Landskapslag (2014:53) om avbytarstöd

1 §.  Inledning

I denna lag finns bestämmelser om rätt till stöd för anlitande av lantbruksavbytare för nödvändiga arbeten vilka hör till den dagliga skötseln av djur i ett lantbruksföretag (avbytarstöd).

2 §.  (2015/47)  Mottagare

Landskapsregeringen kan för enskilda lantbrukares arbetsuppgifter på ansökan från ett lantbruksföretag bevilja avbytarstöd till en avbytarorganisation, en lantbruksavbytare med företags- och organisationsnummer (FO-nummer) eller till timanställda lantbruksavbytare. Avbytarstöd kan endast beviljas i landskapet verksamma mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i artikel 1 punkt 1a i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Avbytarstöd för en timanställd avbytare kan betalas till det berörda lantbruksföretaget, om stödbeloppet har mindre betydelse i enlighet med bestämmelserna i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Avbytarstöd beviljas inte företag i svårigheter eller företag som är föremål för ett oreglerat betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden som avses i

1) Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt i

2) Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).

En ansökan om avbytarstöd ska för att kunna beviljas ha inkommit till landskapsregeringen senast inom januari månad det kalenderår som följer efter det år som en ansökan avser.

3 §.  Definitioner

I denna stödordning avses med

1) lantbruksföretag en självständig ekonomisk enhet som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/1967), grunden för verksamheten ska vara husdjursproduktion,

2) lantbruksföretagare en person som efter den kalendermånad denne har fyllt 18 år genom att själv delta i arbetet bedriver lantbruk och är skyldig att teckna en försäkring som avses i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) samt har nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan, eller en sådan person i åldern 15–18 år vilken i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för sådan försäkring,

3) (2019/88) husdjursproduktion lantbruksföretag med en verksamhet inriktad på skötsel av nötdjur, svin, getter, får eller fjäderfä samt med

4) (2019/88) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

nötdjur
1) mjölkko 1 djur = 1 de
2) tjurkalvar, dock inte dikalvar 10 djur = 1 de
3) avelstjur, diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal 3 djur = 1 de
4) kvigor, dock inte dikalvar 15 djur = 1 de
svin
5) avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar 2 djur = 1 de
6) andra svin 40 djur = 1 de
getter
7) get i mjölkproduktion 2 djur = 1 de
8) killingar 40 djur = 1 de
får
9) avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm 10 djur = 1 de
10) mjölkfår med dilamm 10 djur = 1 de
11) lamm 40 djur = 1 de
fjäderfä
12) höns 200 djur = 1 de
13) slaktkycklingar 2 000 djur = 1 de

4 §.  (2019/88)  Avbytardagar

Ett lantbruksföretag

1) som har 18 eller fler djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 30 dagar medan

2) övriga som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 15 dagar.

En avbytardag omfattar åtta timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

5 §.  (2019/88)  Avbytarstödets belopp

Normen för avbytarstöd är till och med den 31 december 2020 35 euro per avbytartimme, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen till och med den 31 december 2020 18 euro per avbytartimme. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd med 80 procent av dessa belopp.

6 §.  (2019/88)  Vikariehjälp

En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

1) läkarintyg,

2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

Ersättning enligt denna paragraf kan längst till och med den 31 december 2020 ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna under 30 dagar, dock högst med

1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

Utöver de 30 dagar som avses i 1 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2014:53

  • LF 14/2013-2014
  • FNU bet. 15/2013-2014

2015/47

Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

Bestämmelserna i denna lags 4 § om avbytarstödets belopp och i 6 § om vikariehjälp är tillämpliga längst till och med den 31 december 2020.

Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på ansökningar som inkommit efter att lagen har trätt i kraft. De som beviljats vikariehjälp i enlighet med 6 § i lagens tidigare lydelse kan efter att lagen har trätt i kraft ansöka om att erhålla stöd för återstående antal dagar i enlighet med 6 § i denna lag.

  • LF 9/2014-2015
  • FNU bet. 11/2014-2015

2019/57

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • LF 14/2018-2019
  • FNU bet. 17/2018-2019

2019/88

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

  • LF 23/2017-2018
  • FNU bet. 19/2017-2018