningen (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

3) produktion av genetiskt modifierade växter odling där det odlas eller där landskapsregeringen har konstaterat att det växer genetiskt modifierat växtmaterial,

4) ekologisk växtproduktion en sådan produktionsmetod som avses i EG-förordningen (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, nedan kallad EG-förordningen om ekologisk produktion,

5) konventionell växtproduktion annan växtproduktion än produktion av genetiskt modifierade växter eller annan än ekologisk växtproduktion,

6) inblandning inblandning av genetiskt modifierat växtmaterial eller däri förekommande genetiskt modifierat material i arvsmassan, växtbeståndet eller skörden av en annan sort av samma art eller en annan art som är korsningsbar med denna och som odlas konventionellt eller ekologiskt,

7) odlingsområde en åker, annan mark eller växthusareal som används för odling, diken och dikesrenar i anslutning till dem och en gårds driftscentrum samt området i omedelbar anslutning till dessa,

8) verksamhetsidkare en fysisk eller juridisk person som i sin näringsverksamhet eller annars odlar genetiskt modifierat växtmaterial samt

9) skyddsavstånd minsta tillåtna avstånd mellan en av verksamhetsidkaren odlad växtindivid av genetiskt modifierat växtmaterial och en annan odlares konventionellt eller ekologiskt odlade individ av samma växtart eller en annan som är korsningsbar med det genetiskt modifierade växtmaterialet samt minsta tillåtna avstånd till vissa specifika känsliga biotoper eller till biodlingar eller platser med pollineringsbin.

2 kap. Villkor för verksamheten

3 §.  Allmänna krav

Genetiskt modifierat växtmaterial ska för hindrande av inblandning och spridning hållas åtskilt både från andra växter av samma växtart och från växter av en annan växtart som är korsningsbara med det, med undantag av inblandning som behövs med tanke på användningsändamålet.

I syfte att hindra oavsiktlig inblandning och spridning ska verksamhetsidkaren och andra aktörer som hanterar, lagrar eller transporterar genetiskt modifierat växtmaterial iaktta tillräcklig omsorgsfullhet och aktsamhet vid odling, hantering, lagring och transport av genetiskt modifierat växtmaterial och använda lämpliga utrymmen samt lämplig utrustning och materiel. De utrymmen, den utrustning och den materiel som används ska rengöras efter användning så att inblandning eller spridning inte sker.

Landskapsregeringen kan i en förordning besluta om närmare bestämmelser om odling, hantering, lagring och transport av genetiskt modifierat växtmateriel och rengöring av utrymmen, utrustning och material som används i verksamheten.

4 §.  Skyddsavstånd vid odling av genetiskt modifierade växter som förökas vegetativt

Allmänna skyddsavstånd vid odling av genetiskt modifierade växter som förökas vegetativt är följande:

1) 100 meter till konventionellt odlad motsvarande gröda,

2) 300 meter till ekologiskt odlad motsvarande gröda,

3) 70 meter till övrig konventionell odling samt

4) 200 meter till övrig ekologisk odling.

Landskapsregeringen kan för avgränsade biotoper, som bedöms vara särskilt känsliga och skyddsvärda, besluta att skyddsavståndet mellan biotopen och en odling av genetiskt modifierade växter som förökas vegetativt ska vara minst 900 meter.

5 §.  Skyddsavstånd vid odling av genetiskt modifierade växter som kan korspollineras

Allmänna skyddsavstånd vid odling av genetiskt modifierade växter som kan korspollineras är följande:

1) 300 meter till konventionellt odlad motsvarande gröda,

2) 900 meter till ekologiskt odlad motsvarande gröda,

3) 100 meter till övrig konventionell odling,

4) 500 meter till övrig ekologisk odling samt

5) 3 000 meter till biodlingar eller platser med pollineringsbin.

Landskapsregeringen kan för avgränsade biotoper, som bedöms vara särskilt känsliga och skyddsvärda, besluta att skyddsavståndet mellan biotopen och en odling av genetiskt modifierade växter som kan korspollineras ska vara minst 1 000 meter.

6 §.  Markägarens samtycke

Verksamhetsidkaren måste ha markägarens samtycke till produktion av genetiskt modifierade växter, om verksamhetsidkaren inte äger området som används för odling.

7 §.  Examen gällande produktion av genetiskt modifierade växter

Landskapsregeringen ordnar examen gällande produktion av genetiskt modifierade växter.

Verksamhetsidkaren eller den som ansvarar för odlingsverksamheten ska avlägga examen enligt 1 mom. Intyg över avlagd examen är bevis över att den som avlagt examen behärskar produktion av genetiskt modifierade växter på ett tryggt och ändamålsenligt sätt samt har kännedom om den lagstiftning som gäller sådan verksamhet. Examen är giltig under högst fem år efter att den har avlagts.

