Landskapsförordning (2014:52) om energideklaration för byggnader

1 §.  Ägares ansvar att ge tillgång till energideklaration

En sammanfattning av en energideklaration för en byggnad som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten ska utformas på det sätt som landskapsregeringen fastställer.

2 §.  Nära-nollenergibyggnad

En nära-nollenergibyggnad är en byggnad som har mycket hög energiprestanda, bestämd i enlighet med bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

3 §.  Uppgift om energideklaration vid annonsering

Om en uppgift om en byggnads energiprestanda anges vid annonsering ska den vara en symbol i form av ett hus vars färg och bokstav anger byggnadens energiklass som avses i 4 § 3 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader. Vid publicering i kommersiella tryckta medier får husets mått minimeras till 9,5 mm x 9 mm och vid publicering på internet till 15 x 14 pixlar.

Vid annonsering i kommersiella tryckta medier får byggnadens energiprestanda anges enbart med den för byggnadens energiklass tillämpliga bokstaven som avses i 4 § 3 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader.

4 §.  Kontroll av energideklarationer

Landskapsregeringen, eller en myndighet under landskapsregeringen till vilket ansvaret har delegerats, ska varje år göra en validitetskontroll av uppgifter som använts för upprättandet av energideklarationer och av de resultat som angivits i energideklarationen. Kontrollen ska baseras på ett underlag som består av minst en procent av statistiskt relevanta energideklarationer som har upprättats under ett år. Energideklarationerna ska vara slumpvis utvalda.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Senast den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader. Senast den 31 december 2018 ska alla nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter vara nära-nollenergibyggnader.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2014:52

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU