Landskapsförordning (2014:12) om verkställighet av landskapets budget

1 §.

I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av landskapets budget. Om inte något annat anges i någon annan lagstiftning gäller bestämmelserna för alla förvaltningsenheter.

2 §.  (2015/3)

Den som är förvaltningschef eller avdelningschef vid den allmänna förvaltningen, lagberedningschef eller chef för en myndighet som är underställd landskapsregeringen är budgetansvarig inför landskapsregeringen. Budgetansvaret kan delegeras till tjänstemän inom respektive förvaltningsenhet, vilka då blir budgetansvariga inför den tjänsteman som är budgetansvarig inför landskapsregeringen. Vid behov kan budgetansvaret för ett moment i budgeten fördelas på fler tjänstemän, dessa är då ansvariga inför den som har budgetansvaret för momentet som helhet. Inom förvaltningsenheten kan också ställföreträdare för budgetansvariga tjänstemän utses. (2021/137)

Delegeringen av budgetansvar vid den allmänna förvaltningen sker i arbetsordningen.

3 §.

Till budgetansvaret hör att under tjänsteansvar verka för att anslaget inte överskrids, att de i budgeten angivna målen uppnås, att avsedd verksamhet upprätthålls och att anslaget används för avsett ändamål och i enlighet med gällande bestämmelser.

En ställföreträdare har rätt att disponera momentet när den budgetansvarige tjänstemannen har förhinder. Om ingen ställföreträdare har utsetts har närmaste förman rätt att disponera momentet när den budgetansvarige tjänstemannen har förhinder.

4 §.

Ett beslut som förorsakar utgifter ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vilket eller vilka moment i budgeten som ska belastas. Om flera moment berörs ska även fördelningen mellan dem framgå av dokumentationen.

5 §.

Om ett ärende som förorsakar utgifter föredras av någon annan än den budgetansvarige tjänstemannen ska den budgetansvarige tjänstemannen höras innan.

6 §.  (2021/137)

En tjänsteman som är budgetansvarig för ett moment där resekostnader ingår beslutar om tjänsteresor inom sitt förvaltnings- och ansvarsområde. När en tjänsteman är budgetansvarig för sina egna resekostnader ska kostnaderna verifieras av förvaltningschefen, respektive ansvarig medlem av landskapsregeringen, direktionsordförande, styrelseordförande eller annan överordnad eller av någon annan som landskapsregeringen har utsett.

7 §.

När det uppstår behov av att överskrida ett förslagsanslag ska en redogörelse upprättas över grunden till behovet och beloppet för överskridningen. Redogörelsen ska ges till finansavdelningen.

8 §.

Ett projekt är ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som utförs inom en projektperiod med fastställda start- och slutdatum, med en definierad målsättning och en egen projektbudget, och som drivs med en tillfällig arbetsorganisation.

En ansvarig projektledare ska utses för varje projekt. En projektledare kan vara en budgetansvarig tjänsteman (intern projektledare), en projektledare utan anställningsförhållande (extern projektledare) eller en tjänsteman utan eget budgetansvar.

Ett projekt ska genomföras enligt en fastslagen projektmodell eller ett särskilt projektdirektiv för genomförandet. För ett projekt ska alltid fastställas en projektplan och uppföljningsintervall samt produceras en slutrapport. För ett projekt med en projektledare utan budgetansvar fördelas det ekonomiska ansvaret så att projektledaren ansvarar för att utgifterna är projektrelaterade och den budgetansvarige tjänstemannen godkänner dem för utbetalning samt ansvarar för projektets totala budget.

9 §.

För överföringsutgifter som beviljas enligt lag eller på ansökan kan förbindelseprincipen tillämpas. Det innebär att kostnadsföringen i affärsbokföringen och belastningen av budgetmomentet sker när ett bindande beslut om beviljande av bidrag har fattats.

Beslut om att förbindelseprincipen ska tillämpas fattas av landskapsregeringen i samband med att en budgetansvarig tjänsteman utses.

10 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Genom denna förordning upphävs 6 – 11 §§ budgetförordningen (1979:70) för landskapet Åland.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2014:12

2015/3

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015. Utöver de chefer som nämns i 2 § 1 mom. kan landskapsregeringen fram till att en förvaltningschef har tillsatts besluta att förvaltnings- och utvecklingschefen är budgetansvarig inför landskapsregeringen.

2021/137

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.