Landskapsregeringen kan i en förordning besluta närmare om ordnandet av, innehållet i, avläggandet av och giltighetstiden för examen som avses i denna paragraf.

8 §.  Åtgärder efter produktion av genetiskt modifierade växter

När odlingen av genetiskt modifierade växter avslutas på ett område ansvarar verksamhetsidkaren för växtföljden, behandlingen av området och destruktionen av spillplantor för att hindra inblandning och spridning av genetiskt modifierade växter på området. Skyldigheten att ansvara för dessa åtgärder övergår till en ny verksamhetsidkare om besittningen av området överförs.

Landskapsregeringen kan i en förordning besluta närmare om art- och sortspecifika bestämmelser avseende de åtgärder som nämns i 1 mom.

Om besittningen av ett område, som omfattas av sådana skyldigheter som avses i 1 mom., överförs till någon annan så är överlåtaren och områdets innehavare skyldiga att lämna information om skyldigheterna till den nya verksamhetsidkaren innan området överlåts. En verksamhetsidkare som besitter ett område med nyttjanderätt ska dessutom informera markägaren om detta när nyttjanderätten upphör.

9 §.  Anmälningsskyldighet

Verksamhetsidkaren ska skriftligt anmäla sin verksamhet till landskapsregeringen före sådd eller plantering av genetiskt modifierat växtmaterial. Anmälan ska göras för varje odlingssäsong senast den 1 februari före sådd och plantering.

Ansökan ska uppta minst följande uppgifter:

1) verksamhetsidkarens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

2) lägenhetssignum samt företags- och organisationsnummer eller om sådant saknas, verksamhetsidkarens personbeteckning,

3) odlad art, sort och nummer på det basskifte som antecknats i basskiftesregistret eller ett annat exakt område där genetiskt modifierat material odlas samt arealen för odlingen av genetiskt modifierat material,

4) planerad tidpunkt för inledandet av odlingen samt

5) namnet på den person som avlagt examen enligt 7 § och datum då examen avlagts.

Om verksamhetsidkaren beslutar att helt eller delvis avstå från produktion av genetiskt modifierade växter efter det att anmälan inlämnats, ska verksamhetsidkaren utan dröjsmål skriftligen underrätta landskapsregeringen om detta.

Landskapsregeringen kan i en förordning besluta om närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och om ansökningsförfarandet som avses i denna paragraf.

10 §.  Information till grannar och andra aktörer

Verksamhetsidkaren ska årligen i god tid, senast den 1 februari, innan odlingen inleds ge skriftlig information om produktionen av genetiskt modifierade växter till andra odlare med odlingsområde inom skyddsavstånden samt till biodlare med bikupor inom 5 000 meter från en odling med genetiskt modifierade växter. Verksamhetsidkaren ska skriftligen vid samma tidpunkt ge samma information till en intresseorganisation för biodlare med hemort i landskapet och vars verksamhetsområde omfattar hela landskapet.

Verksamhetsidkaren ska lämna information om produktionen av genetiskt modifierade växter också till andra än i 1 mom. avsedda aktörer med vilka verksamhetsidkaren delar maskiner, utrustning, transportmedel eller utrymmen som verksamhetsidkaren använder vid produktion av genetiskt modifierade växter. Dessutom ska information ges till andra aktörer vars utrustning eller utrymmen används.

Landskapsregeringen kan i förordning besluta om närmare bestäm-melser om omfattningen av den information som avses i denna paragraf och till vilka den ska ges.

11 §.  Plan

Verksamhetsidkaren ska för varje odlingssäsong göra en plan över de åtgärder och arbetsmetoder som verksamhetsidkaren avser att tilllämpa för att hindra inblandning och spridning av genetiskt modifierat växtmaterial vid odling, hantering och lagring samt vid transporter på en gårdsbruksenhet och mellan gårdsbruksenheter.

Planen ska omfatta åtgärder och arbetsmetoder vid odlingsskedena för det genetiskt modifierade växtmaterialet samt hanterings- och lagringsskeden för skörden.

12 §.  Krav på spårbarhet och dokumentering

Verksamhetsidkaren ska föra anteckningar om odling, lagring, anskaffning och överlåtelse av genetiskt modifierat material. Anteckningarna ska omfatta uppgifter med vars hjälp det genetiskt modifierade växtmaterialet kan spåras och fullföljandet av skyldigheterna enligt 3, 8 och 11 §§ kan verifieras.

