Landskapslag (2017:19) om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delägare i utländska bassamfund

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas i landskapet rikets lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund (FFS 1217/1994) och med stöd av rikslagen gällande bestämmelser om de skatteavtalsstater där skatten anses avvika i väsentlig grad från den skatt som samfunden betalar i Finland, nedan kallad rikslagstiftningen.

En skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge och till deklarationen foga uppgifter och utredningar om utländska bassamfund i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av rikslagstiftningen.

2 §.  Avvikelser

Ändringar av rikslagstiftningen ska tillämpas i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag. En hänvisning i rikslagstiftningen till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

3 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017 och tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår som följer efter lagens ikraftträdande.

Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1995:54) om kommunalbeskattning av delägare i utländska bassamfund.

Åtgärder som denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:19

  • LF nr 1/2016-2017
  • FNU bet. nr 3/2016-2017