Anteckningarna ska förvaras i fem år efter utgången av det år som uppgifterna gäller.

Landskapsregeringen kan i en förordning besluta om närmare bestämmelser om anteckningarnas innehåll och förvaring.

3 kap. Myndigheter

13 §.  Ledning och tillsyn

Landskapsregeringen är beslutande myndighet med utvecklings-, lednings- och tillsynsansvar över verkställigheten av denna lag.

14 §.  Auktoriserad inspektör

Landskapsregeringen kan för tillsynsuppgifter auktorisera inspektörer. En inspektör ska ha tillräcklig yrkeskunskap om produktion av genetiskt modifierade växter eller annan yrkeskunskap som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. Förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland är tillämplig på en inspektörs förvaltningsuppgifter enligt denna lag.

En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande enligt 1 mom. om den vars odling, hantering, lagring eller transport granskas, begär det.

4 kap. Tillsyn

15 §.  Allmänna principer för organisering av tillsyn

Tillsynen ska vara ändamålsenlig och objektiv och den ska med utgångspunkt i en riskbedömning omfatta odling, hantering, lagring samt transport som avses i 1 § 1 – 3 punkterna.

16 §.  Tillsynsplan

Landskapsregeringen ska årligen göra upp en plan för tillsynen. Av tillsynsplanen ska framgå vad som ska granskas samt frekvensen av tillsynen.

17 §.  Inspektionsrätt och rätt att få upplysningar

Landskapsregeringen och landskapsregeringens auktoriserade inspektörer har rätt att för tillsynen över genomförandet och efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den göra inspektioner, ta del av handlingar samt få tillträde till platser där grödor odlas eller växtdelar, utsäde eller skörd hanteras, används eller lagras eller där uppgifter som är relevanta för tillsynen av efterlevnaden av denna lag förvaras. Landskapsregeringen och landskapsregeringens auktoriserade inspektörer har rätt att inspektera dokumentation samt redskap, utrustning och utrymmen som använts i verksamheten liksom också vid behov avgiftsfritt ta prov av grödorna eller skörden av dem för undersökning.

Inspektioner får inte utföras i lokaler som används för stadigvarande boende.

Landskapsregeringen och landskapsregeringens auktoriserade inspektörer har, utan hinder av vad som bestäms om sekretessbelagda uppgifter, rätt att av verksamhetsidkare och andra odlare få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för kontroll och tillsyn enligt denna lag.

18 §.  (2021/96)  Utlämnande av uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelser får uppgifter som erhållits under tillsynen lämnas ut till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott.

Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

19 §.  Tillsynsregister

Landskapsregeringen för ett register för tillsynsändamål över de anmälningsskyldiga verksamhetsidkarna. I registret ska följande uppgifter finnas:

1) verksamhetsidkarens namn och adress samt övriga behövliga kontaktuppgifter,

2) verksamhetsidkarens lägenhetssignum samt företags- och organisationsnummer eller om sådant saknas, personbeteckning,

3) den art och den sort som ska odlas och nummer på det basskifte som finns i basskiftesregistret eller ett annat exakt område där genetiskt modifierat växtmaterial odlas samt den areal som ska odlas,

4) planerad tidpunkt för inledandet av odlingen,

5) namnet på den som avlagt den i 7 § avsedda examen och tidpunkten då examen avlagts,

6) uppgifter om föreläggande, förbud, straff eller andra tvångsmedel eller påföljder som med stöd av 23 – 28 §§ meddelats verksamhetsidkaren,

7) verkställda tillsynsåtgärder samt andra för tillsynen behövliga uppgifter enligt denna lag eller enligt bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den samt

8) det område där tillsynsmyndigheten har konstaterat produktion av genetiskt modifierade växter.

Tillsynsmyndigheter ska underrätta områdets innehavare och ägare om de uppgifter som registrerats enligt 8 punkten.

Landskapsregeringen avför uppgifterna om verksamhetsidkaren ur registret tio år efter att produktionen av genetiskt modifierade växter har upphört.

20 §.  Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

Utgående från anmälningar publicerar och uppdaterar landskapsregeringen på sin hemsida en förteckning över de platser där produktion av genetiskt modifierade växter bedrivs. I förteckningen ska odlingsarealerna och växtsorterna framkomma. I förteckningen publiceras även motsvarande uppgifter om sådana områden som har använts för odling och som landskapsregeringen har infört i registret i enlighet med 19 § 1 mom. 8 punkten.

Kommunerna har rätt att använda det register som avses i 19 § i den omfattning som deras föreskrivna uppgifter kräver.

Uppgifter ur registret får lämnas ut av landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen för Åland. (2021/96)

4 mom. upphävt (2021/96).

21 §.  Handräckning

Landskapsregeringen och en av landskapsregeringen auktoriserad inspektör har rätt att av polis- och räddningsmyndigheterna få handräckning vid utförandet av uppgifter enligt denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

22 §.  Offentliggörande av tillsynsresultat

Landskapsregeringen offentliggör årligen en berättelse om genomförandet av tillsynen.

5 kap. Administrativa tvångsmedel och påföljder

23 §.  Föreläggande

Landskapsregeringen kan besluta att den som inte följer denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den och om bristerna inte förutsätter ett förbud enligt 26 § ska uppfylla sina plikter inom en tid som med avseende på ärendets natur är tillräckligt lång.

24 §.  Förbud

Landskapsregeringen kan för att hindra inblandning eller spridning förbjuda

1) produktion av genetiskt modifierade växter på ett visst område om produktionen inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller med stöd av den eller om verksamhetsidkaren eller den som ansvarar för odlingsverksamheten inte har avlagt examen enligt 7 §,

2) produktion av en viss växtart på ett sådant område som avses i 8 § 1 mom., om verksamhetsidkaren eller områdets innehavare inte iakttar de krav på växtföljd och behandling av området som föreskrivits med stöd av 8 § samt

3) hantering, transport eller lagring av genetiskt modifierat växtmaterial, om hanteringen, transporten eller lagringen, hanterings- eller lagringsutrymmena, hanteringsutrustningen eller materiel för transport inte uppfyller det krav som ställs i denna lag eller med stöd av den eller om verksamhetsidkaren inte har avlagt examen enligt 7 §.

Ett förbud får meddelas endast om verksamheten kan orsaka betydande ekonomisk skada för andra, om verksamhetsidkaren inte iakttar ett föreläggande som meddelats med stöd av 23 § eller om missförhållandet som ligger till grund för föreläggandet fortgår eller upprepas eller om missförhållandet orsakas uppsåtligen.

Förbudet ska utfärdas för en viss tid, om den brist som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet ska omedelbart återkallas om den brist som förbudet grundar sig på har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Förbudet ska iakttas även om ändring söks, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställighet av beslutet eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas.

Om ärendet inte tål uppskov kan landskapsregeringen meddela ett temporärt förbud. Förbudet förfaller om landskapsregeringen inte fattar ett beslut enligt 1 mom. inom en vecka efter att förbudet meddelats.

25 §.  Vite och tvångsutförande

Landskapsregeringen kan förena ett föreläggande som har meddelats med stöd av 23 § eller ett förbud enligt 24 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. I ett ärende som gäller vite eller tvångsutförande iakttas landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

Skyldigheten enligt 17 § att lämna ut uppgifter får i fråga om en fysisk person inte förenas med vite om det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke.

26 §.  Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar de krav på särhållning, omsorgsfullhet och varsamhet eller de krav på ändamålsenlighet eller rengöring i fråga om utrymmen, utrustning och materiel som föreskrivs i 3 § eller med stöd av den,

2) försummar det krav på skyddsavstånd som anges i 4 och 5 §§,

3) bedriver produktion av genetiskt modifierade växter utan den examen som avses i 7 §,

4) bryter mot skyldigheten i 8 § att sörja för växtföljden, behandla området, destruera spillplantor eller lämna uppgifter,

5) försummar anmälningsskyldigheten enligt 9 § eller skyldigheten att lämna information enligt 10 § eller uppgöra och bevara dokumentation enligt 12 § eller

6) försummar skyldigheten enligt 17 § 3 mom. att lämna uppgifter eller

bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 23 § eller ett förbud som meddelats med stöd av 24 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag, för förseelse mot bestämmelserna om produktion av genetiskt modifierade växter dömas till böter.

Landskapsregeringen anmäler för de enligt 14 § auktoriserade inspektörernas del förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad kan anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan landskapsregeringen ge den verksamhetsidkare som gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning med uppmaning att korrigera felen.

6 kap. Ersättning för skada

27 §.  Skada som ersätts

Såsom skada enligt denna lag ersätts det inkomstbortfall som drabbar en biodlare eller den som bedriver konventionell eller ekologisk jordbruksproduktion till följd av att inblandning av genetiskt modifierat växtmaterial i en konventionellt eller ekologiskt odlad växtsort skett så att de produkter som odlas eller de produkter som framställs överskrider de tröskelvärden för genetiskt modifierat material som i Europeiska gemenskapens lagstiftning anges för produkterna, så att produkterna

1) inte får marknadsföras eller

2) får marknadsföras endast om de är försedda med en märkning som visar att de är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som är genetiskt modifierade.

Den som bedriver ekologisk produktion ersätts också för det inkomstbortfall som orsakas av att det i fråga om dennes åkerskiften eller ekologiskt uppfödda djur måste iakttas en övergångsperiod enligt EG-förordningen om ekologisk produktion. På motsvarande sätt ska biodlare med ekologisk produktion ersättas för inkomstbortfall till följd av bestämmelser om ekologisk produktion.

Med stöd av denna lag ersätts dessutom följande:

1) kostnader som orsakas en biodlare eller den som bedriver konventionell eller ekologisk jordbruksproduktion för de undersökningar, provtagningar och andra motsvarande åtgärder som behöver vidtas för att utreda skadan, när tröskelvärdet har överskridits eller när det har funnits grundad anledning att misstänka att det har överskridits samt

2) kostnader för de behövliga åtgärder som på grund av spridning eller inblandning av genetiskt modifierat växtmaterial måste vidtas av en biodlare eller den som bedriver konventionell eller ekologisk jordbruksproduktion för att återställa en odling så att den motsvarar de krav som ställs på produktionsformen.

28 §.  Verksamhetsidkarens ansvar

Den som orsakar en sådan skada som avses i 27 § genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet försumma att iaktta de krav och skyddsavstånd som anges i 3-6 §§, 8-10 §§ eller 12 § i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, är ansvarig för skadan.

29 §.  Sänkning eller förvägran av ersättning

Om den skadelidande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet själv har medverkat till att skadan uppkommit, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

30 §.  Villkor för landskapets ersättningsansvar

Landskapsregeringen kan besluta att ersättning för skada ska betalas till den skadelidande inom ramen för det anslag som tagits in i landskapsbudgeten, om det kan påvisas att skadan sannolikt orsakats av sådan verksamhet som avses i 1 § 2 mom. 1-3 punkterna i denna lag.

Ersättning ska sökas hos landskapsregeringen inom ett år efter att skörden som ersättningsansökan gäller har bärgats eller myndigheten har konstaterat att inblandning eller spridning har skett. Ansökan ska åtföljas av en tillräcklig redogörelse för skadan.

31 §.  Landskapets regressrätt

Om landskapsregeringen har betalat ersättning till en skadelidande med stöd av 30 § ska landskapsregeringen kräva motsvarande ersättningsbelopp av den verksamhetsidkare som är ansvarig för skadan genom verksamhet som avses i 1 § 2 mom. 1-3 punkterna i denna lag.

Vid jämkning av ersättningsskyldigheten gäller vad som föreskrivs i 2 kap. i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

32 §.  Ersättning av miljöskador

Bestämmelser om ersättning av miljöskador finns i 41 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

7 kap. Särskilda bestämmelser

33 §.  Begränsningar av odling av genetiskt modifierade växter

Odling av genetiskt modifierade växter kan, avseende en viss växtart eller växtsort, förbjudas inom ett geografiskt avgränsat område (GMO-fri zon) om det är viktigt för utsädesproduktion och det inte på annat sätt är möjligt att uppnå de renhetskrav som föreskrivs i landskapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde.

Odling av genetiskt modifierat växtmaterial är inte tillåten inom na-turskyddsområden och sådana Natura 2000-områden som har fredningsskydd enligt EG-direktivet 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) eller EG-direktivet 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet). Odling av genetiskt modifierat växtmaterial är heller inte tillåtet i sådana områdens omedelbara närhet. Landskapsregeringen kan för enskilda sådana områden, eller delar av sådana områden, besluta om ett skyddsavstånd med högst 3 000 meter till odlingar av genetiskt modifierade växter.

GMO-fria zoner kan upprättas utgående från motiverade initiativ från intresserade odlare eller organisationer genom en anmälan till landskapsregeringen.

Landskapsregeringen beslutar i förordning om begränsningar eller förbud mot odling i enlighet med denna paragraf.

34 §.  Avgifter

För prestationer enligt denna lag tas avgifter ut till landskapet enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

35 §.  Arvoden och kostnadsersättningar

Till auktoriserade inspektörer och provtagare kan, om landskapsregeringen så beslutar, betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontroller och provtagning.

36 §.  Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

37 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:39

  • LF 1/2011-2012
  • SMU bet. 3/2011-2012
  • Kommissionens rekommendation av den 13 juli 2010 om riktlinjer för utarbetandet av nationella samexistensåtgärder för att undvika oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i konventionella och ekologiska grödor.

2019/18

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

  • LF 14/2017-2018
  • LKU bet. 2/2018-2019

2021/96

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021